Železnice Slovenskej republiky


ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou - Humenné, projektová dokumentácia (DÚR, DSP, DRS)


Názov projektu:

ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou - Humenné, projektová dokumentácia (DÚR, DSP, DRS)

Názov a sídlo prijímateľa:

Železnice Slovenskej republiky; Klemensova 8,  813 61 Bratislava.

 

   Číslo  Zo dňa
Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok NFP311050B927 08.03.2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.  / dátum účinnosti      Z311051B927 / 25.04.2018
Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. / dátum účinnosti Dodatok č.1 / 07.12.2021
  Európska únia Štátny rozpočet (spolufinancovanie) Iné zdroje Spolu
Celkové náklady v € podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 1 632 204,00 288 036,00   1 920 240,00
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor, technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) Združenie „RDS“ v zastúpení: REMING CONSULT a.s. Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum účinnosti zmluvy
Rámcová dohoda 2 865 000,00

Dodanie projektovej dokumentácie,

inžinierska činnosť

20.08.2013
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode 0,00 17.08.2017

1. čiastková zmluva o dielo

1 162 590,00 13.11.2013
Dodatok č.1 k 1. čiastkovej zmluve o dielo 0,00 07.08.2014
2. čiastková zmluva o dielo 901 800,00 31.10.2017
3. čiastková zmluva o dielo 680 610,00 31.10.2017
Predpokladaný začiatok realizácie hlavných aktivít projektu 10/2014
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu 10/2014
Predpokladané ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu 04/2021
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu  
Miesto realizácie projektu

Východné Slovensko - Košický kraj, Prešovský kraj

Popis projektu a jeho prínosy

Cieľom projektu je vytvorenie podmienok pre moderný, fungujúci dopravný systém integrovanej koľajovej dopravy, založený na modernej infraštruktúre, ktorá zodpovedá európskym štandardom a priamo nadväzuje na TEN-T CORE sieť. Projekt zahŕňa vypracovanie projektovej dokumentácie na úrovni Dokumentácia pre územné rozhodnutie, Dokumentácia pre stavebné povolenie a Dokumentácia pre realizáciu stavby a súvisiacu inžiniersku činnosť.

Stav realizácie k 30.09.2022

Na stavbu je vydané právoplatné územné rozhodnutie. Je spracovaná dokumentácia pre stavebné povolenie, na ktorú bol vydaný schvaľovací protokol MDV SR. Bola spracovaná a odovzdaná  dokumentácia pre realizáciu stavby. V súčasnosti prebieha majetkoprávne vysporiadanie a inžinierska činnosť k stavebným povoleniam.​ Bola vydaná časť stavebných povolení. Bola zriadená pracovná skupina na prípravu súťažných podkladov a v súčasnosti sa pripravuje vyhlásenie verejného obstarávania.

Finančné plnenie € k 30.09.2022
Európska únia Štátny rozpočet (spolufinancovanie) Štátny rozpočet
(ostatné výdavky) 
Vlastné zdroje  Spolu 

1 461 780,76

257 961,29

374 502,68

21 569,34

2 115 814,07

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk   

Centrálny koordinačný orgán:  www.eufondy.sk Právne dokumenty