ŽSR Železničná energetika

Domácnosti


Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy

Pri žiadaní o uzatvorenie Zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy žiadateľ predloží tieto dokumenty:

 • Vyplnenú žiadosť
 • Občiansky preukaz alebo Cestovný pas
 • Súhlas majiteľa objektu a výpis z katastra nehnuteľností (nepožaduje sa, ak sú majiteľom objektu ŽSR)
 • Revíznu správu podľa Zákona č. 164/1996 Z.z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb.
  o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a úpravy
  č.19022/1987-18
 • Ak sa jedná o novo pripojenie, je potrebné predložiť projektovú dokumentáciu pripojenia do distribučnej
  sústavy ŽSR

Zmluva o dodávke elektriny a súvisiacich službách

Pri žiadaní o uzatvorenie Zmluvy o dodávke elektriny a súvisiacich službách žiadateľ predloží tieto dokumenty:

 • Vyplnenú žiadosť s uvedením navrhovanej sadzby
 • Občiansky preukaz alebo Cestovný pas
 • Rozpis očakávanej spotreby MWh na nasledujúcich 12 mesiacov
 • Súhlas majiteľa objektu a výpis z katastra nehnuteľností (nepožaduje sa, ak sú majiteľom objektu ŽSR)
 • Revíznu správu podľa Zákona č. 164/1996 Z.z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb.
  o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a úpravy č. 19022/1987-18
 • Ak sa jedná o novo pripojenie, je potrebné predložiť projektovú dokumentáciu pripojenia do distribučnej
  sústavy ŽSR

Hore