ŽSR Železničná energetika

Otázky


Aká je aktuálna cena elektriny? 

ŽSR ako držiteľ licencie na dodávku elektriny má schválený vlastný cenník pre podnikateľov a cenník pre domácnosti. Cena elektriny podlieha schváleniu na Úrade pre reguláciu sieťových odvetví (URSO) .

Z čoho pozostáva cena elektriny? 

Cena elektriny sa skladá z viacero položiek a závisí od výberu sadzby. Cena elektriny pre domácnosti v danej sadzbe sa skladá zo stáleho mesačného poplatku (platí sa za každé odberné miesto a v ňom sú zahrnuté náklady za prenájom elektromera a za údržbu siete) a ceny za spotrebovanú elektrinu (v €/kWh). Oprávnení odberatelia (podnikatelia) platia za spotrebovanú silovú elektrinu a za elektrinu prenášanú distribučnou sústavou. Preto vo faktúrach za odoberanú elektrinu majú vyúčtované nasledovné položky: 

 • stály mesačný poplatok (€ za odberné miesto) 
 • silová elektrina (€/kWh) 
 • tarifa za distribúciu (€/kWh) 
 • tarifa za systémové služby (€/kWh) 
 • tarifa za prevádzku systému (€/kWh) 
 • tarifa za prenos elektriny (€/kWh) 

Ktorá sadzba je pre mňa najvýhodnejšia? 

Pri výbere sadzby pre nového odberateľa elektriny je dôležité vedieť približnú ročnú spotrebu elektriny a či sa bude elektrinou vykurovať, variť alebo zohrievať voda. Na základe týchto informácií vám bude namontovaný jednotarifný alebo dvojtarifný elektromer s prepínacími hodinami. V zásade platí, že si môžete vybrať ktorúkoľvek sadzbu, ak spĺňate všeobecné podmienky na jej priznanie. 

Kedy a za akých podmienok si môžem zmeniť sadzbu?

Sadzbu je možné zmeniť na základe písomnej žiadosti odberateľa elektriny doručenej na Regionálne strediská energetiky  najskôr po uplynutí 1 roka od poslednej zmeny sadzby ak je to technicky možné a ak odberateľ spĺňa všeobecné podmienky na pridelenie navrhovanej sadzby.

Aký je systém fakturácie za elektrinu na ŽSR?

Na ŽSR dochádza 2 krát ročne t.j. na konci júna a decembra k odpisu všetkých elektromerov. Odberatelia s nízkou spotrebou elektriny dostávajú teda 2 krát ročne vyúčtovacie faktúry po zúčtovaní všetkých odberateľov. 

Odberatelia, ktorých spotreba je vyššia dostávajú okrem dvoch vyúčtovacích faktúr aj mesačné preddavkové faktúry t.j. 12 krát ročne. Vo vyúčtovacích faktúrach majú uvedenú celkovú spotrebu v kWh a náklady v € za 1. alebo 2.polrok. Od týchto nákladov majú odpočítané zaplatené preddavkové faktúry. 

Preddavkové faktúry sa zasielajú každý mesiac t.j. aj v mesiacoch, kedy sa posielajú vyúčtovacie faktúry. Teda v mesiaci júl sa posiela preddavková faktúra za júl a vyúčtovacia faktúra za obdobie január až jún. Podobne je to aj v januári.

Ako je možné zmeniť výšku preddavkových platieb?

O zmenu preddavkových platieb môžete požiadať písomne Regionálne strediská energetiky  podľa územnej príslušnosti. Každoročne v januári pri zmene cien elektriny sa prehodnocuje ich výška a upravuje podľa spotreby za uplynulý rok.

Aké sú spôsoby platenia za elektrinu?

Odberateľ môže platiť preddavkové faktúry a vyúčovacie faktúry za elektrinu nasledovnými spôsobmi: 

 • peňažným poštovým poukazom “U” pribaleným ku každej faktúre 
 • priamou hotovostnou platbou v pokladni ŽSR napr. na Účtovných centrách ŽSR: 
  • Bratislava Klemensova 8, 
  • Zvolen M.R.Štefánika 295/2 (6.poschodie), 
  • Žilina 1.mája 34 
  • Košice Kasárenské nám.11 
 • bankovým prevodom 

Pre správnu identifikáciu nezabudnite vypĺňať variabilný symbol, ktorý je uvedený na faktúre. V prípade, že uhrádzate viac faktúr naraz, uveďte do variabilného symbolu vaše číslo odberateľa z faktúry (číslo sa začína 5xxxxxx) 

Pri platbe v pokladni ŽSR nezabudnite so sebou priniesť aj faktúry, ktoré chcete uhradiť.

