ŽSR Výskumný a vývojový ústav železníc

História


Do organizačnej schémy Výskumného ústavu železničného (VÚŽ) Praha, boli zaradené ako Výskumné a vývojové oblasti 5 a 6 (VVO 5 a VVO 6). Pracoviská pred začlenením do VÚŽ prešli viacerými reorganizáciami a do polohy VVO 5 a VVO 6 sa dostali cez rad organizačných predchodcov. Na počiatku bol pokyn ministra dopravy, ktorý svojím opatrením číslo 49618/58 zo 17. decembra 1958 rozhodol o rozšírení siete výskumno - vývojovej základne v rezorte dopravy. Na jeho základe náčelník Košickej a Bratislavskej dráhy v apríli a v máji 1959 zriadil pracoviská technického rozvoja (PTR) v Čiernej nad Tisou, vo Vrútkach a v Bratislave.

V septembri 1963 minister dopravy rozhodol o vytvorení „Projekčného, konštrukčného vývojového pracoviska“ (PKVP) v Bratislave a vo Vrútkach, ktoré boli zriadené 1. októbra 1963. Ich základnou úlohou bolo zabezpečovať zvyšovanie technickej a ekonomickej úrovne vozňového hospodárstva a energetiky, vypracovávať technológie údržby a opráv, vyvíjať nové technologické zariadenia a zabezpečiť ich prototypovú výrobu. Minister dopravy svojim opatrením č. j. 14 041/66-4 zo dňa 30.6.1966 previedol s účinnosťou od 1.7.1966 zo Správy vozňového hospodárstva Ministerstva dopravy do PKVP-V v Bratislave výkonnú činnosť, spočívajúcu vo vykonávaní preberania železničných vozňov od výrobných podnikov pre ČSD.

PKVP vykonávali svoju štatutárnu činnosť do konca roku 1971, t.j. do ďalšej reorganizácie výskumnej a vývojovej základne v rezorte federálneho ministerstva dopravy. Minister dopravy ČSSR svojim výnosom č. j. 54 733/71-0 25 zo dňa 23.11.1971, začlenil PKVP v plnom rozsahu do Výskumného ústavu železničného dňom 1.1.1972. Súčasťou výskumnej vývojovej základne v železničnej doprave od 1. januára 1972 sú aj Projekčne konštrukčné vývojové pracovisko vozňového hospodárstva v Bratislave a Projekčné konštrukčné vývojové pracovisko energetiky vo Vrútkach.

VVO 5 mala v období 1972 a 1973 sídlo a základné pracovisko v Bratislave a vysunuté oddelenia v Prahe a v Ústí nad Labem. Od 1.1.1974 boli vykonané vnútroústavné organizačné zmeny, v dôsledku čoho vysunuté oddelenia v Prahe a v Ústí nad Labem prešli ako jedno oddelenie do VVO 3 Praha. Zároveň bolo z VVO 5 vyčlenené oddelenie preberania vozňov, v dôsledku jeho prechodu do novovytvoreného odboru preberania železničným vozidiel pri VÚŽ. Uskutočnenými organizačnými zmenami odišli z oblasti vysunuté pracoviská a oddelenie preberania vozňov, takže VVO 5 bola od 1.1.1974. koncentrovaná v Bratislave.

Poslaním výskumnej oblasti vozňového hospodárstva bol základný a aplikovaný, teoretický a experimentálny výskum komplexných problémov technického rozvoja o organizácie vozňového hospodárstva, využitia výpočtovej techniky vo vozňovom hospodárstve, technických a technologických otázok prevádzky, údržby a opráv osobného a nákladného vozňového parku, kultúry cestovania z hľadiska vybavenia osobných železničným vozňov, modernizácie osobných a nákladných železničných vozňov, prevádzkového sledovania parametrov prototypov a prvých vozňov sériovej výroby, problematiky vnútorného a vonkajšieho čistenia koľajových vozidiel a otázky ich dezinfekcie, vývoja a výroby technologických zariadení pre údržbu a opravy železničných vozňov vo vozňových depách.

