Železnice Slovenskej republiky


ŽST Pezinok - záchytné parkovisko pre IAD, realizácia


Názov projektu:

Zastávka Ivanka pri Dunaji – záchytné parkovisko pre IAD, realizácia

Názov a sídlo prijímateľa:

Železnice Slovenskej republiky; Klemensova 8,  813 61 Bratislava.

 

   Číslo  Zo dňa
Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok    
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.  / dátum účinnosti     

Z311031V994 / 27.08.2020

Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. / dátum účinnosti  
  Európska únia Štátny rozpočet (spolufinancovanie) Iné zdroje Spolu
Celkové náklady v € podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

1 739 444,35

306 960,76

  2 046 405,11
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) Názov Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum účinnosti zmluvy
Metrostav a.s. – organizačná zložka Bratislava, Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava  1 705 004,63 € Realizácia stavebných prác 24.09.2019
Predpokladaný začiatok realizácie hlavných aktivít projektu 10/2019
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu 10/2019
Predpokladané ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu 04/2020
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu 18.06.2020
Miesto realizácie projektu

Slovenská republika, kraj Trnavský, okres Senec, obec Ivanka pri Dunaji v priestore železničnej zastávky  Ivanka pri Dunaji.

Popis projektu a jeho prínosy

Projekt sa zameriava na vybudovanie záchytného parkoviska pre motorové vozidlá, ktorého cieľom je dosiahnutie zvýšenia prepravy cestujúcej verejnosti prostredníctvom železničnej osobnej dopravy a tým prispieť k odľahčeniu cestnej siete prepravovaných osôb do hlavného mesta Slovenskej republiky. Projekt prispeje k vyššej prepojenosti v rámci integrovaného dopravného systému v bratislavskom regióne. Realizáciou projektu vzniknú priaznivejšie a kvalitnejšie podmienky pre cestujúcich využívajúcich verejnú osobnú dopravu, ktoré budú motivovať obyvateľov spádových území k uprednostneniu verejnej osobnej dopravy pred individuálnou automobilovou dopravou. Tento vplyv na deľbu prepravnej práce sa odrazí v menších intenzitách automobilov na komunikáciách, v menšom počte vznikajúcich kongescií, v menšej produkcii emisií a v efektívnejšom riadení dopravy. Ďalším cieľom projektu je vybudovanie stojiska pre bicykle vrátane prislúchajúceho mobiliáru t. j. oplotenie parkoviska, kamerový systém, informačný systém, vonkajšie osvetlenie, vybudovanie odkanalizovania parkoviska so zabudovanými odlučovačmi ropných látok, vybavením parkoviska vodorovným a zvislým dopravným značením. Súčasťou projektu je taktiež vybudovanie technologického domčeka, v ktorom bude umiestnený náhradný zdroj elektrickej energie a budova bude zabezpečená kamerovým a poplachovým systémom. Projekt zahŕňa tiež vybudovanie napojenia parkoviska na prístupovú cestnú komunikáciu.

Stav realizácie k konečný

Práce na stavebných objektoch parkoviska sú ukončené, na všetkých objektoch prebehli technické prehliadky. Stavba je v riadnom užívaní.

Finančné plnenie € k 30.09.2020
Európska únia Štátny rozpočet (spolufinancovanie) Štátny rozpočet
(ostatné výdavky) 
Vlastné zdroje  Spolu 

 

 

 

1 549 121,90

1 549 121,90

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk   

Centrálny koordinančý orgán:  www.eufondy.sk Právne dokumenty