ŽSR Železničné telekomunikácie

Servis výpočtovej techniky


Servis výpočtovej techniky

Zmluvný servis výpočtovej techniky = odstránenie Vašich problémov + úspora Vašich nákladov

Prudký rozvoj informačných technológií denne prináša užívateľom nové možnosti pre zefektívnenie práce, ale aj zvýšené nároky na kvalifikovanú správu systému. Niekedy aj spoľahlivo fungujúci systém dokáže nabúrať nový vírus alebo náhla havária hardisku a s tým súvisiaca veľmi bolestivá strata údajov. Keď už nie dovtedy, tak aspoň v tej chvíli je potrebné zvážiť, ako podobným situáciám predchádzať.          

Správa Vášho systému formou outsourcingu

Za zlomok nákladov, ktoré by ste vynaložili na interného pracovníka Vám ponúkame správu Vášho systému formou outsourcingu - na základe servisnej zmluvy, ktorou naša firma preberá zodpovednosť za 100 %-né fungovanie Vašej výpočtovej techniky, zbaví Vás starostí a ušetrí Vašu energiu, ktorú budete môct' venovať iným, pre Vás užitočnejším činnostiam.

Voliteľný rozsah služieb stanovených v servisnej zmluve:

  • správa a manažment lokálnej PC siete a sieťového pripojenia - internet, e-mail, ...
  • prevádzkový servis a upgrade hardware - PC, tlačiarní, monitorov
  • pravidelné profylaktické prehliadky pre predchádzanie neskorším haváriám a výpadkom
  • zabezpečenie pravidelného zálohovania údajov a spol'ahlivej antivírovej ochrany systému
  • poradenstvo, návrh riešení, pravidelnú informovanosť o novinkách v oblasti IT
  • dodávku spotrebného materiálu do používaných zariadení
  • servis v prípade požiadavky aj mimo bežný pracovný čas

Výhody pre Vás

efektívnosť a spoľahlivosť

 

rýchlosť

 

profesionalita

odbúranie nákladov na zamestnanca, nižšie ceny prác pre zmluvných zákazníkov = šetrenie Vašich nákladov, zabezpečenie nepretržitej funkčnosti Vášho systému

 

servisný zásah v prípade poruchy/výpadku už do 2 hod., zmluvní zákazníci sú uprednostňovaní pri realizácii servisných zásahov

 

naši technici sa pravidelne zúčastňujú školení organizovaných výrobcami a distribútormi zariadení, disponujú najnovšími ovládačmi a KNOW-HOW pre zabezpečenie 100%-nej kvality poskytovaných služieb