ŽSR Výskumný a vývojový ústav železníc

Certifikačný orgán osôb vo zváraní na dráhach (COO ZD)


Dopravný úrad SR svojím rozhodnutím poveril  ŽSR Bratislava, Výskumný a vývojový ústav železníc Žilina vykonávaním skúšobnej organizácie v rozsahu vykonávania dozoru pri školení a skúšaní zváračov v rozsahu podľa § 17, odst. 3 zákona NR SR č. 513/ 2009 Z.z. o dráhach  t.j: zváranie koľajníc.

ŽSR – Výskumný a vývojový ústav železníc Žilina má spracovaný a zavedený systém pre výcvik a overovanie kvalifikácie personálu v oblasti zvárania koľajníc. Určujúcim dokumentom je Príručka kvality ŽSR VVÚŽ Certifikačného orgánu osôb nedeštruktívneho skúšania a zvárania koľajníc na dráhach. Do dokumentácie boli zapracované smernice popisujúce overovanie kvalifikácie zváračov v rozsahu noriem:

  • TNŽ 05 0715 „Zváranie. Predpisy pre skúšanie zváračov navarujúcich oceľový materiál železničného zvršku“
  • TNŽ 05 0716 „Zváranie. Predpisy pre skúšanie zváračov koľajníc odtavovacím stykovým zváraním“
  • TNŽ 05 0717 „Zváranie. Predpisy pre skúšanie zváračov koľajníc termitovým zváraním“
  • STN EN 14 730-2  „Železnice. Koľaj. Aluminotermické zváranie časť 2: Kvalifikácia aluminotermických zváračov, schvaľovanie zhotoviteľov a preberanie zvarov“

Overovanie kvalifikácie je vykonávané vo výcvikovom zariadení – zváračskej škole s platným Oprávnením od Dopravného úradu SR. 

Cenník služieb COOZD 

Záväzná prihláška na skúšky

Žiadosť o vydanie osvedčenia

Žiadosť o duplikát osvedčenia

Ing. Marián Kohut 

Vedúci COO ZD

Kontakt

Tel.: 051/229 3350, 0911 595 148
E-mail: kohut.marian@zsr.sk
Adresa: Radlinského 10, 080 01 Prešov