ŽSR Výskumný a vývojový ústav železníc

Ústredné defektoskopické stredisko železníc


Ústredné defektoskopické stredisko železníc (ÚDSŽ) plní funkciu vrcholového odborného defektoskopického orgánu pre ŽSR. Priamo spolupracuje s Certifikačným orgánom osôb nedeštruktívneho skúšania na dráhach (COO NSD), ktorý preveruje odbornú spôsobilosť zamestnancov vykonávajúcich defektoskopickú činnosť na ŽSR a pre ŽSR. Ďalej ÚDSŽ v rámci svojej činnosti:

 • posudzuje návrhy na vytváranie defektoskopicých stredísk a defektoskopických pracovísk, ich náplň činnosti, prístrojové vybavenie a predpísanú kvalifikáciu zamestnancov,
 • spolupracuje pri vypracovávaní podmienok na zabezpečenie defektoskopických skúšok a kontrol vykonávaných na ŽSR a pre ŽSR,
 • vykonáva kalibráciu používaných defektoskopických prístrojov v zmysle predpisu „Metrologický poriadok ŽSR“ a pravidelne kontroluje používané prístroje a zariadenia,
 • vypracováva odborné posudky pri zabezpečovaní novej prístrojovej techniky,
 • na základe požiadavky spracováva nové technologické postupy defektoskopických skúšok,
 • overuje a schvaľuje technologické postupy spracované mimo ÚDSŽ a spolupracuje s príslušnými VOJ pri ich zavádzaní,
 • spolupracuje pri štatistickom vyhodnocovaní výsledkov vykonaných defektoskopických skúšok a kontrol,
 • vedie centrálnu evidenciu technologických postupov využívaných v rámci ŽSR,
 • vypracováva odborné posudky a posudzuje zlepšovacie návrhy v oblasti defektoskopie,
 • v sporných prípadoch hodnotenia výsledkov defektoskopických skúšok zabezpečuje poradenskú službu a na základe požiadavky aj overovacie skúšky,
 • na základe požiadavky vykonáva zložité a špeciálne defektoskopické skúšky a kontroly, spracováva metodiku a určuje kritériá pre vyhodnotenie týchto defektoskopických skúšok,
 • spolupracuje pri tvorbe predpisov v oblasti defektoskopie,
 • oboznamuje zamestnancov s novododávanou prístrojovou technikou a na základe požiadavky zabezpečuje zaškolenie na jej obsluhu.

 

Ing. Tibor Lanča

Prednosta sekcie defektoskopie, metrológie a expertíznych činností

Kontakt

Tel.: 02/2029 2270, 0911 994 127
E-mail: lanca.tibor@zsr.sk
Adresa: Nobelova 50, 831 02 Bratislava

Ing. Rudolf Chyla

Vedúci Ústredného defektoskopického strediska železníc 

Kontakt

Tel.: 02/2029 5789, 0911 988 081
E-mail: chyla.rudolf@zsr.sk
Adresa: Nobelova 50, 831 02 Bratislava