Železnice Slovenskej republiky


ŽSR podpísali štúdiu realizovateľnosti - Uzol Bratislava


23.06.2016

Ako bude vyzerať doprava v Bratislave do roku 2020?

Podpisom zmluvy medzi Železnicami Slovenskej republiky a združením ,,Uzol Bratislava“ 20. júna 2016 sa začali práce na štúdii realizovateľnosti uzla Bratislava. Vedúcim členom štvorčlenného združenia je spoločnosť Reming Consult a.s, ďalšími členmi sú spoločnosti Sudop Praha a.s., Prodex Bratislava s.r.o. a Dopravoprojekt a.s. Bratislava. Zmluvná cena nadlimitnej zákazky realizovanej v zmysle zákona o verejnom obstarávaní je 1 298 880,00 € bez DpH. Štúdia by mal byť spolufinancovaná z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 -2020 (Prioritná os 1 – Železničná infraštruktúra, TEN – T CORE), je rozdelená na šesť etáp. Hotová by mala byť do 60 týždňov odo dňa účinnosti zmluvy, teda v auguste 2017.

Štúdia prinesie komplexnú analýzu súčasného stavu a bude riešiť budúcnosť, dopravnú perspektívu, rozvoj, modernizáciu a vzájomné dopravné prepojenia 10 železničných úsekov v Bratislave a okolí, 12 železničných staníc v rámci Bratislavy a 12 medzistaničných úsekov.

Štúdia má zodpovedať otázky rozvoja dopravnej infraštruktúry do roku 2020 – zlepšením služieb železničnej dopravy, zvýšením priepustnosti a spoľahlivosti, zlepšením prevádzky, interoperability a bezpečnosti železničnej infraštruktúry, skrátením cestovného času, znížením hluku a ďalších environmentálnych dopadov v rámci uzla Bratislava. V budúcnosti by sa tak mal uzol stať aj základom pre prímestskú dopravu v rámci Integrovaného dopravného systému v Bratislave a nosného systému hromadnej dopravy. Pri príprave štúdie budú zohľadnené už jestvujúce štúdie, projekty a stavby, vrátane projektov TEN T, projektu Terminálov integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, ako aj záchytných parkovísk pre Integrovaný dopravný systém Bratislavského samosprávneho kraja a ďalších. Všetky koncepty budú rešpektovať strategické zámery mesta Bratislava a Bratislavského samosprávneho kraja a budú vzájomne koordinované. „Železnice Slovenskej republiky poskytnú odbornú pomoc a súčinnosť prostredníctvom tímu svojich odborníkov. Od začiatku prác na štúdii budeme spolupracovať s mestom a krajom, aby sa ich pripomienky zohľadňovali počas celej prípravy štúdie a nie až následne, po jej ukončení“ , objasnil zásadnú zmenu v postupe prác štúdie generálny riaditeľ ŽSR. Celá štúdia by mala byť v súlade s už schváleným územným generelom mesta Bratislava.

Projekt modernizácie železničného uzla Bratislava by mal riešiť:

- zvýšenie traťovej rýchlosti na vybraných úsekoch

- zdvojkoľajnenie vybraných tratí

- budovanie nových perónov

- elektrifikáciu potrebných úsekov

- budovanie nových železničných zastávok: Bratislava Lamačská brána, Patrónka, Trnávka, Ružinov, zastávka Mladá Garda, Devínska Nová Ves a Vrakuňa

- riešenie vybraných železničných staníc ako prestupných uzlov na MHD

- rušenie úrovňových križovaní železničnej trate s pozemnými komunikáciami a ich následné nahrádzanie mimoúrovňovými

- výstavbu novej železničnej stanice Bratislava letisko M.R. Štefánika a jej napojenie na sieť ŽSR s funkciou medzinárodnej zastávky

 

V rámci štúdie sa bude riešiť aj železničná stanica Bratislava Filiálka ako centrálna stanica mesta pre prímestskú dopravu s kratšími nástupišťami umiestnenými v menšej hĺbke pod povrchom a tým aj bližšie k nadväzujúcim zastávkam MHD na Trnavskom Mýte.

Železničné úseky, ktoré rieši štúdia realizovateľnosti uzla Bratislava:

1. Devínska Nová Ves – štátna hranica SR /Rakúsko (Marchegg)

2. Kúty – Bratislava hlavná stanica

3. Bratislava hlavná stanica – Bratislava Rača

4. Bratislava hlavná stanica – Bratislava Vajnory

5. Úsek Bratislava východ odchodová skupina Juh – Bratislava východ vchodová skupina - Odbočka Vinohrady – Bratislava predmestie – Bratislava-Nové Mesto –Bratislava UNS – Bratislava-Petržalka – Rusovce – Rajka „štátna hranica SR/MR (ŽSR/GYSEV)“,

6. Úsek Bratislava hlavná stanica – Bratislava-Nové Mesto

7. Úsek Bratislava predmestie – Bratislava filiálka

8. Úsek Bratislava-Vajnory – Bratislava východ odchodová skupina Sever – Bratislava východ vchodová skupina – Bratislava-Rača a Bratislava-Vajnory – Bratislava východ odchodová skupina juh - Odbočka Vinohrady

9. Úsek Bratislava- Petržalka - štátna hranica SR/RR (ŽSR/ӦBB) (Kittsee)

10. Úsek Bratislava-Nové Mesto – Podunajské Biskupice – (Dunajská Streda) Medzistaničný úsek Bratislava-Nové Mesto – Podunajské Biskupice

Železničné stanice, ktoré rieši štúdia realizovateľnosti uzla Bratislava:

ŽST Devínska Nová Ves

ŽST Bratislava-Lamač

ŽST Bratislava hlavná stanica

ŽST Bratislava-Vajnory zastávka

ŽST Bratislava predmestie

ŽST Bratislava-Nové Mesto

ŽST Bratislava Ústredná nákladná stanica

ŽST Bratislava-Petržalka

ŽST Rusovce

ŽST Bratislava filiálka

ŽST Podunajské BiskupicePrávne dokumenty