Železnice Slovenskej republiky


ŽSR/ modernizácia: Tunel Milochov; tunel Diel


29.03.2017

Dobrý deň, potrebovala by som informácie k výstavbe tunela v Milochove, jeden jeho vstup či výstup bude v Hornom Milochove, v časti, kde končí areál bývalých Považských strojární (ide o výstavbu v súvislosti s modernizáciou úseku Púchov - Považská Bystrica).  Práve tu zostalo stáť niekoľko rodinných domov, niektoré sa asanovali. Prosím o stanovisko k výstavbe tohto tunela, pretože podľa informácií, ktoré sa nám doniesli, by sa mal tunel odstreľovať a ľudia sa obávajú hluku. 

Bude potrebné robiť v tejto časti naozaj odstrel alebo sa bude stavať iným spôsobom? Prípadne sa musí použiť pri výstavbe viacero spôsobov?

V priebehu technicky a investične najnáročnejšej stavby ŽSR od ich samostatnosti, pri výstavbe oboch tunelov (Milochov, Diel) sa bude používať metóda bez použitia trhacích prác (strojné rozpojovanie), ako aj metóda s použitím trhavín. Na tieto práce musí byť vopred vypracovaný tzv. "Projekt trhacích prác“. Tento projekt podlieha schvaľovaciemu procesu Obvodného banského úradu v Prievidzi. Pre strojné rozpojovanie sa budú používať skalné bagre so skalnou lyžicou alebo s hydraulickým kladivom  tzv. impaktorom. 

Uvažovalo sa o nejakých opatreniach, ktorými by sa predišlo zníženiu komfortu života  počas výstavby v tejto časti alebo táto technológia hluk neprinesie? Robili ste merania hlučnosti pred výstavbou? Budete robiť merania aj počas výstavby a po jej skončení? Uvažujete o nejakých kompenzáciách pre ľudí?

Každá technológia prináša určitý hluk. Pri prvom použití trhacích prác, ktoré budú schválené Obvodným banským úradom v Prievidzi, sa bude merať hluk a seizmické účinky. V prípade, že hodnoty prekročia hygienické normy, bude prevedená úprava na náložiach a zároveň budú upravené aj časy odstrelov. Prípadné kompenzácie, resp. stanovenie konkrétnych opatrení na elimináciu negatívnych účinkov bude závisieť od aktuálnych podmienok v priebehu výstavby a miery jej vplyvu na bežný štandard v užívaní nehnuteľností. Vzhľadom na mimoriadne náročné terénne podmienky pri výstavbe uvedených tunelov, je razenie tunela odstreľovaním časti horniny nevyhnutné na pokračovanie prác. Zhotoviteľ je však viazaný prísnymi technickými a legislatívnymi pravidlami, ktoré je nutné pri týchto prácach dodržať. ŽSR sa budú snažiť, aby dopady na obyvateľov pri razení tunelov boli čo najmenšie, avšak ide o technicky mimoriadne náročné diela. Z uvedeného dôvodu si ŽSR dovoľujú poprosiť dotknutých obyvateľov o pochopenie pri realizácii uvedených prác.  

Potrebovali by sme tiež základné technické informácie v súvislosti s výstavbou tunela. Aký bude dlhý, koľko tu bude rúr, či otvorov. Koľko zeminy a kameniva sa bude musieť vyťažiť v súvislosti s výstavbou ak existuje nejaká predstava a aká technológia sa zvolí pri výstavbe. Akou rýchlosťou budú jazdiť vlaky v tuneloch? Dobré by bolo keby ste okrajovo spomenuli aj technické veci v súvislosti s druhým tunelom, ktorý sa bude stavať na druhej strane priehrady. 


TUNEL MILOCHOV:

ÚSEK TUNELU

STAVEBNÝ OBJEKT

CELKOVÁ DLŽKA KONSTRUKCIE(m)

HĹBENÝ TUNEL PRI ZÁPADNOM PORTÁLI

44-33-36

20 m

RAZENÝ TUNEL

44-33-35

1770 m

HĹBENÝ TUNEL PRI VÝCHODNOM PORTÁLI

44-33-37

71 m

ÚNIKOVÁ ŠTOĽŇA

44-33-38

325,15m vrátane prípojky

Tunel je navrhovaný pre železničnú dopravu ako jednorúrový dvojkoľajný s osovou vzdialenosťou koľají 4,2 m, pre rýchlosť vlakov do 160 km/h.
Odvoz rúbaniny predstavuje cca 250 000 m3. Technológia výstavby je NRTM (Nová rakúska tunelová metóda). 

