ŽSR Železničná energetika

Nákup EE


Železničná energetika nakupuje elektrinu v rámci ŽSR v súlade so Zákonom č. 656/2004 Z.z o energetike a Nariadením vlády SR č. 317/2007, ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou . V súvislosti so zmenami v energetickej legislatíve sa ŽSR stali oprávneným odberateľom, z čoho pre ŽSR vyplývajú nasledovné funkcie:

  • možnosť voľby dodávateľa
  • právo pripojiť svoje odberné miesta k distribučnej sústave (DS) alebo prenosovej sústave (PS)
  • právo na prepravu nakúpenej elektriny DS alebo PS.

V súvislosti so zmenami v energetickej legislatíve došlo tiež k vyčleneniu činností na trhu s  elektrinou, ktoré prestali byť regulované Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Na základe uvedenej skutočnosti je dodávka elektriny neregulovaná a je predmetom obchodných rokovaní. Zo zákona vyplynula tiež možnosť výberu pozície oprávneného odberateľa. ŽSR je v súčasnosti oprávnený odberateľ s prenesenou zpovednosťou za odchýlku. ŽSR v súčasnosti uskutočňuje nákup elektriny a zabezpečuje službu distribúcie od jednotlivých distribučných spoločností.