ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Excel


Excel začiatočník

Dni/hodiny: 2/12

Predpoklady: Windows začiatočník

Popis: Kurz, ktorý umožňuje účastníkom kurzu pracovať s tabuľkovým editorom Excel, ktorý pomáha vytvárať a upravovať tabuľky.

Osnova:

 • Tabuľkový procesor MS Excel charakteristika, prehľad funkčných možností, princíp činnosti a základné pojmy.
 • Vzhľad obrazovky a ovládanie programu (okná, menu, nástroje, pomôcky).
 • Základy práce s tabuľkou a dokumentom otvorenie, úprava a uloženie dokumentu.
 • Pohyb v tabuľke, zápis a úprava údajov, typy údajov (text, číslo, mena, dátum, …).
 • Označovanie, kopírovanie, presun a mazanie údajov, úprava označených údajov.
 • Prezeranie a tlač dokumentu, nastavenie parametrov tlače.
 • Formátovanie a úprava tabuliek, formát strany, číslovanie strán, listy/hárky.
 • Rozmery hlavičky, riadkov a stĺpcov, vkladanie a rušenie riadkov a stĺpcov.
 • Formát, zarovnanie, orientácia, obrysy a tieňovanie údajov, typy písma.

Kancelária

Dni/hodiny: 3/18

Predpoklady: Windows začiatočník

Popis: Kurz, ktorý umožňuje účastníkom kurzu efektívnejšie pracovať s textom, s tabuľkami a elektronickou poštou.

Osnova:

 • Práca s textom.
 • Blokové operácie s textom (kopírovanie, presun, výmaz).
 • Odseky, riadkovanie, okraje a tieňovanie, tabulátory, odrážky, zarážky.
 • Nadpisy a štýly.
 • Tabuľky.
 • Práca s tabuľkou.
 • Základy formátovania zošitu, listu a bunky.
 • Použitie vzorcov a funkcií.
 • Vytváranie elektronických správ (odosielanie, prijatie a odpovedanie na správy).

Excel mierne pokročilý

Dni/hodiny: 2/12

Predpoklady: Excel začiatočník

Popis: Kurz, ktorý umožňuje účastníkom kurzu pracovať so zložitejšími funkciami tabuľkového procesora Excel, ktorý pomáha vytvárať a upravovať dáta v tabuľkách, hromadných zdrojoch dát.

Osnova:

 • Inteligentné značky, štýl údajov, definícia a použitie štýlov.
 • Kalkulácie v tabuľkách, mená a funkcie vzorce a ich zápis, numerické, znakové a logické výrazy, štandardné funkcie.
 • Automatické súčty v rámci listu a cez viacero listov.
 • Kopírovanie vzorcov a údajov, rekalkulácia hodnôt (automatická/ručná).
 • Pomenovanie buniek a častí tabuliek, absolútna a relatívna adresácia údajov, vytváranie sérií čísel, textov a číslovaných textov.
 • Práca s viacerými tabuľkami, previazanie tabuliek, prenos údajov medzi tabuľkami.
 • Grafické zobrazenie údajov - typy grafov, ich tvorba, úprava, formátovanie a tlač.
 • Podokno úloh Zdroje informácií.

Excel pokročilý

Dni/hodiny: 2/12

Predpoklady: Excel mierne pokročilý

Popis: Kurz, ktorý umožňuje účastníkom kurzu pracovať so zložitejšími funkciami tabuľkového procesora Excel, ktorý pomáha vytvárať a upravovať dáta v tabuľkách, hromadných zdrojoch dát.

Osnova:

 • Import údajov z databáz, webových stránok a iných zdrojov.
 • Export údajov v rôznych formátoch, použitie formátu XML.
 • Šablóny - tvorba a použitie.
 • Nastavenie pracovného prostredia - automatické ukladanie dokumentov a pod.
 • Podpora na webovom serveri MS Office Online.
 • Stručný prehľad ďalších služieb programu - krížové (kontingenčné) tabuľky, štatistické výpočty, práca s databázami, grafické objekty, používateľské funkcie, podpora pre sieť Internet / Intranet, makrá (VBA) a pod.
 • Práca s rozsiahlymi tabuľkami zobrazenie rozsiahlych tabuliek (ukotvovanie priečok).
 • Ochrana údajov na úrovni bunky, listu a zošita.
 • Filtrovanie databázy, radenie databázy, tvorba súhrnov a práca s nimi.
 • Krížové (kontingenčné) tabuľky a grafy charakteristika, tvorba, použitie, príklady.
 • Hľadanie a odstraňovanie chýb zo vzorcov, zobrazenie závislostí vo vzorcoch.
 • Tvorba a úprava grafov, zmena parametrov grafov a grafických objektov.

Kyselicová Eva

Bratislava

Kontakt

E-mail: kyselicova.eva@zsr.sk
Tel.: 02/2029 5847
Mobil: 0903 455 106

 

Belászová Gabriela

Košice

Kontakt

E-mail: belaszova.gabriela@zsr.sk
Tel.: 055/229 2704
Mobil: 0903 455 341

 

Školiace miestnosti:

 • Bratislava
 • Žilna
 • Košice

Software:

 • Windows 7
 • Office 2007/2010