TUNEL DIEL:

ÚSEK TUNELU

STAVEBNÝ OBJEKT

CELKOVÁ DĹŽKA KONŠTRUKCIE(m)

HĹBENÝ TUNEL PRI ZÁPADNOM PORTÁLI

44-33-31

14,7 m

RAZENÝ TUNEL

44-33-30

1050 m

HĽBENÝ TUNEL PRI VÝCHODNOM PORTÁLI

44-33-32

17,0 m

ÚNIKOVÁ ŠTOĽŇA

44-33-33

325,15m vrátane prípojky

Tunel je navrhovaný pre železničnú dopravu  ako jednorúrový dvojkoľajný s osovou vzdialenosťou koľají 4,2 m, pre rýchlosť vlakov do 160 km/h.
Odvoz rúbaniny predstavuje cca 160 000 m3. Technológia výstavby je NRTM (Nová rakúska tunelová metóda). 

Aký je harmonogram výstavby oboch tunelov? Kedy sa počíta so začiatkom výstavby, kedy by sa malo začať u oboch s razením či odstreľovaním? Kedy počítate s dokončením?

Plánovaná dĺžka výstavby tunela Diel je cca 741 dní, tunela Milochov cca 1023 dní.
Zahájenie trhací prác predpokladáme v 05/2017.

Na tuneli Diel sa predpokladá začiatok trhacích prác po vyrazení cca 100m vo  vystrojovacej triede IVb. Na tuneli Milochov po vyrazení cca 300 m vo vystrojovacej triede Va,Vb. 

P.S: Veľmi by pomohla pre ilustráciu nejaká vizualizácia, ak ju máte a môžete nám ju poskytnúť. Miestnym prinesie výstavba nemálo problémov, pre Slovensko je však dôležitá a určite po stavebnej stránke aj zaujímavá.  Dnes som bola aj s kolegami na stavbe v Hornom Milochove a riešili sme aj problematiku dopravy v tejto časti. Oslovujú nás ľudia, ktorí sa sťažujú na zníženie komfortu bývania pre pohyb stavebných mechanizmov. Chápem, že bez hluku a nečistoty sa nedá nič postaviť. Potrebovala by som však vyjadrenie, či sa komunikácia čistí a vysvetliť, čím je výstavba železnice v tejto časti špecifická vzhľadom k tomu, že sa stavia tak blízko trate, čo určite zhotoviteľom prináša tiež nepríjemnosti a určitý časový harmonogram, ktorý musia dodržiavať, čo nie je jednoduché. 
Väčším problémom je asi to, že šírkové usporiadanie komunikácie, ktorá je v Milochove, a to na aké účely bola stavaná spôsobuje aj iné problémy. Autá sa tu ťažko obídu, domy sú v tesnej blízkosti cesty, podložie nie je dostatočne pevné. Nedávno došlo pri obchádzaní áut ku kolízii, keď jedno vozidlo skončilo mimo cestu, museli ho vyťahovať žeriavom. Našťastie, bolo to v časti, kde bola len  záhrada a nebol nikto zranený. Faktom je, že cesta sa veľmi intenzívnou dopravou poškodzuje, ľudia sa tiež sťažujú na poškodenie domov otrasmi, obávajú sa o bezpečnosť.  Iná možnosť ako dopraviť materiál tu nie je, to je nám jasné. Zaujímalo by nás však, či sa nedá cesta aspoň nejako spevniť, zastabilizovať, rozšíriť, či sa o tom neuvažuje a či sa počíta s nejakými kompenzáciami pre ľudí, ktorí tu bývajú. Kto bude vykonávať opravy cesty, keď sa poškodí? Je tu nejaká dohoda so správcom?

V úvode začatia výstavby bolo zvolané stretnutie v Milochove za účasti zhotoviteľa, obyvateľov obce a poslanca mestskej časti p. Kunovského. Účastníci boli oboznámení s problematikou, t.j.  dopravou a obmedzeniami, harmonogramom stavebných prác. Čistenie ciest je zabezpečené podľa harmonogramu a po stretnutí s  poslancom Ing. Kunovským bolo dohodnuté čistenie aj priľahlých komunikácií operatívne, na základe telefonickej požiadavky  (čistenie sa prevádza traktorom – drátkovanie ,  za prašného ovzdušia polievacím vozidlom a ručným dočistením). V prípade  akýchkoľvek  požiadaviek je nutné kontaktovať a komunikovať s p. Kunovským.

Kvôli šírke cesty je prerokovávané s ODI Považská Bystrica zníženie rýchlosti áut z 50km/h na 30km/h, preventívne váženie motorových vozidiel a pravidelné monitorovanie dopravnej situácie políciou. Čiastočné poškodenie cesty sa rieši za prevádzky stavby. Cesty a ich technický stav bol pred zahájením stavby zdokumentovaný (boli pasportizované) a boli zaslané všetkým dotknutým orgánom. Rovnako bol zdokumentovaný stav rodinných domov, kde sa realizuje aj pravidelný monitoring prípadných zmien. Čo sa týka kompenzácií -  opráv rodinných domov a ciest, ide o záležitosti, ktoré sú posudzované individuálne a závisia od mnohých faktorov. Každopádne zo strany ŽSR sme pripravení prijať zodpovednosť za prípadné neúmyselné škody na majetku  v súkromnom vlastníctve.

Právne dokumenty