Železnice Slovenskej republiky


ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves-Bratislava hlavná stanica-Podunajské Biskupice, TIOP 6 projektová dokumentácia (DSZ/DÚR, DSPRS)


Názov projektu:

ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves-Bratislava hlavná stanica-Podunajské Biskupice, TIOP 6 projektová dokumentácia (DSZ/DÚR, DSPRS)

Názov a sídlo prijímateľa:

Železnice Slovenskej republiky; Klemensova 8,  813 61 Bratislava.

 

   Číslo  Zo dňa
Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok  NFP311031BFT9 29.09.2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.  / dátum účinnosti     

Z311031BFT9 / 03.11.2021

Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. / dátum účinnosti  
  Európska únia Štátny rozpočet (spolufinancovanie) Iné zdroje Spolu
Celkové náklady v € podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

411 944,00

72 696,00

  484 640,00
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) Názov Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum účinnosti zmluvy

VALBEK&PRODEX, spol. s r.o

REMING CONSULT a.s.

298 000,00

322 560,00

Zmluva o dielo 08.05.2021
Predpokladaný začiatok realizácie hlavných aktivít projektu 05/2021
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu 05/2021
Predpokladané ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu 12/2023
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu  
Miesto realizácie projektu

Bratislavský kraj:

 

Popis projektu a jeho prínosy

Predmetom projektu je vypracovanie a dodanie dokumentácie pre stavby:

1) ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP č.6 Bratislava – Ružinov“, časť „Terminál integrovanej osobnej prepravy Ružinov – odbočka“,

2) „ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP č.6 Bratislava – Ružinov“, časť „Terminál integrovanej osobnej prepravy Ružinov – zastávka“.

Bude zahrňovať dokumentáciu stavebného zámeru zlúčenú s dokumentáciou pre územné rozhodnutie (ďalej len „DSZ/DÚR“) pre TIOP č. 6 odbočka, zabezpečenie prieskumov pre TIOP č. 6 časť odbočka, zabezpečenie prieskumu: dopravno-inžinierske podklady a prieskumu: spracovanie vibroakustickej štúdie pre TIOP č. 6 časť zastávka, vypracovanie a dodanie dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby (ďalej len „DSPRS“), ktorá bude obsahovať všetky náležitosti dokumentácie pre výber zhotoviteľa vrátane zabezpečenia súvisiacej inžinierskej činnosti pre DSPRS pre TIOP č. 6 časť odbočka a pre TIOP č. 6  časť zastávka, zabezpečenie prieskumu: doplnkový geodetický, vybudovanie vytyčovacej siete stavby s nútenou centráciou prvej triedy presnosti (supervysoká presnosť) pre TIOP č. 6  časť zastávka. Po ukončení realizácie projektu bude výsledkom projektu DSPRS s právoplatnými stavebnými povoleniami, ktorá bude slúžiť pre potreby realizácie stavby terminálu integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP č. 6 Bratislava – Ružinov, časť zastávka a časť odbočka. Ide o stavbu pre účely zvýšenia priepustnosti trate v úseku Dunajská Streda – Bratislava Nové Mesto.

Stav realizácie k 30.09.2022

Stav projektu „ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP č.6 Bratislava – Ružinov“, časť „Terminál integrovanej osobnej prepravy Ružinov – odbočka“:

- Dokumentácia DSZ/DÚR odovzdaná 22.11.2021,

- Žiadosť o zmenu územného rozhodnutia podaná 17.2.22

- MDV SR vydalo k projektu rezortnú expertízu 21.2.2022

 

Stav projektu „ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP č.6 Bratislava – Ružinov“, časť „Terminál integrovanej osobnej prepravy Ružinov – zastávka“:

– Dokumentácia DSZ/DÚR rozpracovaná.

 

Finančné plnenie € k 30.09.2022
Európska únia Štátny rozpočet (spolufinancovanie) Štátny rozpočet
(ostatné výdavky) 
Vlastné zdroje  Spolu 

97 546,00

17 2014,00

 

59 570,00

174 330,00

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk   

Centrálny koordinančný orgán:  www.eufondy.sk Právne dokumenty