Aký je spôsob vyrovnania preplatku?

V prípade, že ste na preddavkových platbách za polrok zaplatili viac ako je vaša skutočná spotreba, vzniknutý preplatok vám zašleme peňažným poštovým poukazom.

Elektromer 

Aký je rozdiel medzi jednotarifným a dvojtarifným elektromerom?

Druh elektromera závisí od druhu sadzby, ktorá je určená pre vaše odberné miesto. Pri jednotarifných sadzbách Štandard Mini a Štandard Maxi je potrebné mať namontovaný jednotarifný elektromer. V prípade, ak si zvolíte dvojtarifnú sadzbu, bude vám na odbernom mieste nainštalovaný dvojtarifný elektromer. Táto služba je spoplatňovaná a dochádza k uzavretiu novej zmluvy o dodávke elektriny.

Výber medzi jednotarifnou a dvojtarifnou sadzbou závisí od množstva a výkonového zaťaženia jednotlivých spotrebičov na vašom odbernom mieste. Dvojtarifná sadzba je pre vás výhodná a môžete si ju zvoliť v prípade, ak máte na odbernom mieste elektrické vykurovanie (či už priamo výhrevné alebo akumulačné), elektrický ohrev vody, príp. elektrický sporák. Prepínanie medzi nízkou tarifou a vysokou tarifou je zabezpečené pomocou prijímača hromadného diaľkového ovládania alebo prepínacích hodín.

Kde a ako môžem kontrolovať spotrebu?

Spotreba elektrickej energie je meraná pomocou elektromeru. Na jeho číselníku vidíte celkovú spotrebu elektriny od jeho inštalácie na vašom odbernom mieste. Ak chcete vedieť, koľko elektriny spotrebujete za určité obdobie, zaznamenajte si aktuálny stav číselníka. Po uplynutí istého obdobia sa opäť pozrite na číselník a zapíšte si jeho stav. Odčítaním staršieho stavu od nového získate údaj o spotrebovanej elektrine za čas, ktorý uplynul medzi odčítaniami. Nezabudnite si však najprv overiť, či odčítavate svoj elektromer. Číslo elektromera je uvedené aj na vašej faktúre za elektrinu.

Zdá sa mi, že elektromer je pokazený. Ako si môžem overiť správnosť merania?

Jednoduchú kontrolu elektromera si môžete urobiť aj sami

 • vypnite všetky bytové ističe (nie hlavný)
 • počkajte 5 – 10 min., kým sa elektromer dotočí na čiernu značku
 • ak kotúč elektromera zastane na kontrolnej čiernej značke, vtedy je chod elektromera pravdepodobne správny. 

Ak máte naďalej pochybnosti o správnosti registrácie meracieho zariadenia, môžete písomne požiadať príslušné Regionálne stredisko Železničnej energetiky o overenie správnosti registrácie meracieho zariadenia v metrologickom stredisku.

V metrologickom stredisku bude elektromer preskúšaný. Do 30 dní od doručenia žiadosti na overenie správnosti registrácie meracieho zariadenia obdržíte písomnú správu o výsledku overenia. V prípade oprávnenej reklamácie na základe kalibračného certifikátu vám bude doručená opravná faktúra a náklady na overenie znáša dodávateľ elektriny (ŽSR – ŽE). Keď sa však zistí, že váš elektromer je bezporuchový, musíte uhradiť poplatok spojený s jeho overením. Jeho výška sa určí na základe aktuálneho cenníka.

Ako sa účtuje spotreba elektriny v prípade závady meracieho zariadenia?

Ak na meracom zariadení vznikne taká porucha, že nemožno určiť množstvo odobratej elektriny, stanoví sa podľa spotreby v predchádzajúcom období. Ak spotrebu nemožno takto určiť, resp. ak došlo preukázateľne k výkonovým zmenám na odbernom zariadení, určí sa množstvo odobratej elektriny podľa výšky spotreby v nasledujúcom období alebo dohodou so zákazníkom .

Hore