Železnice Slovenskej republiky


ŽSR/ Modernizácia - Trenčín - "Chynorianska trať"


01.04.2016

Chcel by som Vas poprosit o informacie k prekladke chynoranskej trate v Trencine: V akej faze su momentalne prace?

V súčasnej dobe v dotknutom úseku preložky prebiehajú stavebné práce spojené s budovaním železničného spodku (realizácia násypov), dokončujú sa prekládky inžinierskych sietí a zároveň sa odváža  drevná hmota po výrube z okolia trate. 

Aky je plan prac v Trencine - co sa bude kedy robit?

Vaša otázka je koncipovaná príliš všeobecne, pretože takmer všetky stavebné práce sú realizované priamo v Trenčíne, prípadne v  bezprostrednej blízkosti mesta. Ide o práce, ktoré svojou povahou priamo súvisia s modernizáciou železničnej trate (výstavba nového mosta, budovanie koľají, nástupíšť, telesa trate a pod), alebo o stavebnú činnosť, ktorá patrí do kategórie tzv. vyvolaných investícií, t.j. realizácia stavebných objektov, ktorých prioritnou úlohou je nahradiť úrovňové kríženia pozemných komunikácií so železničnou traťou (podjazdy, podchody). Osobitnou časťou stavby je realizácia stavebných objektov, ktoré súvisia so sprevádzkovaním letnej plavárne, a ktoré pripravujeme do štádia, aby mesto Trenčín mohlo zabezpečiť následné nevyhnutné úkony pre zahájenie prevádzky tohto zariadenia.  Aktuálne zhotoviteľ stavby vykonáva stavebnú činnosť na cca 50 stavebných objektoch a prevádzkových súboroch, je teda zrejmé, že popísať skutkovú podstatu realizácie na každom z nich je technicky a administratívne náročné a obšírne, a asi to nebolo cieľom Vašej otázky. Z pohľadu ŽSR považujeme za najnáročnejšie stavebné práce pri napojení chynoranskej trate na bratislavské zhlavie, ktoré sa uskutoční v mesiacoch 08-10/2016. K viacerým stavebným objektom sme Vám už dávali osobitne vyjadrenia, termíny ukončenia sú zverejnené v dodatku č.1. 

Budu prijate aj nejake obmedzenia - dopravne, prip. vzhladom k obyvatelom, ktori ziju v blizkosti?

Aktuálny stav v dopravných obmedzeniach je zverejnený na stránke Mesta Trenčín (https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=z-zhvkfe1UNE.kb5G_x6Zh89g&hl=sk). V nasledujúcom období  (04/2016) bude uvedený do predčasného užívania podjazd na ul. Vlárska, čo výrazne napomôže dopravnej situácii. Po  uplynutí 14 dňovej lehoty prevádzky tohto objektu dôjde v dňoch 14.05.2016-15.05.2016 k uzavretiu priecestia na ulici Hlavná. Z hľadiska železničnej dopravy bude v mesiacoch 08-10/2016 prebiehať 70 dňová nepretržitá výluková činnosť v úseku Trenčín- Trenčianska Turná, pričom v železničnom kilometri 49,900- 51,200 bude nutné počítať so zvýšenou stavebnou aktivitou. Vo vzťahu k obyvateľom žijúcich v tesnej blízkosti, kde prebieha  aktuálna stavebná činnosť, neuvažujeme so zvláštnymi opatreniami, pretože nevzniká riziko ich ohrozenia na zdraví, resp. majetku. V prípade preukázania opodstatnenosti zavedenia osobitného režimu stavby v rámci ochrany obyvateľstva, budeme samozrejme postupovať v zmysle platnej legislatívy SR.

Právne dokumenty