Železnice Slovenskej republiky


Úvod


Návrh akčného plánu ochrany pred hlukom vybraných úsekov železničných dráh v správe ŽSR pre prevádzku v roku 2016

Spracovateľ:

EUROAKUSTIK, s.r.o., Letisko M.R. Štefánika 63, 82001 Bratislava
Vypracoval: Ing. Milan Kamenický
Číslo: ES-2019-07/36-APZSR01

Úvod

V súlade so znením Zákona NR SR č.2/2005 Z. z. [1], v platnom znení, sú stanovené fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby povinné, zabezpečiť spracovanie strategických hlukových máp (ďalej SHM) a akčných plánov ochrany pred hlukom (ďalej AP). Z výsledkov SHM a AP, sú stanovené fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby povinné, poskytnúť údaje Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej „Úrad“), ktoré sú uvedené v Nariadení vlády č. 43/2005 Z. z. [2]. Tieto údaje sú podkladom pre spracovanie správy, ktorú musí Slovenská republika spracovať, na základe znenia Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/EC [9].
Požiadavky a rozsah, pre AP územia okolia väčších dráh, sú popísané v bode 5, prílohy č.1 k Nariadeniu vlády č. 43/2005 Z. z.. Obsah a rozsah vyplýva zo Zákona č. 2/2005 Z. z. a Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/EC. Niektoré údaje, ktoré sú uvedené v nariadení a požadované Európskou komisiou sú fakultatívne a niektoré sú povinné.
V ďalšom sú uvedené súhrnné informácie, ktoré je povinný spracovateľ strategickej hlukovej mapy a akčných plánov ochrany pred hlukom, poskytnúť Úradu. Údaje uvedené v tejto správe, sú pre územie v okolí vybraných úsekov dráh v správe Železníc slovenskej republiky (ďalej ŽSR), na ktorých v roku 2016 bol pohyb vlakových súprav vyšší ako 30 tisíc za rok (ďalej väčšie dráhy).

Poznámka: Pomenovanie železničná dráha je prevzaté z legislatívy pojednávajúcej o strategických hlukových mapách a akčných plánov ochrany pred hlukom. V súlade so znením zákona NR SR č.513/2009 Z.z., v platnom znení, železničnými dráhami sú železničné trate a vlečky. Z dôvodu, že podmienku väčšie dráhy v správe ŽSR, spĺňajú len železničné trate, je v ďalšom texte pre označenie železničná dráha používané aj železničná trať alebo skrátene trať.Právne dokumenty