ŽSR Výskumný a vývojový ústav železníc

Expertízna a konzultačná činnosť


 • V rámci kooperácie so Skúšobných laboratóriom VVÚŽ vykonáva overovanie zhody dráhových mobilných prostriedkov v zmysle legislatívy, spracováva metodiky skúšok, posudzuje technickú a výkresovú dokumentáciu a pripravuje podklady pre jej schvaľovanie, ktoré súvisia s výkonom meraní a skúšok.
 • Vykonáva Technické kontroly dráhových vozidiel (TK) v zmysle Vyhlášky 351/2010 Z. z., na základe poverení MDV SR, ako aj v zmysle Nariadenia generálneho riaditeľa č. 17/2010 o zabezpečení výkonu skúšok dráhových vozidiel;
 • Vykonáva Bezpečnostné prehliadky dráhových vozidiel po nehodách, po násilných poškodeniach a po uplynutí doby platnosti TK v zmysle §32 Zákona NR SR č. 513/2009 Z. z. a vykonanej skúšky OS 54 – ŽSR.
 • Vykonáva a zabezpečuje funkcie údržby v certifikovanom subjekte ECM ŽSR VVÚŽ CDV, ktorý je zodpovedný za údržbu a osvedčenie funkcií údržby nákladných vozňov na ŽSR;
 • Vykonáva meranie hluku emitovaného koľajovými vozidlami a meranie určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí;
 • Vypracováva štúdie možnosti zníženia hlukových emisií produkovaných železničnou dopravou z pohľadu ekologizácie dopravy;
 • Vykonáva a zabezpečuje vybrané činnosti diagnostiky mostov,  mostom podobných konštrukcií a budov v rámci infraštruktúry ŽSR, spolupracuje pri praktickej aplikácii jej výsledkov, ako aj pri dlhodobom sledovaní a hodnotení;
 • Zabezpečuje tvorbu a aktualizáciu predpisov, noriem a databáz v rámci legislatívnych procesov EÚ v zmysle TSI, vyhlášok UIC, STN EN a súvisiacich predpisov;
 • Rieši aktuálne problémy podľa požiadaviek GR ŽSR, ktoré súvisia s implementáciou interoperability infraštruktúry a dráhových mobilných prostriedkov na ŽSR. 
 • Analyzuje legislatívy EÚ a SR, prípravuje podklady pre implementáciu európskej legislatívy s legislatívou SR, prípravuje podklady pre novelizáciu zákonov, vyhlášok a noriem v oblasti dopravy, reviduje a tvorí predpisy v oblasti dopravy, 
 • Vytvára koncepčné a rozvojové dokumenty z pohľadu harmonizácie a vznikajúcich nárokov na sektor dopravy, 
 • Vypracováva ekonomické a finančné modely v oblasti dopravy, 
 • Spracováva štúdie zamerané na posudzovanie spoločensko-ekonomickej efektívnosti služieb, opatrení a rozhodnutí štátu, samospráv, organizácii a spoločností, 
 • Zabezpečuje marketingové prieskumy, anketové prieskumy, sčítanie dopravných a prepravných intenzít, analýzy a stratégie – s využitím vedeckých metód, 
 • Vvypracováva štúdie dopravného trhu na medzinárodnej a vnútroštátnej úrovni, 
 • Zabezpečuje odborné preklady nariadení, smerníc, vyhlášok UIC a technickej dokumentácie z/do jazyka slovenského z/do jazyka anglického,
 • Spoluprácuje s univerzitami, s výskumnými a vedeckými inštitúciami, zúčastňuje sa vo vedeckých tímoch, 
 • Aktívne sa venuje vedecko-výskumnej publikačnej a oponentskej činnosti.

Ing. Anna Herdová

Predosta sekcie expertíznych činností

Kontakt

Tel.: 02/2029 4317, 0911 994 113
E-mail: herdova.anna@zsr.sk
Adresa: Nobelova 50, 831 02 Bratislava

Ing. Juraj Kanis, PhD.

Vedúci oddelenia dopravných, ekonomických analýz a VTI 

Kontakt

Tel.: 041/229 2616, 0911 876 525
E-mail: kanis.juraj@zsr.sk
Adresa: 1. mája 34, 010 02 Žilina

 

Ing. Zuzana Hrudková 

Vedúci oodelenia posudzovania zhody DMP

Kontakt

Tel.: 041/229 1369, 0911 876 531
E-mail: hrudkova.zuzana@zsr.sk
Adresa: 1. mája 34, 010 02 Žilina

Milada Palkovičová

Vedúca oddelenia expertízy, merania hluku a vibrácií

Kontakt

Tel.: 02/2029 5988, 0911 425 506
E-mail: palkovicova.milada@zsr.sk
Adresa: Nobelova 50, 831 02 Bratislava