Železnice Slovenskej republiky


Rekonštrukcia ŽST Poprad - prestupná hala TEŽ


19.09.2017

Dobrý deň, podľa skorších vyjadrení v septembri sa má skončiť rekonštrukcia ŽST Poprad - prestupnej haly TEŽ.

1. Aký je presný dátum ukončenia prác a odovzdania celej stavby do užívania? (Pripravujete nejaké oficiálne otvorenie?)

Dátum ukončenia je 27. 9. 2017.

2. Aké sú hlavné prínosy poslednej etapy rekonštrukcie popradskej stanice?

Predmetnou stavbou sa sfinalizuje celý projekt modernizácie popradskej železničnej stanice, čím sa zvýši kultúra cestovania a stanica sa dostane na európsku úroveň.

III. etapa modernizácie a obnovy popradskej stanice začala odovzdaním staveniska dodávateľovi prác firme TEXO Partner a.s. v januári 2016.

V tejto etape išlo o rekonštrukciu reštauračných priestorov, prestupovej haly a nástupiska TEŽ. Vykonala sa komplexná rekonštrukcia, ktorá pozostávala z výmeny opotrebovaného opláštenia, obnovy vonkajšieho a vnútorného podhľadu, obnovy osvetlenia a podláh, očistenie a obnova strešnej krytiny, obnova náterov oceľovej konštrukcie a zvodov dažďovej vody. Pribudli nové vchodové dvere a asfalt na nástupištiach TEŽ. Rekonštrukcia sa dotkla aj rozvodov plynu, rekonštrukcie kotolne, pribudol nový kamerový systém, požiarna signalizácia aj rozhlas, nové dlažby, omietky, zateplenie a fasáda.

3. Ako sú/budú využívané priestory, kde v minulosti fungovala na poschodí napr. reštaurácia, ale v minulosti na ďalších poschodiach aj kino, čakáreň, ap.? Aké nové služby/prevádzky plánuje ŽSR zriadiť v priestoroch ŽST alebo to bude podobne ako na prízemí, kde sú vedľa seba dve predajne s prakticky rovnakým sortimentom (lacný alkohol, cigarety a nejaká bageta...)?

Po ukončení rekonštrukcie budú priestory bývalej reštaurácie ponúknuté do nájmu formou ponukového konania, ktoré bude zverejnené na internetovej stránke www.zsr.sk.  Priestory bufetu v prestupovej hale TEŽ budú po ukončení rekonštrukcie sprevádzkované ako reštaurácia.

5. Koľko peňazí ŽSR doteraz investovali, vrátane poslednej rekonštrukcie, do obnovy popradskej stanice (vrátane výstavby podchodov, nástupíšť)?

I. I.etapa (roky 2006-2007) 28 622 184,7 €

II. etapa (2008 – 2010) 5 113 631,29 €

III. etapa (2016 – 2017) 3 674 692,91 €

6. Samostatným problémom popradskej stanice a nástupišťa TEŽ je peší prechod chodcov z mestských častí Veľká a Spišská Sobota na stanicu cez električkový nadjazd. Prechod je tam zakázaný a nie je výnimkou, že ľudia tam dostávajú pokuty. Neplánuje ŽSR vyriešiť tento problém rozumnejším spôsobom?

Prestupová hala TEŽ nebola plánovaná ako prístupová cesta, t.j. chodník pre peších obyvateľov časti mesta Veľká a Spišská Sobota a je to označené zákazom prechodu. Pre obyvateľov uvedených časti mesta na prechod cez trať slúži tzv. velický most na žilinskom zhlaví a podchod pre peších zo Spišskej Soboty na košickom zhlaví. Zo strany ŽSR sa nepripravuje žiadna zmena.

7.Plánuje ŽSR urobiť poriadok aj okolo stanice - najmä s rôznymi asociálmi, opilcami, atď., ktorí v okolí stanice vykonávajú všetky možné potreby?

ŽSR na riešenie uvedeného problému využíva hliadku Železničnej polície a v rámci objednávky aj služby SBS. Spomenutí asociáli  sú často klientmi reštauračných zariadení v blízkosti stanice a niektoré pozemkové plochy v okolí stanice sú majetkom uvedených zariadení.

8.Je štandardnou ponukou služieb ŽSR neobmedzený prístup k elektrickej zásuvke pri vstupe do objektu železničnej stanice, ako je tomu v Poprade?

