ŽSR Výskumný a vývojový ústav železníc

Centrum posudzovania bezpečnostných rizík


Centrum posudzovania bezpečnostných rizík (CPBR) 

je zriadené v súlade s Vykonávacím nariadením Komisie(EÚ) č.402/2013 o spoločnej bezpečnostnej metóde hodnotenia a posudzovania rizík a uznané v súlade s článkom 9 ods.1 písmeno b, ako inšpekčný orgán typu C (v zmysle STN EN ISO 17020:2012) pre hodnotene a posudzovanie rizík pre štrukturálne subsystémy

  • infraštruktúra,
  • železničné koľajové vozidlá, 
  • energia a 
  • traťové zariadenia – zabezpečenia a návestenia.

 Evidenčné čísla poverení: SK3600200001SK3600200002

Plní funkciu:

  • orgánu pre nezávislé posudzovanie uplatňovania spoločnej bezpečnostnej metódy hodnotenia a posudzovania rizík (CSM RA)  a vhodnosti uplatňovania procesu riadenia rizík navrhovateľom, ktoré je navrhovateľ povinný  uplatniť  na významné zmeny  železničného systému v členskom štáte EÚ
  • vykonávateľa nezávislého posúdenia významnej zmeny na základe dokumentácie predloženej navrhovateľom, ktorého výsledkom je spracovanie „ Správy o posúdení bezpečnosti“
  • konzultanta uplatňovania procesov bezpečnosti a kvality počas navrhovania a zavádzania významnej zmeny.

Ing. Vladimír Kačmarčík  

Vedúci Centra posudzovania bezpečnostných rizík (CPBR)

Kontakt

Tel.: 051/229 3360, 0903 701 855
E-mail: kacmarcik.vladimir@zsr.sk
Adresa: Radlinského 10, 080 01 Prešov