Železnice Slovenskej republiky


Identifikovanie problémov a situácií, ktoré je potrebné zlepšiť


Identifikovanie problémov a situácií, ktoré je potrebné zlepšiť

Metóda určenia problémových miest

Problémové miesta, sú oblasti s vysokými hladinami hluku v kombinácii s vysokou hustotou osídlenia týchto oblastí. Každému obyvateľovi, ktorý sa nachádza v oblasti s vysokými hladinami hluku je priradená hodnota hlukového ocenenia, ktorá primerane zodpovedá hlukovému obťažovaniu v závislosti od konkrétnych hodnôt hlukového indikátora. Príklad funkcie, podľa ktorej môže byť urobené toto priradenie je na obr. 4. Pri voľbe tejto funkcie by sa malo vychádzať zo skutočnosti, ako jednotlivé hodnoty hlukového indikátora hodnoteného zdroja hluku vnímajú ľudia. Z toho vyplýva, že uvedená funkcia môže byť pre hluk z železničnej dopravy iná ako pre hluk z iných zdrojov hluku (napr. letecká alebo železničná oprava). Vhodné je však, aby bola rovnaká pri hodnotení hluku z železničnej dopravy v okolí diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I., II. a III. triedy a aj miestnych komunikácií v aglomeráciách.

Stanovenie matematického popisu je na základe hodnotenie vnímania hlukovej záťaže s ohľadom na možné rušenie hlukom a s ohľadom na počet ľudí, ktorí môžu byť rušení sledovaným druhom hluku. Pri tejto metóde, sa problémové „hlukové miesto“ (Hot Spot) identifikuje kombináciou informácií o hodnote určujúcej veličiny (hlukový indikátor) a o počte obyvateľov, ktorí sú rušení hlukom zo železničnej dopravy a trvale sa zdržujú na zvolenej ploche územia. Princíp je zobrazený na obrázku 4, resp. na obrázku 5 a prislúchajúca rovnica, popisuje matematicko-grafický popis uvedeného princípu.

Obr. 5 Závislosť Noise Score na hodnote hlukového indikátora (NI)

Požiadavka na hodnotiacu funkciu Noise Score:
- 0 pri hodnotách hlukového indikátora < 40 dB, nízke hodnoty a malý vplyv
- vysoké hodnoty, veľký vplyv na NS, > 80 dB

Matematické vyjadrenie uvedeného je:

kde
Y – Noise Score
Li – vypočítaná hodnota hlukového indikátora v i-tom mieste
L0 – prahová hodnota hlukového indikátora
k – citlivosť na hodnotu NI, pre hluk z dopravy k > 0.1

Pre praktický výpočet Noise Score sa používa matematický popis

kde
Y – Noise Score
ni – počet obyvateľov prislúchajúci k i-tej budove
Lden,i – hodnota hlukového indikátora na fasáde i-tej bodovy
dI – odhad strednej hodnoty útlmu obvodového plášťa budovy
dLsource – zohľadnenie vplyvu rôznych druhov zdrojov zvuku na účinok pôsobenia hluku na človeka, pre výpočte NS pre potreby určenia HS je rušenie dLsource = 0,
s prislúchajúcou krivkou podľa obrázku 6 ( prebraté z projektu Q-City).

Obr. 6 Aproximácia exponenciálnej krivky z projektu „Q-CITY“.

Pri tvorbe priestorových databáz Noise Score (NS),pre celé sledované územie,bolo postupované nasledovne. Vypočítali sa hodnoty NS,pre jednotlivé,vopred určené plochy –s rozmerom 100x100 metrov. Zistí sa maximálna hodnota Noise Score –(maxNS). Postupným scanovaním určenej plochy,cez celú plochu sledovaného územia,sa vypočítajú hodnoty NS. Plošné zobrazenie problémových miest sa robí farebným zobrazením jednotlivých plôch s rôznou hodnotou NS. Pri grafickej prezentácii je použité semaforové zobrazenie.

Na obrázku 7, je ukážka zobrazenia Noise Score v priestorových databázach, pre vybrané sledované územie. Použité je semaforové zobrazenie hodnôt NS:
- 0,3 < NS <0,5 NS max, zelená výplň rastra
- 0,5 NS max < NS < 0,9 NS max , žltá výplň rastra
- 0,9 NS max < NS < NS max, červená výplň rastra.

Územie, na ktorom je zistená hodnota NS, vyššia ako 0,9 z celkového maxima danej oblasti, je „problémové hlukové miesto“, označované aj ako Hot Spot (HS).Pre stanovenie problémových miest, boli použité hodnoty fasádneho  hluku (hodnota indikátora hluku pred fasádou budovy s funkciou bývania) stanovené podľa metodiky VBEB.

Obr. 7 Príklad Grafického zobrazenie hodnôt Noise Score so semaforovým zobrazením

V prílohe P3, sú mapy územia okolia väčších dráh v správe ŽSR, na ktorých sú zobrazené problémové miesta z pôsobenia hluku spôsobovaného železničnou dopravou (s intenzitou viac ako 30 tis./rok).

Identifikovanie oblastí s najvýraznejším problémom s hlukom

Na základe stanovenia problémových oblastí pomocou Noise Score (kap. 7.1 tejto správy) a ich zobrazenia, príloha P3, je možné konštatovať, že výrazným problém s hlukovou záťažou, ktorú spôsobuje železničná doprava po väčších dráhach v správe ŽSR, sú územia zobrazené v prílohe P3 a s označením veľký problém – zobrazenie červenou farbou.
Uvedené zobrazenia problémových miest (Príloha P3), nemusia vždy reprezentovať územia a problémy s obťažovaním hluku, zo železničnej dopravy, ktoré sú registrované a vnímané obyvateľmi žijúcimi v okolí sledovaných úsekov dráh v správe ŽSR. Zobrazenia reprezentujú územia v okolí hodnotených úsekov ciest, ktoré boli stanovené spôsobom uvedeným v kapitole 7.1, tejto správy v súlade s popisom uvedeným v [8].
Hodnotenie hlukovej záťaže a návrh problémov, ktoré je potrebné riešiť, nie je stanovené v plnom rozsahu tak, ako je požadované v legislatíve súvisiacej s ochranou a podporov verejného zdravia, objektivizáciu a hodnotením hluku vo vonkajšom a vnútornom prostredí [12]. Zohľadňuje najmä požiadavky uvedené v [1], [2], [8] a [9].Právne dokumenty