ŽSR Železničná energetika

Dopravcovia


Pri používaní HKV elektrickej trakcie je dopravca povinný so ŽSR ŽE uzatvoriť zmluvu o združenej dodávke elektriny v zmysle „Prevádzkového poriadku prevádzkovateľa DS ŽSR

V prípade použitia HKV elektrickej trakcie bez platne uzatvorenej zmluvy bude odber elektriny považovaný v zmysle zákona č.251/2012 za neoprávnený odber. Dopravca bude povinný uhradiť ŽSR prevádzkové náklady spojené s neoprávneným odberom v zmysle uvedeného zákona.

Kontakt: Bc. Gudábová Darina
tel: +421 2 2029 2538
email: Gudabova.Darina@zsr.sk