ŽSR Výskumný a vývojový ústav železníc

Energetika a elektrotechnika


Predmetom činnosti Sekcie energetiky a elektrotechniky Výskumného a vývojového ústavu železníc Žilina je výkon diagnostiky elektrických zariadení s dôrazom na technologické objekty železničnej infraštruktúry, výkon expertíznych meraní, kontrolu funkčnosti , technickú pomoc,  ďalej odborné prehliadky a skúšky (revízie - východiskové, pravidelné a mimoriadne) určených a vyhradených elektrických zariadení v zmysle platnej legislatívy, spracovanie analýz vzťahujúcich sa k prevádzke, rozvoju a stratégií zariadení energetiky a elektrotechniky a tvorba interných predpisov. Všetky činnosti realizujeme  pre jednotlivé VOJ ŽSR ako aj  pre externé prostredie v rámci celej siete ŽSR a Slovenska.

Rozsah činností odd. Diagnostiky trakčného vedenia, trakčných zariadení, a silnoprúdovej elektrotechniky:

 • zaisťuje a koordinuje diagnostické merania parametrov trakčného vedenia, vrátane vyhodnotenia z hľadiska zjazdnosti trakčného vedenia, koordinuje výkon technicko – bezpečnostných skúšok trakčného vedenia
 • vykonáva certifikované termografické merania v oblasti elektrotechnických zariadení a stavebných objektov, termografické merania na dlhých líniových objektoch s využitím leteckej techniky
 • vykonáva diagnostické merania parametrov osvetľovacích sústav z hľadiska hygienických noriem,  vytvára komplexné posúdenie stavu osvetľovacej sústavy vrátane predkladania návrhy na úpravu parametrov resp. realizáciu úsporných opatrení – svetelné audity,
 • vykonáva a vyhodnocuje diagnostické merania nepriaznivých a nebezpečných vplyvov elektrickej trakcie na iné zariadenia, realizuje komplexné korózne merania a korózne prieskumy v rámci platnej legislatívy
 • vykonáva a vyhodnocuje diagnostické merania kvality elektrickej energie v zmysle platných noriem
 • vykonáva a vyhodnocuje diagnostické merania batériových systémov a systémov UPS, realizuje ich kapacitné a záťažové skúšky klientom definovanými záťažovými profilmi vrátane rýchleho posúdenia stavu batérií prostredníctvom merania vnútorného odporu článku a merania hustoty elektrolytu
 • vykonáva a vyhodnocuje diagnostické merania na uzemňovacích sústavách – meranie krokových, dotykových napätí, meranie spojitosti uzemňovacej sústavy, meranie celkového odporu uzemňovacej sústavy akýchkoľvek rozmerov a parametrov v zmysle platných noriem
 • vykonáva a vyhodnocuje diagnostické merania výkonových a prístrojových transformátorov komplexne posudzuje stav ich izolačných systémov (izolačný odpor, kapacita, stratový činiteľ, C2/C50, akustické prejavy čiastkových výbojov, dielektrická spektroskopia vo frekvenčnej doméne), stav aktívnych častí (odpor vinutia, prevodový pomer, magnetizačné prúdy, impedancia nakrátko, stav prepínača odbočiek (prechodové odpory a časy prepnutia), FRA analýza zmeny mechanického usporiadania stroja. V rámci komplexného posúdenia stavu transformátora realizuje výkon a vyhodnotenie skúšok olejovej náplne v rozsahu: prierazné napätie, obsah vody, číslo kyslosti, medzipovrchové napätie olej – voda, hustota, stratový činiteľ, vnútorná rezistivita, relatívna permitivita. V prípade potreby zabezpečuje určenie obsah antioxidačného inhibítora a výkon plynovo – chromatografickej analýzy plynov rozpustených v oleji vrátane stanovenie celkového obsahu plynov.
 • vykonáva a vyhodnocuje diagnostické merania výkonových vypínačov, ich elektrické a mechanické parametre vrátane komplexného rozboru kvapalín
 • ako certifikovaná zložka ŽSR vykonáva kontrolu únikov a manipuláciu s fluórovanými skleníkových plynmi (SF6) v zmysle platnej legislatívy
 • vykonávame skúšky veľkými prúdmi - primárne skúšky zberníc, vypínačov
 • vykonáva špecializované merania na základe potrieb zákazníka 

Rozsah činností odd. merania, skúšok a revíznych činností :

