Železnice Slovenskej republiky


Mordernizácia úseki Poprad - Svit - Lučivná


12.10.2017

V súvislosti s aktualizáciou vyrábame na piatok reportáž. Prosím Vás preto o vyjadrenie k nasledovným otázkam... vychádzam opäť z TS. resp. z článku Podtatranských novín http://www.podtatranske-noviny.sk/2017/10/zeleznice-zmodernizuju-usek-poprad-svit-lucivna/

1. V akom stave je výber dodávateľa, resp.kedy sa začne s prvými prácami na úseku Svit--PP-- Lúčivná?
Vo verejnom obstarávaní na výber zhotoviteľa stavby „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), 1.etapa“ (Poprad - Lučivná) bola predĺžená lehota na predkladanie ponúk (uplynie 25.10.2017 o 08:30 hod.) a lehota viazanosti ponúk (uplynie 18.07.2018), do ktorej sa predpokladá uzavretie zmluvy.

2. Čo všetko zahŕňa táto etapa modernizácie v súvislosti s Popradom? Čo pribudne, čo všetko sa zmení?
Začiatok stavby nadväzuje na už realizovanú stavbu Žst. Poprad, výstavba podchodu a nástupísk a v stanici Poprad – Tatry nebudú realizované zmeny. V úseku Poprad – Svit pribudnú okrem potrebných preložiek protihlukové steny a bude vybudované obojsmerné traťové zabezpečovacie zariadenie.

3.Ako to ovplyvní prevádzky vlakov, budú výluky?
V rámci modernizácie medzistaničného úseku Poprad-Tatry - Svit dôjde k postupnej demontáži a obnoveniu celého železničného telesa. Táto rekonštrukcia je rozdelená do dvoch stavebných postupov, počas ktorých bude prevádzka v medzistaničnom úseku prebiehať pri výluke jednej koľaje a zachovaní prevádzky na druhej. Súčasné prerušenie prevádzky na oboch koľajách krátkodobými výlukami bude možné iba výnimočne v dĺžkach, ktoré dovolí prevádzka diaľkovej osobnej dopravy.

4. Dotkne sa modernizácia aj žel.priecestí (konkr. Poprad -Veľká/ priemyselná zóna_viď obrázok v linku)?
V rámci modernizácie železničnej trate sa zrušia všetky úrovňové železničné priecestia a budú nahradené nadjazdmi a podchodmi v prirodzených súčasných miestach tak, aby sa zabezpečilo bezproblémové a bezpečné prepojenie z jednej strany železnice na druhú pre spoločenské aj hospodárske účely. V meste Poprad sa zruší železničné priecestie v sžkm 200,999 s Teplickou ulicou. Priecestie sa nahradí podchodom pre verejnosť a vybuduje sa nová komunikácia s okružnou križovatkou na ceste III/534005, čím sa zabezpečí prepojenie Teplickej ulice s jestvujúcim nadjazdom ponad železničnú trať na ceste II/534.

Právne dokumenty