ŽSR Výskumný a vývojový ústav železníc

Akreditované skúšobné laboratórium


Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky poverilo Osvedčením číslo 29614/2017/SŽDD/81898 zo dňa 27.11.2017 Výskumný a vývojový ústav železníc a jeho organizačnú zložku „Skúšobné laboratórium VVÚŽ“ výkonom skúšok, overovaním zhody a technickej spôsobilosti dráhových vozidiel pre železničné dráhy, špeciálne dráhy a električkové dráhy a  Osvedčením číslo  29614/2017/SŽDD/81896 výkonom posudzovania zhody so schváleným typom a overovaním technickej spôsobilosti historických dráhových vozidiel pre železničné dráhy, špeciálne dráhy a električkové dráhy.

SL VVÚŽ je na základe Osvedčenia o akreditácii č. 222 od SNAS spôsobilý podľa požiadaviek EN ISO/IEC 17025 vykonávať skúšky systému železníc, jeho subsystémov, prvkov, jeho častí a materiálu, osobných a nákladných vozňov, traťových strojov, vozňov na osobitné účely železníc, električkových vozidiel, železničného zvršku a spodku, tlmenia koľaje, drsnosti koľaje, mostných konštrukcií a ich častí, trolejových vedení, napájacích a spínacích staníc, silnoprúdových zariadení, oznamovacích, zabezpečovacích, meracích, riadiacich a prenosových zariadení, kovových materiálov – NDT, meranie hluku od koľajových vozidiel, meranie hluku v životnom a pracovnom prostredí podľa rozsahu akreditácie uvedeného v prílohe tohto osvedčenia - Príloha k osvedčeniu o akreditácii č. S-222 SL VVÚŽ.

Ing. Miroslav Ďurkovský

Vedúci skúšobného laboratória (SL VVÚŽ)

Kontakt

Tel.: 041/229 1346, 0903 616 787
E-Mail: durkovsky.miroslav@zsr.sk
Adresa: 1. mája 34, 010 02 Žilina

Ing. Vladimír Polakovič

Zástupca vedúceho SL VVÚŽ Bratislava

Kontakt

Tel.: 02/2029 5330, 0903 440 910
E-Mail: polakovic.vladimir@zsr.sk
Adresa: Nobelova 50, 831 02 Bratislava

 

Ing. Juraj Fábry

Zástupca vedúceho SL VVÚŽ Vrútky

Kontakt

Tel.: 043/229 4477, 0911 042 310
E-Mail: fabry.juraj@zsr.sk
Adresa: Železničná 10, 038 61 Vrútky

Ing. Vladimír Kačmarčík

Zástupca vedúceho SL VVÚŽ Prešov

Kontakt

Tel.: 051/229 3360, 0903 701 855
E-Mail: kacmarcik.vladimir@zsr.sk
Adresa: Radlinského 10, 080 01 Prešov