ŽSR Výskumný a vývojový ústav železníc

Oznamovacia a zabezpečovacia technika


V rámci svojej činnosti sa Sekcia OZT zameriava hlavne na zabezpečovanie a výkon expertíznych meraní, diagnostiky, kontroly funkčných vlastností a ostatnej technickej pomoci na zariadeniach oznamovacej a zabezpečovacej techniky. Všetky činnosti vykonávame ako pre našich interných zákazníkov v rámci ŽSR, tak aj pre externých zákazníkov mimo ŽSR.

ODDELENIE REVÍZIÍ, EXPERTÍZNYCH MERANÍ A DIAGNOSTIKY ZABEZPEČOVACEJ TECHNIKY

Oddelenie vykonáva a zabezpečuje expertízne merania a diagnostiku zabezpečovacích zariadení v celej sieti ŽSR, zamestnancami na pracoviskách oddelenia v Spišskej Novej Vsi, Žiline a Bratislave.
Oddelenie zabezpečuje a vykonáva nasledovné činnosti:
 
 • komplexná diagnostika činnosti, meranie, nastavenie a uvádzanie do činnosti prvkov na detekciu koľajových vozidiel (koľajové obvody, počítače osí, indukčné slučky, ASE, bodové prvky...)
     - meranie mernej zvodovej admitancie koľajových obvodov,
     - meranie a časový záznam nesymetrie spätných trakčných prúdov,
     - meranie stavu izolovaných stykov,
     - meranie koľajového prúdu v celej dĺžke koľajového obvodu (určenie chybných podvalov, nesprávnych ukoľajnení, neželaného zvodu a pod.),
     - kontrola a diagnostika existujúcich koľajových obvodov so zameraním na:
        - súlad zapojenia koľajových obvodov s platnými normami,
        - súlad zapojenia s platnou technickou dokumentáciou,
        - pripojenie trakčných a funkčných prepojov,
        - pripojenie ukoľajnenia ostatných prvkov žel. techniky,
        - stav koľajového lôžka a izolovaných stykov,
     - dlhodobé sledovanie stavu, resp. činnosti koľajových obvodov (aplikácia čiernych skriniek),
     - spolupráca pri riešení prevádzkových problémov a závad,
     - návrh úprav zapojenia existujúcich koľajových obvodov,
     - spolupráca pri návrhu nového rozmiestnenia koľajových obvodov a počítačov osí pri úpravách / rekonštrukciách zabezpečovacích zariadení.
 • montáž a vyhodnocovanie záznamov čiernych skriniek - dlhodobé sledovanie činnosti zabezpečovacích zariadení,
 • diagnostika traťovej časti LVZ - diagnostika a meranie kvality signálu traťovej časti LVZ, s konkrétnym zameraním sa na:
     - amplitúdu úplného signálu, signálnej zložky s nosnou frekvenciou a signálnej zložky s trakčnou frekvenciou,
     - priebehy úplného signálu, signálu nosnej frekvencie a signálu trakčnej nesymetrie,
     - frekvenčné spektrum úplného signálu,
     - označenie návestidla,
     - prepínaciu frekvenciu vlakového zabezpečovača a pomer impulz k perióde,
     - nastavovanie kódovania traťovej časti LVZ (nastavenie hodnoty, frekvencie a priebehu - pomer impulz k perióde kódovacieho prúdu),
 • komplexná diagnostika batériových systémov (kapacitná skúška, meranie vnútorného odporu),
 • termovízne merania elektrických zariadení,
 • spolupráca pri úpravách stávajúcich zabezpečovacích zariadení, návrhy možných riešení a ich implementácia do praxe, (úprava VÚD, PMR 7/85, vypínanie PZZ a pod.),
 • vykonávanie a vyhodnocovanie prevádzkového overovania nových prvkov, zariadení a komponentov zabezpečovacej techniky v zmysle pokynov O 460 GR ŽSR,
 • kontrolné merania na meracích stoloch zabezpečovacích relé, vystavenie protokolu na osvedčenie.

ODDELENIE REVÍZIÍ, EXPERTÍZNYCH MERANÍ A DIAGNOSTIKY OZNAMOVACEJ TECHNIKY

Oddelenie revízií, expertíznych meraní a diagnostiky oznamovacej techniky /OT/ zabezpečuje diagnostiku oznamovacích zariadení v celej sieti ŽSR, zamestnancami na pracoviskách oddelenia v Spišskej Novej Vsi a Žiline.
Oddelenie zabezpečuje a vykonáva nasledovné činnosti:
 
 • expertízne merania a diagnostiku zariadení oznamovacej techniky, káblov a rozhlasových ústrední, a to poruchové a pravidelné merania v zmysle predpisov ŽSR /T 32 a T 35/, vrátane rozboru príčin porúch,
 • akustické merania /hluku, doby dozvuku, zrozumiteľnosti a hladiny hlásenia/ vo vonkajších a vnútorných priestoroch žst., meranie hladiny hluku na hranici pozemku ŽSR,
 • kontrolu, diagnostiku a servis diagnostických systémov pre zisťovanie nepravidelnosti koľajových vozidiel /IHL, IHOD a IPK/,
 • kontrolu technických parametrov a programového vybavenia rdst., diagnostiku rádiových zariadení, nastavovanie a programovanie rádiostaníc,
 • poskytovanie technickej pomoci pri príprave a realizácií stavieb oznamovacej techniky,
 • vykonávanie a vyhodnocovanie prevádzkového overovania nových prvkov, zariadení a komponentov oznamovacej techniky v zmysle pokynov O 460 GR ŽSR,
 • ? príprava podkladov pre novelizáciu predpisov z oblasti OT.

ODDELENIE PREDPISOV, SKÚŠOK A VAV ÚLOH OZT

Oddelenie predpisov, skúšok a výskumných a vývojových úloh oznamovacej a zabezpečovacej techniky /PSU OZT/ vykonáva svoje činnosti v celej sieti ŽSR, zamestnancami na pracovisku vo Vrútkach.
Oddelenie zabezpečuje a vykonáva nasledovné činnosti:
 
 • vykonávanie akreditovaných a neakreditovaných skúšok a meraní v rozsahu existujúcich technických prostriedkov alebo mimo parametrov deklarovaných akreditovanými skúšobnými postupmi SL VVÚŽ:
     - expertné skúšky a merania pre ŽSR a pre externého zákazníka;
     - skúšky na overenie zhody skúšaného vozidla s technickými požiadavkami na schválenie typu dráhového vozidla podľa § 21 a 22 zákona o dráhach a vykonávacieho predpisu podľa § 102 ods. 2 písm. b) zákona o dráhach;
     - skúšky na overenie podstatnej zmeny schváleného typu dráhového vozidla podľa vykonávacieho predpisu podľa § 102 ods. 2 písm. b) zákona o dráhach;
     - prevádzkové overenie funkcie prístrojov palubnej diagnostiky, rýchlomerov, mobilnej časti vlakových zabezpečovacích zariadení, elektronických riadiacich systémov a ostatných súčastí na dráhových vozidlách pre železničné a špeciálne dráhy ako podklad pre schválenie technickej spôsobilosti nového typu výstroja alebo súčastí dráhového vozidla podľa vykonávacieho predpisu podľa § 102 ods. 2 písm. b) zákona o dráhach;
 • v zmysle existujúcej legislatívy spracovanie stanovísk k vydaniu povolenia DÚ k prístupu na infraštruktúru ŽSR zahraničných vozidiel z hľadiska posúdenia EM kompatibility vozidla so železničným zabezpečovacím zariadením infraštruktúry ŽSR a spoľahlivej činnosti vlakových zabezpečovacích zariadení.
 • riešenie úloh VaV zadaných z úrovne jednotlivých odborov GR alebo ostatných zložiek ŽSR, písomné spracovanie výsledkov,
 • spracovanie analýz k informačným systémom zabezpečovacích, oznamovacích, informačných, diagnostických a rádiových zariadení,
 • spracovanie postupov meraní a skúšok, ktoré nemajú oporu v národných alebo medzinárodných technických špecifikáciách,
 • expertné stanoviská alebo posudky alebo vysvetľujúce stanoviská k technickým záležitostiam z oblastí železničnej oznamovacej, telekomunikačnej, zabezpečovacej a riadiacej techniky, k problematike elektromagnetickej kompatibility
 • spracovanie návrhov TNŽ, zapracovanie pripomienok alebo spracovanie pripomienok k návrhom TNŽ,
 • spracovanie návrhov predpisov ŽSR, zapracovanie pripomienok alebo spracovanie pripomienok k návrhom predpisov ŽSR,
 • spracovanie technickej dokumentácie k prístrojom a zariadeniam vyvinutých v rámci činností zabezpečovaných v oddelení (Technické požiadavky, Technické podmienky, Návody k obsluhe a údržbe, Konštrukčná dokumentácia, Nastavovacie predpisy, Vývojové diagramy funkcii programového vybavenia, Technické správy, Dokumentácia k programovému vybaveniu - len kooperačne),
 • vývoj, výroba, kompletizácia a zabezpečovanie kooperácie pri realizácií prototypov alebo opakovanej výroby vyvinutých zariadení v rámci činnosti zabezpečovaných v oddelení (meracie, skúšobné zariadenia, elektronické ochrany),
 • spracovanie štúdií obsahujúcich analytické spracovanie technicko-ekonomických podkladov pre rozhodovanie nadriadených zložiek ŽSR.

 

Ing. Štefan Kolibač

Prednosta sekcie oznamovacej a zabezpečovacej techniky

Kontakt

Tel.: 041/229 5341, 0902 929 729
E-mail: kolibac.stefan@zsr.sk
Adresa: Hviezdoslavova 730, 010 02 Žilina

Ing. Jaroslav Medla

Vedúci oddelenia revízií, expertíznych meraní a diagnostiky zabezpečovacej techniky

Kontakt

Tel.: 041/229 5342, 0903 231 381
E-mail: medla.jaroslav@zsr.sk
Adresa: Hviezdoslavova 730, 010 02 Žilina

 

Ing. Peter Šebeňa 

Vedúci oddelenia revízií, expertíznych meraní a diagnostiky oznamovacej techniky

Kontakt

Tel.: 041/229 4520, 0903 909 414
E-mail: sebena.peter@zsr.sk
Adresa: Hviezdoslavova 730, 010 02 Žilina

Ing. Ľubomír Záborský

Vedúci oddelenia analýz, skúšok a predpisov OZT

Kontakt

Tel.: 043/229 3474, 0911 967 781
E-mail: zaborsky.lubomir@zsr.sk
Adresa: Hviezdoslavova 730, 010 02 Žilina