Železnice Slovenskej republiky


ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice (EIA, DSZ, DÚR)


Názov projektu: ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice (EIA, DSZ, DÚR)


Spolufinancované z KF - Kohézneho fondu
Investícia do Vašej budúcnosti  

    Podpis EK Podpis SR Podpis MDVRR SR Podpis ŽSR
Finančné memorandum č.          
Rozhodnutie EK č.          
Schvaľovací list č.          
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.  281/B300/2014     15.05.2014 09.06.2014
Zmeny rozhodnutia č.    

Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí NFP

 Dátum:  26.06.2015
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Vlastné zdroje Spolu
Celkové náklady podľa FM/R/ZoNFP 318 262,10 56 163,90   374 426,00 
Mena  
  Názov Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum podpisu zmluvy
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) REMING CONSULT a.s.,Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava

310 964,00
+spr.pop. 38 731,00

ZoD č. 3/14/1406 na dodávku PD (EIA,DSZ,DÚR,IČ)  11.04.2014
       
       
Predpokladaný začiatok realizácie projektu:  04/2014
Začiatok realizácie projektu:  04/2014
Predpokladané ukončenie projektu: 09/2015
Ukončenie projektu:  
Popis projektu a jeho prínosy:
Vypracovať a dodať PD po DÚR pre sedem samostatných zastávok terminálov osobnej integrovanej osobnej prepravy: 
• TIOP č.1 zastávka Bratislava - Devínska Nová Ves
• TIOP č.2 zastávka Bratislava - Lamačská brána 
• TIOP č.3 zastávka Bratislava – Patrónka
• TIOP č.4 zastávka Bratislava – Mladá Garda
• TIOP č.5 zastávka Bratislava – Trnávka
• TIOP č.6 zastávka Bratislava – Ružinov
• TIOP č.7 zastávka Bratislava – Vrakuňa
Projektová dokumentácia bude vypracovaná v členení EIA,DSZ, DÚR a IČ pre každú zastávku samostatne; členenie na UČS a PS a SO navrhne zhotoviteľ. Bude naprojektované oznamovacie zariadenie, železničné stanice a zastávky, koľaj a koľajové rozvetvenie, presné požiadavky predmetnej stavby sú uvedené v ZoDč.3/14/1406 z 11.04.2014.
Stav realizácie konečný

Zhotoviteľ ukončil DSZ,EIA a dodal prerokovanú DÚR. V súčasnej dobe sú vydávané územné rozhodnutia na jednotlivé zastávky (každú samostatne).  Dňa 04.01.2016 nadobudlo právoplatnosť Územné rozhodnutie pre stavbu TIOP. č.1 Devínska Nová Ves. Rozhodnutie o umiestnení stavby pre TIOP č. 2. Bratislava – Lamačská brána bolo vydané 29.12.2015, do dnešného dňa nenadobudlo právoplatnosť.

Finančné plnenie konečné
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Štátny rozpočet (Predfinancovanie ES)  Úver Vlastné zdroje Spolu
          79 882,00 79 882,00
Mena         


Právne dokumenty