Železnice Slovenskej republiky


Zastávka Nové Košariská – záchytné parkovisko pre IAD, projektová dokumentácia (DUR, DSPRS)


Názov projektu:

Zastávka Nové Košariská – záchytné parkovisko pre IAD, projektová dokumentácia (DUR, DSPRS)

Názov a sídlo prijímateľa:

Železnice Slovenskej republiky; Klemensova 8,  813 61 Bratislava.

 

   Číslo  Zo dňa
Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok NFP311031BFS5 18.09.2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.  / dátum účinnosti     

Z311031BFS5 / 06.11.2021

Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. / dátum účinnosti  
  Európska únia Štátny rozpočet (spolufinancovanie) Iné zdroje Spolu
Celkové náklady v € podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

105 289,50

18 580,50

  123 870,00
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) Názov Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum účinnosti zmluvy

Basler & Hofmann Slovakia s.r.o

138 220,00 Zmluva o dielo 02.07.2021
Predpokladaný začiatok realizácie hlavných aktivít projektu 07/2021
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu 07/2021
Predpokladané ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu 02/2023
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu  
Miesto realizácie projektu

Bratislavský kraj:

Popis projektu a jeho prínosy

Predmetom projektu je vypracovanie a dodanie dokumentácie pre územné rozhodnutie (ďalej len „DÚR“) vrátane zabezpečenia inžinierskej činnosti pre DÚR, ako aj vypracovanie a dodanie dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby (ďalej len „DSPRS“), ktorá bude obsahovať všetky náležitosti dokumentácie pre výber zhotoviteľa vrátane zabezpečenia inžinierskej činnosti pre DSPRS a súvisiacej činnosti pre výber zhotoviteľa stavby pre Zastávku Nové Košariská - záchytné parkovisko pre individuálnu automobilovú dopravu.

Projektová dokumentácia v jednotlivých úrovniach bude zameraná na výstavbu záchytného parkoviska, ktoré bude situované v blízkosti železničnej stanice Nové Košariská. Parkovisko bude oplotené, spevnené, vybavené zariadeniami na kontrolu vstupu, bude vybavené informačným systémom a odchode vlakov, informáciami o aktuálnom stave dopravy v cieľovom bode cesty (Bratislava) osvetlené, vybavené kamerami na monitorovanie situácie na parkovisku. Informácie budú prenášané do dohľadového centra ktoré bude realizované v samostatnej stavbe. Parkovisko bude odkanalizované, vybavené odlučovačmi ropných látok s následným odvedením vyčistených vôd do vsaku. Projektová dokumentácia je podkladom a východiskovým bodom pre plánovanú výstavbu, výstupom ktorej bude záchytné parkovisko pre potreby individuálnej automobilovej dopravy z dôvodu posilnenia využívania železničnej dopravy v úseku Dunajská Streda – Bratislava – Nové Mesto v ŽST Nové Košariská. Ide o vybudovanie parkoviska pre motorové vozidlá pre cestujúcu verejnosť so zabezpečením súvisiacich prác týkajúcich sa osvetlenia, odkanalizovania a vybudovania trasformovne. Súčasťou stavby bude aj vybudovanie obojstrannej zastávky autobusovej dopravy a vybudovanie malého parkoviska pred staničnou budovou ŽSR. Parkovisko pre cestujúcu verejnosť požadujeme vybudovať s napojením na existujúcu infraštruktúru. Pre bezpečný pohyb chodcov zo zastávky k staničnej budove sa požaduje vybudovanie chodníka. Súčasťou stavby je aj vybudovanie parkoviska pre bicykle.

Stav realizácie k 30.09.2022

Bola spracovaná dokumentácia pre územné rozhodnutie. Bola podaná žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby.

Finančné plnenie € k 30.09.2022
Európska únia Štátny rozpočet (spolufinancovanie) Štátny rozpočet
(ostatné výdavky) 
Vlastné zdroje  Spolu 

 

 

 

38 252,08

38 252,08

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk   

Centrálny koordinančný orgán:  www.eufondy.sk Právne dokumenty