Železnice Slovenskej republiky


Akčný plán ochrany pred hlukom


22.09.2020

Dňa 22.09.2020 bol zverejnený na webovej stránke http://www.hlukovamapa.sk/plany_zsr_2016.html akčný plán ochrany pred hlukom (ďalej len „AP“) vybraných úsekov železničných dráh v správe ŽSR pre prevádzku v roku 2016 (spracovaný v roku 2018). Vaše pripomienky k AP zasielajte listom na adresu ŽSR, Odbor bezpečnosti a inšpekcie, Klemensova 8, 813 61 Bratislava do termínu 07.10.2020. Obálku označte na prednej strane textom „Neotvárať – AP“.Právne dokumenty