Železnice Slovenskej republiky


Záver


Záver

V správe sú uvedené súhrnné výsledky, zo spracovania strategickej hlukovej mapy v okolí väčších železničných tratí v správe Železníc Slovenskej republiky pre stav prevádzky v roku 2016, pre potreby spracovania súhrnnej správy za Slovenskú republiku Úradom verejného zdravotníctva SR pre Európsku komisiu. Správa zohľadňuje požiadavky na údaje, ktoré musí prevádzkovateľ väčšej železničnej trate (dráhy) poskytnúť úradu. Tieto sú uvedené v [1] a [2], resp. Smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/EC. Podrobnejšie údaje, najmä grafické zobrazenia hlukových pásiem sledovaných hlukových indikátorov Ldvn a Lnoc, konfliktných plánov (zobrazenie prekročenia akčných hodnôt indikátorov hluku v riešenom území) a ďalšie podrobnosti, sú k dispozícii u prevádzkovateľa sledovaných železničných tratí, ŽSR.
Údaje zo spracovania strategickej hlukovej mapy budú použité pri vypracovaní akčných plánov ochrany pred hlukom v zmysle súvisiacej legislatívy. Výsledky budú sprístupnené verejnosti prostredníctvom internetovej prezentácie.

Literatúra

[1] Zákon o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí č. 2/2005 Z. z.
[2] Nariadenie vlády SR č. 43/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom.
[3] Nariadenie Vlády SR č. 44/2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Vlády SR č. 40/2002 o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami
[4] Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č.195/2005 o podrobnostiach o požadovaných údajoch poskytovaných k strategickým hlukovým mapám
[5] Odborné usmernenie Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorým sa upravuje postup pri vypracovaní strategických hlukových máp
[6] Projekt „Hodnotenie a kontrola environmentálneho hluku“ Konečná správa, apríl 2005, AGRIFOR Consult
[7] STN 1996 Popis a meranie hluku v prostredíPrávne dokumenty