ŽSR Železničná energetika

Legislatíva


Zákon č. 157/2018 Z.z o metrológii
Zákon č.250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach
Zákon č.251/2012 Z.z. o energetike
Vyhlaška č. 283/2012 Z.z. cenová regulácia pri dodávke elektriny malému podniku
Vyhláška č. 278/2012 Z.z. štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu
Vyhláška č.271/2012 Z.z. technické podmienky prístupu a pripojenia do sústavy
Vyhláška č.292/2012 Z.z. výpočet škody spôsobenej neoprávneným odberom elektriny
Vyhláška č. 24/2013 Z.z. pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a plynom
Vyhláška č. 236/2016 Z.z. štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny
Nariadenie vlády č.465/2022 Z.z. maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výška taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny