ŽSR Výskumný a vývojový ústav železníc

Železničné trate a stavby


Oddelenie diagnostiky mostov, stavieb železničného spodku a budov.

Železnice Slovenskej republiky Bratislava, Výskumný a vývojový ústav železníc Žilina vykonáva revíznu činnosť na:

  • určených technických zariadeniach tlakových, v rozsahu revízií a skúšok,  
  • určených technických zariadeniach plynových, v rozsahu revízií a skúšok, 
  • určených technických zariadeniach zdvíhacích, v rozsahu revízií, skúšok a inšpekcií – nedeštruktívne skúšanie oceľových konštrukcií zdvíhacích zariadení,
  • určených technických zariadeniach dopravných, v rozsahu revízií a skúšok.

Vykonávanie určených činností, ich rozsah a podmienky, je na základe Oprávnení, vydaných Dopravným úradom Bratislava podľa § 17 Zákona NR SR č.513/2009 Z.z.  o dráhach pre ŽSR,  Výskumný a vývojový ústav železníc Žilina.

Zamestnanci VVÚŽ vykonávajú určené činnosti ako odborne spôsobilé osoby - revízni technici  v súlade s Osvedčeniami o odbornej spôsobilosti, vydaných Dopravným úradom Bratislava podľa § 18 Zákona NR SR č.513/2009 Z.z.  o dráhach., ktoré vymedzujú rozsah ich činnosti.

Všetky určené činnosti vykonávame pre interné zložky v rámci ŽSR, ako aj pre externých zákazníkov mimo ŽSR.

Bc. Štefan Klobušovský

Prednosta sekcie železničných tratí a stavieb

Kontakt

Tel.: 051/229 3380, 0903 909 413
E-mail: klobusovsky.stefan@zsr.sk
Adresa: Radlinského 10, 080 01 Prešov

Ing. Ondrej Kridla

Vedúci oddelenia diagnostiky mostov, stavieb železničného spodku a budov

Kontakt

Tel.: 051/229 3384, 0911 994 115
E-mail: kridla.ondrej@zsr.sk
Adresa: Radlinského 10, 080 01 Prešov

 

Ing. Miroslav Kertys

Vedúci strediska diagnostiky budov, koordinátor revíznej činnosti UTZ

Kontakt

Tel.: 051/229 3382, 0903 231 342
E-mail: kertys.miroslav@zsr.sk
Adresa: Radlinského 10, 080 01 Prešov

Ing. Štefan Vravec

Vedúci oddelenia diagnostiky železničného zvršku

Kontakt

Tel.: 051/229 3357, 0903 909 411
E-mail: vravec.stefan@zsr.sk
Adresa: Radlinského 10, 080 01 Prešov