ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Pokyny k realizácii odbornej a psychickej spôsobilosti


Pokyny k realizácii odbornej a psychickej spôsobilosti

Na základe ,,Metodického pokynu generálneho riaditeľa ŽSR k opatreniam v oblasti ľudských zdrojov súvisiacimi s koronavírusom“ sa upravujú podmienky poskytovania odbornej a psychickej spôsobilosti nasledovne:

Odborné spôsobilosti v zmysle zákona NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a č. 124/2006 Z. z. o BOZP:

a) Platnosť odborných skúšok, periodických odborných skúšok (vrátane skúšok UTZ), ktorých platnosť končí v období od 17.03.2020, sa predlžuje do uplynutia dvoch mesiacov od dátumu odvolania krízovej situácie.

b) Ak zamestnanec ukončil stanovenú prípravu, odbornú skúšku je možné vykonať individuálne. Tieto opatrenia platia aj pre praktické skúšky.

c) Pri strate odbornej spôsobilosti z dôvodu napr. materskej a rodičovskej dovolenky, pracovnej neschopnosti, zavinenia alebo spolu zavinenia nehody sa postupuje podľa bodu XI. písm. b) a zamestnanec vykoná odbornú skúšku individuálne.

d) Pravidelné školenie plánované e-learningom v prvom polroku 2020 zamestnanci vykonajú bez zmeny. Pravidelné školenie, ktoré bolo plánované vykonať v prvom polroku 2020 lektorom ÚIVP, bude operatívne vykonané e-learningom a školenie lektorom sa presunie na druhý polrok 2020 vrátane školenia na Simulátore zabezpečovacieho zariadenia. Pre zamestnancov, ktorí nevykonávajú školenia e-learningom, bude školenie za prvý polrok 2020 presunuté na druhý polrok 2020.

e) Všetky vzdelávacie aktivity sa môžu realizovať len za prísnych hygienických podmienok, s použitím ochranných rúšok a dezinfekcie použitých pomôcok.

f) Na základe súhlasného stanoviska MDV SR sa od 20.05.2020 realizujú na základných pracoviskách ÚIVP odborné skúšky, za dodržania týchto podmienok:

 • na skúškach sa zúčastní max. 15 účastníkov (mimo skúšobnej komisie),
 • písomná časť sa zrealizuje v jednej, príp. viacerých miestnostiach tak, aby bola dodržaná vzdialenosť medzi účastníkmi min. 2 metre,
 • každý účastník musí byť chránený rúškom a používať vlastné písacie potreby,
 • každý účastník obmedzí osobný kontakt s ostatnými účastníkmi, vrátane podávania rúk,
 • každý účastník sa vyvaruje dotykov tváre a rúšok rukami,
 • po písomnej časti bude oznámený presný časový harmonogram, podľa ktorého budú prichádzať jednotliví účastníci skúšok na vykonanie ústnej časti, a to tak, aby nedošlo k žiadnemu zhromažďovaniu osôb v priestoroch inštitútov vzdelávania. 

g) S účinnosťou od 01.06.2020 začne realizácia povinných školení a teoretickej prípravy  pre udržanie a získanie odbornej spôsobilosti a spôsobilosti BOZP za nasledovných podmienok:

 • účasť maximálne 20 účastníkov (mimo lektora) podľa priestorových možností učebne;
 • každý účastník musí byť chránený rúškom a používať vlastné písacie potreby;
 • každý účastník obmedzí osobný kontakt s ostatnými účastníkmi s dodržaním vzdialenosti 2 m, vrátane podávania rúk;
 • každý účastník sa vyvaruje dotykov tváre a rúšok rukami.

Psychická spôsobilosť:

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu, odchylne od prílohy 11 predpisu Z4 Posudzovanie psychickej spôsobilosti, zamestnanci v typovej pozícií prednosta, dopravný námestník ŽST, kontrolór dopravy môžu byť zaradení na výkon práce výpravca bez mimoriadneho psychologického vyšetrenia do odvolania tejto výnimky hlavným psychológom.

Vstupné a mimoriadne psychologické vyšetrenia pri strate psychickej spôsobilosti sa budú vykonávať podľa požiadaviek RP ĽZ. Psychologické vyšetrenie sa môže realizovať len za prísnych hygienických podmienok, s použitím ochranných rúšok a dezinfekcie použitých pomôcok. Psychologické vyšetrenia, ktoré boli požadované do 18.05.2020, musia byť vykonané najneskôr do 31.05.2020.

Podľa zákona č.8/2009 Z. z. platnosť dokladu o psychickej spôsobilosti, ktorý skončil v období:

 • od vyhlásenia krízovej situácie do 30. apríla 2020, sa predlžuje až do uplynutia jedného mesiaca od odvolania krízovej situácie,
 • od 1. mája 2020 do 31. mája 2020, sa predlžuje až do uplynutia dvoch mesiacov od odvolania krízovej situácie,
 • od 1. júna 2020 do 30. júna 2020, sa predlžuje až do uplynutia troch mesiacov od odvolania krízovej situácie,
 • od 1. júla 2020 do odvolania krízovej situácie, sa predlžuje až do uplynutia štyroch mesiacov od jej odvolania.