Neobmedzený prístup k elektrickej zásuvke nie je štandardnou ponukou služieb ŽSR, zásuvku na popradskej stanici využíva upratovacia firma na stanici.

Zároveň sa chcem opýtať na pripravovanú modernizáciu trate PP- Lučivná. Čo všetko bude zahŕňať - s výnimkou priecestia na Teplickej ulici v Poprade, na čo som sa už pýtal?

Pripravovaná stavba Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), 1.etapa zahŕňa modernizáciu železničnej trate v km 200,300 – 213,000. Jedná sa o medzistaničný úsek Poprad-Svit, železničnú stanicu Svit a medzi staničný úsek Svit-Lučivná po km 213,000.

10. Podľa nedávno zverejnených informácií má vyrásť nový podjazd, ktorý má vyriešiť kríženie s cestou Svit - Batizovce? Kde to bude? Ako sa bude nový podjazd napájať na cestu I/18 a kde a ako sa napojí na existujúcu cestu do Batizoviec? Bude podjazd určený aj pre peších, prípadne cyklistov?

V celom úseku sa zrušia existujúce železničné priecestia.  Budú nahradené podchodom pre peších (Teplická ulica v Poprade) a novým železničným mostom (v meste Svit).

Nový železničný most vo Svite bude situovaný v km 206,358 a bude riešiť križovanie železničnej trate s preložkou cesty III/3064 smer Batizovce.

Preložka cesty III/3064 je riešená ako odbočka z cesty  I/18 so začiatkom v mieste križovatky s Hviezdoslavovou ulicou. V tomto mieste vznikne svetelne riadená križovatka. Cesta bude vedená popod nový železničný most ďalej medzi budovou železničnej stanice a záhradkárskou osadou Breziny, za ktorou sa napojí do jestvujúceho stavu. Súčasťou preložky cestnej komunikácie sú aj chodníky pre peších a pre cyklistov. Pri výpravnej budove budú vybudované parkovacie plochy pre osobné vozidlá a autobusy, na preložke cesty III/3064 bude zriadená zastávka autobusu. Preložka cesty I/18 sa napojí na existujúcu cestu do Batizoviec v mieste medzi záhradkárskou osadou a jazerom, pred mostom ponad diaľnicu. Na ceste I/18 je navrhnuté zriadiť dve svetelné riadené križovatky. Jedna je existujúca v mieste ul. SNP pri vlečke Chemosvit a druhá v mieste napojenia preložky cesty III/3064 na cestu I/18.

11. Bude súčasťou modernizácie trate aj rekonštrukcia stanice vo Svite? Ak áno, v akom rozsahu?

Železničná stanica Svit bude modernizovaná podľa zásad pre koridorové trate. Navrhnuté sú 2 nástupištia dĺžky 250m s prístupom pre imobilných, zmodernizovaný bude podchod, zastrešenia nástupíšť, osvetlenie a celková infraštruktúra. Koľajisko stanice ostáva približne v rovnakej polohe, ako je v súčasnosti. Staničná budova Svit bude upravovaná  v potrebnom rozsahu, ako si to vyžaduje zabudovanie modernej technológie.

12. Budú na tomto úseku aj nejaké ďalšie podjazdy/nadjazdy? Súčasťou modernizácie zrejme budú aj protihlukové steny? Kde všade budú (odkiaľ - pokiaľ)?

Pri obci Lučivná bude vybudovaná preložka železničnej trate v dĺžke 2,3 km. Preložka je vedená prevažne v násype a na mostnom objekte, ktorým premostí potok Rakovec a cestnú komunikáciu. Na preložke trate  je situovaná aj nová zastávka Lučivná s prístupom na nástupištia pomocou schodiska a chodníka s rampami napojenými na cestnú komunikáciu. Nástupištia budú vybavené osvetlením, potrebnou technológiou a prístreškami pre cestujúcich.

13. Ktoré súčasné úrovňové priechody (cestné i pešie) sa zrušia v rámci modernizácie trate - nielen v mestách, ale aj mimo nich?

Na celej modernizovanej trati, v miestach s obytnou zástavbou, budú riešené protihlukové steny. Týka sa to mestskej časti Veľká v Poprade, mesta Svit a obce Lučivnej.

V celom riešenom úseku stavby bude modernizovaná zabezpečovacia a oznamovacia technika, trakčné vedenie, všetka súvisiaca infraštruktúra spolu s dotknutými inžinierskymi sieťami.

Právne dokumenty