Železnice Slovenskej republiky


Zastávka Ivanka pri Dunaji – záchytné parkovisko pre IAD, projektová dokumentácia (DÚR, DSPRS, DVZ)


Názov projektu:

Zastávka Ivanka pri Dunaji – záchytné parkovisko pre IAD, projektová dokumentácia (DÚR, DSPRS, DVZ)

Názov a sídlo prijímateľa:

Železnice Slovenskej republiky; Klemensova 8,  813 61 Bratislava.

   Číslo  Zo dňa
Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok NFP311030C251 31.05.2017
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.  / dátum účinnosti      Z311031C251/22.07.2017
Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. / dátum účinnosti Dodatok č.1 / 29.12.2018
  Európska únia Štátny rozpočet (spolufinancovanie) Iné zdroje Spolu
Celkové náklady v € podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 7 894,80  1 393,20   9 288,00 
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) Názov Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum účinnosti zmluvy
DOPRAVOPROJEKT, a. s., 80 500,00   12.01.2013

Predpokladaný začiatok realizácie hlavných aktivít projektu

03/2014
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu 03/2014
Predpokladané ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu 12/2018
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu  
Miesto realizácie projektu
Bratislavský kraj, okres Senec, obec Ivanka pri Dunaji
Popis projektu a jeho prínosy

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu budúcej stavby a zabezpečenie prislúchajúcej inžinierskej činnosti a projektovej dokumentácie pre výber zhotoviteľa. Úlohou následne budovaného záchytného parkoviska bude integrácia druhov osobnej individuálnej (automobilovej, cyklistickej) a hromadnej (autobusovej a železničnej) dopravy.

Stav realizácie konečný

Na stavbu sú vydané právoplatné stavebné povolenia a stavba je v realizácii.

Finančné plnenie  v € konečné
Európska únia Štátny rozpočet (spolufinancovanie) Štátny rozpočet
(ostatné výdavky) 
Vlastné zdroje  Spolu 

6 579,01

1 160,99

7 557,40

9 697,69

24 995,09

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk   

Centrálny koordinančý orgán:  www.eufondy.sk Právne dokumenty