Železnice Slovenskej republiky


Extrémne horúčavy môžu spôsobiť vybočenie koľaje


04.07.2017

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) v súvislosti s vysokými teplotami, ktoré vládnu počas celého mesiaca jún, zvýšili počet a zintenzívnili kontroly na tratiach, ktoré spravujú. Kontroly sa týkajú tak koľají, ako aj trakčného vedenia, ktoré majú tendenciu vplyvom horúčav meniť svoje fyzikálne vlastnosti.

Pri koľajach môže dochádzať k vybočeniu koľaje, resp. lomom koľají,  pri trakčnom vedení k zvýšeniu pravdepodobnosti kolízie zberača rušňa s trakčným vedením.

Celkovo ŽSR zaznamenali v mesiaci jún na tratiach ŽSR v dôsledku vysokých teplôt 2 prípady deformácie koľaje, tzv. vybočenie. Tieto poruchy, súvisiace s geometrickým usporiadaním traťovej koľaje, si kvôli odstráneniu chýb a zachovaniu bezpečnosti vyžiadali vylúčenie koľaje z prevádzky v celkovej dĺžke 8 hod. a 25 min. V 8 prípadoch bolo nutné okamžite zaviesť zníženú rýchlosť vlakov na rizikových miestach, a to konkrétne na rozpracovaných úsekoch tratí.  

Zamestnanci odvetvia železničných tratí ŽSR vykonávajú pravidelné prehliadky tratí, a to buď pravidelnými pešími pochôdzkami alebo jazdami na dráhových vozidlách v pravidelných intervaloch. Okrem pravidelných peších pochôdzok sa v čase zvýšených teplôt, resp. pri predpoklade zvýšenia  teploty koľajníc nad  40°C (resp. teploty vzduchu nad 28°C) vykonávajú teplotné pochôdzky.  Pri extrémnych teplotách okolo 40°C môže teplota koľajnice dosiahnuť až 80°C. Na určených úsekoch sa vykonáva denne meranie teploty vzduchu a koľajníc. V určených miestach merania sa zaznamenávajú teploty o 11,00 a 13,00 hod SEČ (12,00 a 14,00 hod SLEČ), ktoré sa evidujú v záznamníku.

Zvýšená  pozornosť sa pritom venuje predovšetkým náhlym zmenám smerovej a výškovej polohy v krátkom úseku koľaje, ktoré môžu byť príznakom začínajúceho vychýlenia alebo vybočenia koľaje, okoliu pevných miest a úsekom, v ktorých bola v predchádzajúcom období narušená stabilita koľaje opravnými prácami. Aby sa predišlo nežiaducim vplyvom teploty na stabilitu koľajového roštu, a to konkrétne výškovým a smerovým chybám a prípadnému vybočeniu koľaje, obmedzujú sa v čase vysokých teplôt udržiavacie práce tak, aby bola zabezpečená bezpečnosť prevádzky. Taktiež v prípade vysokých teplôt dochádza z bezpečnostných dôvodov k zrušeniu výluk, v ktorých boli plánované práce znižujúce stabilitu koľajového roštu, prípadne sa práce a výluky presúvajú do nočných hodín, kedy je predpoklad zníženia teploty a taktiež zníženia nepriaznivých teplotných účinkov na stabilitu koľajového roštu.

Ďalším z preventívnych opatrení, ktoré ŽSR využívajú v čase vysokých teplôt,  je zavádzanie teplotných pomalých ciest, a to hlavne v úsekoch, kde by vplyvom vysokej teploty mohlo dôjsť k zníženiu stability koľaje. Tieto  sa zavádzajú najmä  v denných  hodinách, v čase predpokladaných vysokých teplôt. Ak je bezpečnosť železničnej prevádzky akokoľvek ohrozená, zamestnanci ŽSR sú povinní vykonať pešiu prehliadku resp. mimoriadnu kontrolnú jazdu prideleného úseku tratí i mimo pravidelnej predpísanej prehliadky, a to i v mimopracovnom čase.

Rovnako sa kontrolujú aj jednotlivé súčasti trakčného vedenia, ktoré sú vystavované extrémnym teplotám. Mimoriadne prehliadky trakčného vedenia v období, kedy teploty stúpajú nad 30°C, sú zamerané najmä na stav nájazdov na trolejových výhybkách, pohyblivých kotvení nosného lana a trolejového drôtu, úsekových deličov, napájacích vedení a trakčného vedenia na koľajových spojkách.

Aj vďaka vyššie uvedeným opatreniam ŽSR dosiaľ nezaznamenali žiadnu mimoriadnosť, či dokonca nehodu, ktorá by priamo súvisela s extrémnymi horúčavami.

ŽSR predpokladajú, že počas trvania vysokých teplôt aj v nasledujúcom období sa preventívne dopravné obmedzenia budú opakovať.

Právne dokumenty