ŽSR Železničná energetika

Firmy a organizácie


Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy

Pri žiadaní o uzatvorenie Zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy žiadateľ predloží tieto dokumenty:

 • Vyplnenú žiadosť 
 • Výpis z Obchodného registra /ak ste v ňom zapísaný /, nie starší ako 3 mesiace
 • Overená kópia Živnostenského listu /ak nie ste zapísaný v Obchodnom registri /
 • Súhlas majiteľa objektu a výpis z katastra nehnuteľností (nepožaduje sa, ak sú majiteľom objektu ŽSR a v prípade elektrickej trakcie)
 • Revíznu správu podľa Zákona č. 164/1996 Z.z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a úpravy č. 19022/1987-18 (nepožaduje sa v prípade elektrickej trakcie)
 • Ak sa jedná o novo pripojenie, je potrebné predložiť projektovú dokumentáciu pripojenia do distribučnej sústavy ŽSR (nepožaduje sa v prípade elektrickej trakcie)

V prípade elektrickej trakcie treba predložiť iba kópiu Zmluvy o prístupe na železničnú dopravnú cestu.

Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy, prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny

Pri žiadaní o uzatvorenie Zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy, prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny žiadateľ predloží tieto dokumenty: 

 • Vyplnenú žiadosť o pripojeniežiadosť o dodávku
 • Výpis z Obchodného registra /ak ste v ňom zapísaný /, nie starší ako 3 mesiace
 •  Overená kópia Živnostenského listu /ak nie ste zapísaný v Obchodnom registri /
 • Súhlas majiteľa objektu a výpis z katastra nehnuteľností (nepožaduje sa, ak sú majiteľom objektu ŽSR a v prípade elektrickej trakcie)
 •  Revíznu správu podľa Zákona č. 164/1996 Z.z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a úpravy č. 19022/1987-18 (nepožaduje sa v prípade elektrickej trakcie)
 •  Ak sa jedná o novo pripojenie, je potrebné predložiť projektovú dokumentáciu pripojenia do distribučnej sústavy ŽSR (nepožaduje sa v prípade elektrickej trakcie)

V prípade elektrickej trakcie treba predložiť iba kópiu Zmluvy o prístupe na železničnú dopravnú cestu

Zmluva o dodávke elektriny a súvisiacich službách

Pri žiadaní o uzatvorenie Zmluvy o dodávke elektriny a súvisiacich službách žiadateľ predloží tieto dokumenty: 

 • Vyplnenú žiadosť s uvedením navrhovanej sadzby
 • Výpis z Obchodného registra /ak ste v ňom zapísaný /, nie starší ako 3 mesiace
 • Overená kópia Živnostenského listu /ak nie ste zapísaný v Obchodnom registri /
 • Rozpis očakávanej spotreby MWh na nasledujúcich 12 mesiacov
 • Rozpis očakávanej spotreby maximálneho štvrťhodinového výkonu na nasledujúcich 12 mesiacov
 • Súhlas majiteľa objektu a výpis z katastra nehnuteľností (nepožaduje sa, ak sú majiteľom objektu ŽSR a v prípade elektrickej trakcie)
 • Revíznu správu podľa Zákona č. 164/1996 Z.z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a úpravy č. 19022/1987-18 (nepožaduje sa v prípade elektrickej trakcie)
 • Ak sa jedná o novo pripojenie, je potrebné predložiť projektovú dokumentáciu pripojenia do distribučnej sústavy ŽSR (nepožaduje sa v prípade elektrickej trakcie) 

V prípade elektrickej trakcie treba predložiť iba kópiu Zmluvy o prístupe na železničnú dopravnú cestu 

Hore