Železnice Slovenskej republiky


FORMULÁR PRE NÁJOMCU NA ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE ZĽAVY NA NÁJOMNOM


FORMULÁR PRE NÁJOMCU NA ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE ZĽAVY NA NÁJOMNOM A NA VYPLNENIE ŽIADOSTI NA POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA NÁJOMNÉ V PODMIENKACH ŽSR - 3.VLNA

Tento formulár je určený pre nájomcov, ktorí si uplatňujú resp. si uplatnili zľavy na nájomnom a dotáciu poskytovanú MH SR počas obdobia 3. vlny pandémie. Vyplnenie tohto formulára nezakladá nárok nájomcu na poskytnutie zľavy, je iba podkladom pre posúdenie žiadostí v zmysle zákona č. 349/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

*Predpokladom poskytnutia dotácie na nájomnom je dodanie informácií pre ŽSR ako Prenajímateľa, bez ktorých nemožno podať elektronickú žiadosť o poskytnutie dotácie na nájomné.

Žiadateľ musí postupovať podľa nasledujúcich krokov:

  1. vyplní údaje predmetného formulára uvedeného nižšie
  2. formulár zašle do elektronickej schránky ŽSR : najmy@zsr.sk resp. na adresu : Správa majetku ŽSR, Holekova 6, 811 04 Bratislava, Predmet: Dotácia na nájomné 2021-3.vlna
  3. ŽSR Vás bude elektronicky resp. písomnou formou kontaktovať o zaevidovaní Vašej žiadosti
  4. po doručení formulára sa bude príslušný spracovateľ zaoberať posudzovaním žiadosti
  5. v prípade, ak budete spĺňať zákonné požiadavky na poskytnutie dotácie na nájomnom, budeme za Vás podávať elektronickú žiadosť prostredníctvom portálu www.slovensko.sk, kedy Vás budeme vopred informovať o jej odsúhlasení. Na  podpísanie elektronickej žiadosti bude mať žiadateľ lehotu 48 hodín.
  6. v prípade, ak nebudete spĺňať zákonné predpoklady, upovedomíme Vás o zamietnutí žiadostí elektronickou formou (na komunikačný mail, ktorý uvediete vo formulári)resp. písomne.

Žiadosť o dotáciu za obdobie 3. vlny pandémie je možné podať najneskôr do 30.04. 2022.

Dotáciu na nájomné je možné vyplácať vždy len spätne. Dátumy v elektronickom formulári budú dopĺňané pre správne stanovenie obdobia sťaženého užívania priebežne.

Na dotáciu na nájomné nie je právny nárok. Odporúčame nájomcom, aby sa v prípade záujmu o poskytovanie zľavy resp. dotácie na nájomnom za obdobie tretej vlny pandémie podali jednu žiadosť za celé obdobie sťaženého užívania ich prevádzky. Upozorňujeme nájomcov, aby si v prípade záujmu o poskytnutie zľavy resp. dotácie na nájomnom za obdobie tretej vlny pandémie podávali predmetné žiadosti s dodatočným predstihom, aby sa stihli procesne spracovať a odoslať MH SR.

Údaje o nájomnej zmluve

*Zmluva musí byť účinná najneskôr 1.8.2020
**Dátum účinnosti NZ je zverejnený na: https://www.crz.gov.sk/

*Ak daná skutočnosť nastala

Identifikácia predmetu nájmu

*(upresniť činnosť prevádzky, na ktorú sa viaže poskytnutie zľavy resp. dotácie na nájomné - napr. kaderníctvo, tetovacie štúdio, fitnes centrum, cukráreň a pod.)

*výmera, na ktorú sa vzťahuje kompenzácia (vrátane všetkých priestorov bezprostredne súvisiacich s činnosťou)

Nájomné za mesiac

*Suma nájomného bez DPH za mesiac a bez obratovej zložky

Nájomca je platiteľom DPH

*Napíšte "áno" alebo "nie"

Nájomné za obdobie sťaženého užívania

*pozn. v Prílohách uvádzame obdobie sťaženého užívania nehnuteľností pre vybrané druhy prevádzok

Štatutárne orgány spoločnosti

* Meno a priezvisko štatutára nájomcu uvedené v žiadosti musí byť zhodné s menom a priezviskom uvedeným v rámci kvalifikovaného elektronického podpisu.

Číslo elektronickej schránky

*je potrebné uviesť čísla elektronických schránok každého zo štatutárov nájomcu, ktorí budú žiadosť o dotáciu podpisovať. *Ak je potrebné, pridajte štatutárov oprávnených konať v mene nájomcu.

Komunikačná e-mailová adresa

Typ podniku nájomcu

Podnik v ťažkostiach

*Podnik bol k 31.12.2019 v ťažkostiach podľa článku 2 bodu 18 nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26. 6. 2014) v platnom znení.

Nájomcovi

doteraz poskytnutá pomoc podľa oddielu 3.1. Dočasného rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej nákazou COVID-19 v platnom znení (napr. paušálny finančný príspevok na náhradu straty príjmu pre SZČO v rámci Prvej pomoci zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom).

 

Prílohy:

Máte ďalšie otázky, potrebujete pomôcť a poradiť?
NASES +421 2 3580 3083 (pre otázky týkajúce sa portálu slovensko.sk)

Bližšie informácie nájdete  na:
https://www.zsr.sk/
https://najmy.mhsr.sk/
najmy@zsr.sk  (adresa na zasielanie formulára)

V prípade otázok  súvisiacich s  konkrétnou nájomnou zmluvou a poskytnutím  zľavy kontaktujte :
Simekova.Katarina@zsr.sk, t.č.: 02/20295326 - Bratislavský región
Ratulovsky.Mario@zsr.sk, t.č.:  033/2294237 - Trnavský región
Hudec.Oto@zsr.sk, t.č.:  041/2295116- Žilinský región
Ivanco.Karol@zsr.sk, t.č.: 045/2294712- Zvolenský región
Sarakova.Kornelia@zsr.sk, t.č.:  055/2293276- Košický región
Repkova.Daniela@zsr.sk, t.č.:  055/2293382- Prešovský región

V prípade otázok  všeobecného charakteru k poskytovaniu zliav kontaktujte:
Bjelakova.Klaudia@zsr.sk,  t.č.:  02/20297498Právne dokumenty