Výskumná oblasť vozňového hospodárstva sa členila na:

 • oddelenie komplexných a perspektívnych problémov vozňového hospodárstva,
 • oddelenie údržby, opráv a modernizácie vozňov,
 • oddelenie vývoja zariadení pre vozňové depá,
 • oddelenie elektrotechniky vozňového hospodárstva,
 • oddelenie vývoj zariadení pre dielne na opravy mechanizmov,
 • oddelenie výroby a realizácie novovyvinutých technických zariadení.

Prehľad pôvodných činností výskumnej oblasti vozňového hospodárstva – VVO 5:

 • komplexné problémy technického rozvoja a organizácie vozňového hospodárstva,
 • moderné udržiavacie sústavy a organizácia opravárenskej činnosti v depách,
 • racionalizácia technických prehliadok a brzdových skúšok vlakov v STP,
 • technicko-ekonomické štúdie a koncepcie dlhodobého rozvoja a rozmiestnenia výkonných jednotiek vozňového hospodárstva,
 • typizácia, unifikácia, štandardizácia konštrukčných celkov vozňov,
 • využitie výpočtovej techniky vo vozňovom hospodárstve,
 • spoľahlivosť a životnosť železničných vozňov z hľadiska opotrebenia ich komponentov,
 • zásady hospodárneho výmenného systému a materiálových noriem pre opravy v depách,
 • prevádzkovo-technické, technologické a organizačné opatrenia súvisiace so zavedením automatizácie a robotizácie do opravárenských procesov,
 • parametre nákladných vozňov, mechanizmov na vykládku a upevňovanie nákladu,
 • tvorba katalógov náhradných dielov, technických predpisov a učebných pomôcok,
 • vývoj jednoúčelových zariadení pre vonkajšie a vnútorné čistenie osobných vozňov.

VVO 6 mala v období 1972 a 1973 sídlo a základné pracovisko vo Vrútkach.

VVO 5 za dobu 21 ročnej existencie t.j. za roky 1972 až 1992 vyriešila radu významných úloh ako sú:

 • stabilné umývače na čistenie železničných koľajových vozidiel Košice, Prešov, Zvolen, Žilina, Brno, Ostrava, Bohumín, Přerov, Praha, Plzeň, Děčín,
 • 3 stabilné umývače na čistenie vozidiel Metra v Prahe,
 • diagnostické stanice železničných osobných vozňov Brno – Herné Heršpice, Pardubice, Praha, Plzeň, Košice,
 • pojazdných umývačov skríň a okien osobných vozňov,
 • 17 skúšačov elektrickej pevnosti vn zariadení osobných vozňov.
 

Za toto obdobie vyriešila VVO 5 125 úloh technického rozvoja, z toho 4 čiastkové úlohy štátneho plánu, 56 výskumných a vývojových úloh a technicko-ekonomických štúdií rezortnej a odborovej povahy, 64 podnikových úloh a 35 úloh ostatnej činnosti. Vyvinula 26 druhov rôznych technologických, skúšobných a meracích zariadení. V realizačnej sfére podľa výrobnej dokumentácie vyvinutej techniky, vyhotovila a dodala výrobky za 32,2 mil. Kčs. Z toho bolo zhotovených 36 základných prostriedkov v hodnote 26,7 mil. Kčs.

Do roku 1982 viedol výskumne vývojovú oblasť 5 Ing. Ján Nemček, od roku 1982 do rozdelenia ČSD a tým aj VÚŽ Ing. Ján Felcan.

Činnosť výskumných a vývojových oblastí 5 a 6 v rámci VÚŽ Praha bola ukončená 31.12.1992. Po rozdelení ČSD od 1. januára 1993 boli pracoviská VÚŽ na Slovensku aj so strediskami technického rozvoja začlenené do Výskumného a vývojového ústavu železničného Bratislava a od 1. januára 1994 do Ústavu rozvoja železníc.