ŽSR Výskumný a vývojový ústav železníc

Oznamovacia a zabezpečovacia technika


V rámci svojej činnosti Sekcia OZT zabezpečuje a vykonáva revíznu činnosť na UTZ zariadeniach oznamovacej a zabezpečovacej techniky. Všetky činnosti vykonávame ako pre našich interných zákazníkov v rámci ŽSR, tak aj pre externých zákazníkov mimo ŽSR.

ODDELENIE REVÍZIÍ, EXPERTÍZNYCH MERANÍ A DIAGNOSTIKY ZABEZPEČOVACEJ TECHNIKY

Oddelenie revízií, expertíznych meraní a diagnostiky oznamovacej techniky /OT/ vykonáva a zabezpečuje revíznu činnosť zariadení oznamovacej a zabezpečovacej techniky v celej sieti ŽSR, zamestnancami na pracoviskách oddelenia v Spišskej Novej Vsi, Žiline a Bratislave.
Oddelenie zabezpečuje a vykonáva nasledovné činnosti:
 
  • revízie určených technických zariadení /UTZ/ oznamovacej a zabezpečovacej techniky /východiskové, pravidelné a mimoriadne revízie/ kategórií:
       - E2 - Elektrické siete dráh a el. rozvody dráh do 1000 V AC a 1500 V DC vrátane,
       - E7 - Elektrické dráhové zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia,
       - E9 - Náhradné zdroje elektriny pre prevádzkovanie dráhy,
       - E11 - Zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny.

Ing. Štefan Kolibač

Prednosta sekcie oznamovacej a zabezpečovacej techniky

Kontakt

Tel.: 041/229 5341, 0902 929 729
E-mail: kolibac.stefan@zsr.sk
Adresa: Hviezdoslavova 730, 010 02 Žilina

Ing. Peter Šebeňa

Vedúci oddelenia revízií, expertíznych meraní a diagnostiky oznamovacej techniky

Kontakt

Tel.: 041/229 4520, 0903 909 414
E-mail: sebena.peter@zsr.sk
Adresa: Hviezdoslavova 730, 010 02 Žilina