ŽSR Železničné telekomunikácie

História


História

1839 – 1850 začiatky budovania železníc na Slovensku
1850 – 1860 začiatky prevádzkovania a budovania železničných signalizačných a telegrafických zariadení. Pre krytie staníc proti nežiadúcemu vjazdu vlaku sa začali používať jednoduché dištančné návestidlá, ovládané drôtovodom. Správy medzi stanicami sa prenášali relatívne pomalými telegrafmi sústavy Bain-Eckling, neskôr nahradzovanými prvými prístrojmi typu Morse. Správy medzi stanicou a stanovišťami na šírej trati boli prenášané opticky tzv. košovými návestidlami, v 60. rokoch nahradzovaných zvonkovými návestidlami.
1950 vznik Strojovej počtovníckej stanice pri Správe východnej dráhy v Bratislave
1952 vznik Strojovej počtovníckej stanice pri Správe východnej dráhy v Košiciach
1968 vznik Výpočtového strediska železničnej dopravy ako samostatnej účelovej jednotky Československých štátnych dráh
1972 vznik Ústredia výpočtovej techniky dopravy Bratislava v priamej podriadenosti ministerstva dopravy
1974 premenovanie Strojovej počtovníckej stanice v Bratislava a Strojovej počtovníckej stanice v Košiciach na Stredisko výpočtovej techniky
1994 vznik špecializovanej organizačnej jednotky ŽSR - Strediska informatiky o.z. Bratislava so zápisom do Obchodného registra
2002 vznik novej organizačnej zložky ŽSR - Železničné telekomunikácie Bratislava, o.z. (ďalej len ŽT) so zápisom do Obchodného registra
2003 získanie Certifikátu riadenia kvality na poskytovanie telekomunikačných služieb podľa normy ISO 9001/2000
2006 integrácia činností informatiky a telekomunikácií do spojenej info-komunikačnej organizačnej jednotky ŽSR s názvom Železničné telekomunikácie Bratislava.

Spojením informatiky a telekomunikácií sa vytvorili predpoklady na kontinuálne zvyšovanie kvality, komplexnosti a efektivity poskytovania integrovaných informačno-komunikačných služieb pre všetkých zákazníkov, čím zároveň došlo k významnému posilneniu celkového postavenia a potenciálu ŽSR na infokomunikačnom trhu.