 • Revízie určených technických zariadení elektrických v zmysle vyhlášky 205/2010 Z.z. v rozsahu: 
  • E1           Elektrické rozvodné zariadenia dráh a elektrické stanice dráh bez obmedzenia napätia 
  • E2           Elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1 000 V AC a 1 500 V DC vrátane 
  • E3           Trakčné napájacie a spínacie stanice 
  • E4           Trakčné vedenie železničných dráh 
  • E4a         Trakčné vedenie električkových a trolejbusových dráh, prívodná koľajnica metra 
  • E5           Elektrické zariadenia napájané z trakčného vedenia
  • E6           Elektrické zariadenia dráhových vozidiel vrátane železničných vozňov 
  • E6a         Elektrické zariadenia dráhových vozidiel – traťových mechanizmov 
  • E8           Elektrické zariadenia lanových dráh 
  • E9           Náhradné zdroje elektriny na prevádzkovanie dráhy 
  • E10         Skúšobne elektrických zariadení dráh 
  • E11         Zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny 
  • E12         Zariadenia na ochranu pred negatívnymi účinkami spätných trakčných prúdov 
  • E13         Elektrické zariadenia v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu, výbušných plynných atmosfér (vonkajší vplyv BE3) vrátane ochrany pre účinkami atmosférickej a statickej elektriny

Revízie vyhradených  technických zariadení elektrických v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z. v rozsahu:

E1      technické zariadenia elektrické bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov pre triedy objektov: 

A objekty bez nebezpečenstva výbuchu 

B objekty s nebezpečenstvom výbuchu

Rozsah činností odd. analýz, skúšok a predpisov EE

 • aplikovaný výskum v oblasti prevádzky a údržby zariadení železničnej elektrotechniky
  a energetiky, spolupracuje na špecifikácii technických požiadaviek na vývoj zariadení a prvkov železničnej elektrotechniky a energetiky a pravidiel ich prevádzkovania pre potreby ŽSR,
 • rieši vývojové úlohy technického rozvoja v odvetví elektrotechniky a energetiky a spolupracuje na zavádzaní ich výsledkov do prevádzky, skúša a overuje zariadenia a technológie vyvinuté mimo ŽSR za účelom posúdenia  vhodnosti ich použitia pre prevádzku,
 • vypracováva metódy merania nepriaznivých a nebezpečných vplyvov elektrickej trakcie na iné zariadenia, vykonáva merania najmä v súvislosti s overovaním metodík a navrhuje opatrenia k obmedzeniu nepriaznivých a nebezpečných vplyvov,
 • vypracováva odborné posudky, analýzy a expertízy k zadaným problémom súvisiacich s prevádzkou elektrotechnických zariadení a prvkov na železniciach,
 • vypracováva meracie metódy pre overovanie technického stavu určených elektrotechnických  zariadení,
 • vykonáva alebo zabezpečuje expertízne merania a skúšky súvisiace s prevádzkovým overovaním nových zariadení alebo prvkov alebo riešením špecifických problémov, ktoré vznikli počas ich bežnej prevádzky,
 • zabezpečuje činnosť expertného pracoviska pre energetiku.
 • vykonáva skúšky, merania a posúdenie zhody s  požiadavkami TSI subsystému „Energia“  zariadení a komponentov železničnej elektrotechniky a elektroenergetiky pre potreby notifikovaného orgánu v rámci činnosti pracoviska akreditovaného SL VVÚŽ,
 • robí posudzovanie špecifického (železničná elektrotechnika, energetika a regulačná technika) okruhu noriem CEN a CENELEC  v procese ich tvorby ako aj ich zavádzania  do sústavy STN,
 • vykonáva skúšky a merania na základe oprávnenia DÚ. 

Ing. Jaromír Ambriško 

Prednosta sekcie elektrotechniky a energetiky

Kontakt

Tel.: 051/229 3390, 0903 909 412
E-mail: ambrisko.jaromir@zsr.sk
Adresa: Radlinského 10, 080 01 Prešov

Ing. Slavomír Seman

Vedúci oddelenia diagnostiky TV, TZ a ST

Kontakt

Tel.: 051/229 3367, 0902 954 298
E-mail: seman.slavomir@zsr.sk
Adresa: Radlinského 10, 080 01 Prešov

 

Ing. Zdena Podpinková

Vedúca oddelenia merania, skúšok a revíznych činností

Kontakt

Tel.: 051/229 3356, 0903 469 006
E-mail: podpinkova.zdena@zsr.sk
Adresa: Radlinského 10, 080 01 Prešov

Ing. Peter Dittrych

Vedúci oddelenia analýz, skúšok a predpisov EE

Kontakt

Tel.: 043/229 3356, 
E-mail: dittrych.peter@zsr.sk
Adresa: Železničná 10, 038 61 Vrútky