ŽSR Výskumný a vývojový ústav železníc

Ústredné železničné metrologické stredisko


 

Zabezpečované činnosti:

  - Kalibrácie a opravy meradiel:

  • dĺžky,
  • tlaku,
  • teploty,
  • elektrických veličín.

  - Interné audity v oblasti metrológie na ŽSR vykonávané v zmysle predpisu Op 12.

  - Výkon činností KL administratívneho charakteru:

  • Záznam o odovzdaní kalibrovaného meradla z kalibračného laboratória,
  • Záznam o prevzatí kalibrovaného meradla z kalibračného laboratória,
  • Potvrdenie o stave meradla,
  • Potvrdenie o vyradení meradla z metrologickej evidencie,
  • Pokyny pre spoluprácu s metrologickými laboratóriami,
  • vydávanie Certifikátov o kalibrácií.

  - Posudzovanie odbornej spôsobilosti KMM na ŽSR i mimo železničných organizácií.

  - Návrh na vyradenie meradiel DHM metrologickej a fyzickej evidencie.

 

Ing. Tibor Lanča 

Prednosta sekcie defektoskopie, metrológie a expertíznych činností

Kontakt

Tel.: 02/2029 2270, 0911 994 127
E-mail: lanca.tibor@zsr.sk
Adresa: Nobelova 50, 831 02 Bratislava

Jozef Ursíny

Vedúca Ústredného železničného metrologického strediska

Kontakt

Tel.: 043/229 3120, 0911 994 110
E-mail: ursiny.jozef@zsr.sk
Adresa: Železničná 10, 038 61 Vrútky