ŽSR Výskumný a vývojový ústav železníc

Centrum posudzovania bezpečnostných rizík


Centrum posudzovania bezpečnostných rizík (CPBR) sa v súčasnosti uchádza o akreditáciu. Po jej získaní bude plniť  funkciu:

  • bezpečnostného orgánu v podmienkach ŽSR,
  • ustanovenia postupu riadenia bezpečnostných rizík železničného systému,
  • vykonávateľa nezávislého posúdenia významnej zmeny na základe dokumentácie predloženej navrhovateľom,
  • procesov použitých na riadenie bezpečnosti a kvality počas navrhovania a zavádzania významnej zmeny, pokiaľ tieto procesy nemajú ešte osvedčenie od príslušného orgánu posudzovania zhody,
  • uplatňovania procesov bezpečnosti a kvality počas navrhovania a zavádzania významnej zmeny.

Ing. Zuzana Hrudková 

Vedúca Centra posudzovania bezpečnostných rizík (CPBR)

Kontakt

Tel.: 041/229 1369, 0911 876 531
E-mail: hrudkova.zuzana@zsr.sk
Adresa: 1. mája 34, 010 02 Žilina