ŽSR Výskumný a vývojový ústav železníc

Centrum posudzovania bezpečnostných rizík


Centrum posudzovania bezpečnostných rizík (CPBR) 

je zriadené v súlade s Vykonávacím nariadením Komisie(EÚ) č.402/2013 o spoločnej bezpečnostnej metóde hodnotenia a posudzovania rizík. V súčasnosti sa uchádza o akreditáciu resp. uznanie inšpekčného orgánu.

Po získaní uznania alebo akreditácie bude plniť funkciu:

  • orgánu pre posudzovanie rizík spoločnou bezpečnostnou metódou hodnotenia a posudzovania rizík (CSM), ktorá sa uplatňuje na každú významnú zmenu železničného systému v členskom štáte EÚ
  • vykonávateľa nezávislého posúdenia významnej zmeny na základe dokumentácie predloženej navrhovateľom,
  • konzultanta uplatňovania procesov bezpečnosti a kvality počas navrhovania a zavádzania významnej zmeny.

Ing. Vladimír Kačmarčík  

Vedúci Centra posudzovania bezpečnostných rizík (CPBR)

Kontakt

Tel.: 051/229 3360, 0903 701 855
E-mail: kacmarcik.vladimir@zsr.sk
Adresa: Radlinského 10, 080 01 Prešov