ŽSR Výskumný a vývojový ústav železníc

Centrum dráhových vozidiel ECM


V zmysle Nariadenia Komisie 2011/445/EÚ z 10 mája 2011 o systéme certifikácie subjektov zodpovedných za údržbu nákladných vozňov a o zmene a doplnení nariadenia č. 2007/653/ES ustanovujúci systém osvedčovania subjektov zodpovedných za údržbu nákladných vozňov podľa čl. 14 a smernice Európskeho parlamentu a Rady č.2004/49/ES z 29.apríla 2004 o bezpečnosti železníc Spoločenstva, boli ŽSR – Výskumný a vývojový ústav železníc Centrum dráhových vozidiel, Nobelova 50,831 02 Bratislava certifikovaní ako subjekt ECM.

Certifikáciu vykonala Žilinská univerzita so sídlom Univerzitná 8215/1,010 26 Žilina, ako právnická osoba, ktorá rozhodnutím MDVRR SR č. 12309/2012-SĎD/z.22119 bola poverená vydávaním osvedčení osobám zodpovedným za údržbu železničných nákladných vozňov a údržbárskym dielňam na údržbu nákladných vozňov.

Osvedčenie subjektu zodpovedného za údržbu

Osvedčenie funkcií údžby

Ing. Tibor Polyák 

Vedúci Centra dráhových vozidiel ECM

Kontakt

Tel.: 02/2029 4294, 0911 994 129
E-mail: polyak.tibor@zsr.sk
Adresa: Nobelova 50, 831 02 Bratislava