Železnice Slovenskej republiky


Akčné hodnoty hlukových indikátorov


Akčné hodnoty hlukových indikátorov

Akčná hodnota, je taká hodnota hlukového indikátora vo vonkajšom prostredí, ktorej prekročenie je dôvodom na návrh opatrení na zníženie hluku. Je určená pre vypracovanie konfliktných plánov strategických hlukových máp a vypracovanie akčných plánov. Akčná hodnota nie je porovnateľná s prípustnou hodnotou v zmysle vyhlášky MZ SR č.549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí, v platnom znení.

Akčné hodnoty hlukových indikátorov, Ldvn a Lnoc,,vo vonkajšom prostredí, ktoré sa ustanovujú pre účely osobitného predpisu (Zákon NR SR č. 2/2005 Z.z.) a stanovujú podľa Nariadenia vlády SR č. 43/2005 Z.z. sú v zmysle znenia Nariadenia vlády SR č. 258/2008 Z.z pre zdroje hluku, zohľadnené pri mapovaní, uvedené v tabuľke 1.

Ldvn (hlukový indikátor pre deň, večer, noc) je hlukový indikátor popisujúci celkové obťažovanie hlukom a je definovaný nasledujúcim vzťahom:

v ktorom:

Ldeň (hlukový indikátor pre deň) je hlukový indikátor obťažovania počas dňa; je to A vážená dlhodobá priemerná hladina hluku určená počas všetkých dní roka,
Lvečer (hlukový indikátor pre večer) je hlukový indikátor obťažovania počas večera; je to A vážená dlhodobá priemerná hladina hluku určená počas všetkých večerov roka,
Lnoc (hlukový indikátor pre noc) je hlukový indikátor rušenia spánku; je to A vážená dlhodobá priemerná hladina hluku určená počas všetkých nocí roka.
Deň je v trvaní dvanásť hodín, večer v trvaní štyri hodiny a noc v trvaní osem hodín. Deň sa začína o 6.00 hod, večer o 18.00 hod a noc o 22.00 hod.

Tabuľka 1 Akčné hodnoty hlukových indikátorov vo vonkajšom prostredí Ldvn a Lnoc

Akčné hodnoty hlukových indikátorov [dB]

Zdroj hluku

Vonkajšie prostredie a)

Vonkajšie prostredie s osobitnou ochranou pred hlukom b)

Ldvn

Lnoc

Ldvn

Lnoc

Priemysel

55

40

50

35

Letiská

65

55

55

40

Pozemné komunikácie

65

55

60

50

Železničné dráhy

60

50

55

45

Poznámky k tabuľke:
a) Okrem areálov priemyselných podnikov a plôch dopravného vybavenia územia.
b) Tiché oblasti v aglomerácii, napr. kúpeľné a liečebné areály.Právne dokumenty