ŽSR Výskumný a vývojový ústav železníc

Železničné trate a stavby


Oddelenie analýz, skúšok a predpisov ŽTS zabezpečuje a vykonáva nasledovné činnosti:

 1. Vykonávanie akreditovaných a neakreditovaných skúšok a meraní pre ŽSR a pre externého zákazníka
 • meranie statického modulu pretvorenia pomocou statickej zaťažovacej súpravy
  ECM - STATIC,
 • meranie dynamického modulu pretvorenia pomocou ľahkej dynamickej súpravy LDD 100,
 • meranie drsnosti koľajnice pomocou meracieho zariadenia MDK 02,
 • meranie miery tlmenia koľaje (dynamický útlm) pomocou meracieho prístroja
  VIBROPORT 80,
 • meranie priečneho odporu koľajového lôžka pomocou meracieho zariadenia na
  meranie PO,
 • meranie neutrálnej teploty bezstykovej koľaje pomocou meracieho zariadenia
  RailScan RSC 021,
 • meranie priečnych profilov žliabkových a širokopätných koľajníc, priečnych rezov srdcoviek a ich žliabkov pomocou meracieho zariadenia CONTOUR II,
 1. Riešenie úloh VaV zadaných z úrovne jednotlivých odborov GR alebo ostatných zložiek ŽSR, písomné spracovanie výsledkov
 1. Spracovanie návrhov predpisov ŽSR, zapracovanie pripomienok alebo spracovanie pripomienok k návrhom predpisov ŽSR
 1. Spracovanie návrhov TNŽ, zapracovanie pripomienok alebo spracovanie pripomienok k návrhom TNŽ
 1. Spracovanie štúdií obsahujúcich analytické spracovanie technicko-ekonomických podkladov pre rozhodovanie nadriadených zložiek ŽSR

 

Oddelenie diagnostiky železničného zvršku zabezpečuje a vykonáva nasledovné činnosti:

A. Diagnostika železničného zvršku

 • Koordinuje a riadi činnosť meracieho vozňa geometrickej polohy koľaje (GPK) na ŽSR a na cudzích železničných dráhach.
 • Koordinuje a riadi činnosť malých meracích prostriedkov (napr. KRAB, srdcovkový profilomer, pravítko rovinatosti zvarov) na ŽSR a na cudzích železničných dráhach.
 • Spracováva, distribuuje a archivuje záznamy z meraní. 

​B. Kontrola kvality a preberacie konania nového materiálu železničného zvršku u dodávateľov

 • Spolupracuje v oblasti obstarávania materiálu železničného zvršku pre ŽSR.
 • Vykonáva preberanie materiálu v zmysle technických a dodacích podmienok na území SR a v cudzine.
 • Vykonáva kontrolu kvality v procese výroby u dodávateľov resp. výrobcov materiálov podliehajúcich prevzatiu.
 • Vykonáva kontrolu kvality a dodržiavanie technologických postupov v oblasti zvárania a navárania koľajníc, výhybkových súčastí.
 • Zúčastňuje sa reklamačného konania materiálu železničného zvršku dodaného na ŽSR.
 • Spracováva, distribuuje a archivuje preberacie protokoly.

 C. Kategorizácia súčastí železničného zvršku

 • Podieľa sa na tvorbe podmienok pre kategorizáciu a regeneráciu materiálu železničného zvršku z hľadiska bezpečnosti a využiteľnosti materiálu.
 • Vykonáva kategorizáciu súčastí železničného zvršku.
 • Spracováva, distribuuje a archivuje kategorizačné zápisy.

D. Predpisová a normotvorná činnosť

 • Predkladá návrhy na aktualizáciu a spolupracuje pri tvorbe služobných predpisov ŽSR pre oblasť železničného zvršku, vzorových listov a služobných rukovätí.

Merací vozeň  GPK

Je vybavený dvojosovým meracím podvozkom s kontaktným snímaním jednotlivých veličín geometrickej polohy koľaje (ďalej len GPK) a elektrickým prenosom do vyhodnocovacej jednotky MS_GPK. Táto zabezpečuje kontinuálny zber, spracovanie a výstupy meraných veličín GPK. Počas merania GPK možno snímať reálny obraz trate za MV GPK a zaznamenávať na videokazetu VHS. Umožňuje meranie koľají na šírej trati, staničných koľají, vlečiek  a výhybiek rozchodu 1 435 mm v zaťaženom stave.

 

Oddelenie diagnostiky mostov, stavieb železničného spodku a budov.

Železnice Slovenskej republiky Bratislava, Výskumný a vývojový ústav železníc Žilina, stredisko diagnostiky mostov vykonáva:

 • revíznu činnosť (ako základný stupeň stavebno-technického prieskumu) na mostoch a mostom podobných konštrukciách v rozsahu podrobných prehliadok nosných konštrukcií a spodných stavieb podľa pravidiel NDT, stupňa VT II,
 • diagnostickú činnosť (ako vyšší  stupeň stavebno-technického prieskumu) v rozsahu:
 • meranie korozívnych úbytkov a iných porúch materiálu na prvkoch oceľových konštrukcií podľa pravidiel NDT, stupňa UTT, PT II,
 • meranie pevnosti betónu nedeštruktívnym spôsobom na prvkoch betónových konštrukcií pomocou Shmidtovho kladivka,
 • meranie karbonizácie betónu chemickými metódami na prvkoch betónových konštrukcií pomocou acidobázických indikátorov,
 • meranie aktivity trhlín už na porušených prvkoch murovaných a betónových konštrukcií pomocou príložných deformmetrov. 
 • statické analýzy nosných sústav mostov,  mostom podobných konštrukcií a budov s experimentálnym overovaním in situ kvôli overeniu správnosti použitých numerických modelov jednotlivých analýz.

Všetky určené činnosti vykonávame pre interné zložky v rámci ŽSR, ako aj pre externých zákazníkov mimo ŽSR.

 

Bc. Štefan Klobušovský 

Prednosta sekcie železničných tratí a stavieb

Kontakt

Tel.: 051/229 3380, 0903 909 413
E-mail: klobusovsky.stefan@zsr.sk
Adresa: Radlinského 10, 080 01 Prešov

Ing. Ondrej Kridla

Vedúci oddelenia diagnostiky mostov, stavieb železničného spodku a budov

Kontakt

Tel.: 051/229 3384, 0911 994 115
E-mail: kridla.ondrej@zsr.sk
Adresa: Radlinského 10, 080 01 Prešov

 

Ing. Martin Klučka 

Vedúci oddelenia analýz, skúšok a predpisov ŽTS

Kontakt

Tel.: 041/229 1343, 0911 113 205
E-mail: klucka.martin@zsr.sk
Adresa: 1. mája 34, 010 02 Žilina

Ing. Štefan Vravec

Vedúci oddelenia diagnostiky železničného zvršku

Kontakt

Tel.: 051/229 3357, 0903 909 411
E-mail: vravec.stefan@zsr.sk
Adresa: Radlinského 10, 080 01 Prešov