Železnice Slovenskej republiky


Úvod, zoznam a stručný opis vybraných úsekov väčších železničných tratí v správe ŽSR


Spracovateľ:

EP Projekt, s.r.o., Mlynská 28, 04001 Košice
EUROAKUSTIK, s.r.o., Letisko M.R. Štefánika 63, 82001 Bratislava
Vypracoval: Ing. Milan Kamenický, Ing. Eduard Rojko, CSc.
Číslo: ES-2018-06/30/SHM-ZSR2016/UVZ

Úvod, zoznam a stručný opis vybraných úsekov väčších železničných tratí v správe ŽSR

V zmysle Zákona SR č.2/2005 Z. z., v platnom znení, sú spracovatelia strategických hlukových máp (ďalej SHM) povinný poskytnúť údaje Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“), ktoré sú uvedené v Nariadení vlády č. 43/2005 Z. z.. Tieto údaje sú podkladom pre spracovanie správy, ktorá vyplýva Slovenskej republike zo znenia Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/EC.

Požiadavky a rozsah pre strategické hlukové mapy územia okolia železničných dráh je popísaný v bode 4, prílohy č.1 k Nariadeniu vlády č. 43/2005 Z. z.. Obsah a rozsah vyplýva zo Zákona č. 2/2005 Z. z. a Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/EC. Niektoré údaje, ktoré sú uvedené v nariadení a požadované Európskou komisiou sú fakultatívne a niektoré sú povinné. Ak údaje, ktoré sú fakultatívne, nie sú v čase spracovania strategickej hlukovej mapy dostupné alebo nie sú k dispozícii, nie je ich spracovateľ SHM povinný úradu poskytnúť.

V ďalšom sú uvedené súhrnné informácie, ktoré je povinný spracovateľ strategickej hlukovej mapy v okolí železničných dráh poskytnúť úradu. Údaje sú pre územie v okolí vybraných úsekov železničných dráh v správe Železníc slovenskej republiky (ďalej ZSR), na ktorých bola v roku 2016 intenzita pohybov vlakových súprav vyššia ako 30 tisíc pohybov za rok (ďalej väčšie železničné dráhy).

Vybrané úseky väčších železničných tratí v správe ŽSR

Úsek

Časti úseku

Trať

Počet prejazdov vlakov za rok 2016 

Z1

Devínska Nová Ves - Zohor

ŽSR – 110

43 949

Zohor – Kúty

ŽSR – 110

38 172

Z2

Bratislava Rača - Trnava

ŽSR – 120

43 857

Trnava – Leopoldov

ŽSR – 120

37 286

Z3

Bratislava Vajnory – Galanta

ŽSR – 130

40 606

Galanta – Šaľa

ŽSR – 130

43 171

Šaľa – Palárikovo

ŽSR – 130

40 671

Palárikovo – Nové Zámky

ŽSR – 130

41 169

Z4

Nové mesto nad Váhom - Trenčín

ŽSR – 120

36 841

Trenčín - Púchov

ŽSR – 120

32 974

Púchov – Žilina

ŽSR – 120

45 422

Žilina – Čadca

ŽSR – 127

38 576

Žilina – Odbočka Váh

ŽSR – 180

54 430

Žilina / Teplička - Odb. Váh

ŽSR – 180

55 099

Varín – Žilina / Teplička

ŽSR – 180

54 351

Vrútky - Strečno

ŽSR – 180

51 146

Vrútky – Kraľovany

ŽSR – 180

41 488

Kraľovany – Liptovský Mikuláš

ŽSR – 180

44 437

Liptovský Mikuláš – Štrba

ŽSR – 180

37 705

Štrba – Poprad

ŽSR – 180

39 850

Poprad – Spišská Nová Ves

ŽSR – 180

43 755

Spišská Nová Ves – Spišské Vlachy

ŽSR – 180

39 389

Spišské Vlachy – Margecany

ŽSR – 180

39 204

Margecany – Kysak

ŽSR – 180

39 952

Kysak – Košice

ŽSR – 180

55 233

Z5

ŽST Košice Barca – výhybka Slivník

ŽSR – 190

33 311

Z6

Zvolen – Banská Bystrica

ŽSR – 170

33 978

Úsek Z1: Hranica bratislavskej aglomerácie po železničnú stanicu Kúty (časť trate ŽSR- 110, Bratislava - Kúty - Břeclav), celková plocha 47, 0 km2
Úsek Z2: Hranica bratislavskej aglomerácie po železničnú stanicu Leopoldov (časť trate ŽSR-120, Bratislava - Žilina), celková plocha 54,2 km2
Úsek Z3: Hranica bratislavskej aglomerácie po železničnú stanicu Nové Zámky (časť trate ŽSR–130, Bratislava – Palárikovo – Štúrovo), celková plocha 85,8 km2
Úsek Z4: Železničná stanica Nové mesto nad Váhom, po železničnú stanicu Žilina (časť trate ŽSR-120, Bratislava – Žilina). V Žiline sa úsek ďalej rozdeľuje. Jedna časť pokračuje na sever do železničnej stanice Čadca (časť trate ŽSR-127, Žilina –Čadca – Svrčinovec) druhá časť pokračuje na východ, po okraj košickej aglomerácie (časť trate ŽSR-180, Žilina – Košice), celková plocha 444,0 km2
Úsek Z5: Hranica košickej aglomerácie po výhybku Slivník (časť trate ŽSR-190, Košice – Kalša – Trebišov), celková plocha 33,0 km2
Úsek Z6: Zo železničnej stanice Zvolen po železničnú stanicu Banská Bystrica (časť trate ŽSR 170, Zvolen – Vrútky), celková plocha 31,5 km2
Podľa údajov z Registra obyvateľov MZ SR, v riešenom území bolo k trvalému pobytu v roku 2016 prihlásených 393 234 obyvateľov, čo je približne 7,2 % z celkového počtu obyvateľov Slovenska (stav pre rok 2016).Právne dokumenty