Železnice Slovenskej republiky


Obchodné podmienky


Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Obchodné podmienky Železníc Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", platia pre nákup v internetovom obchode na webovom sídle www.zsr.sk  pod označením „e-shop“ (skrátene „ŽSR, e-shop“). Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka) na strane druhej.

Predávajúcim a prevádzkovateľom „ŽSR, eshop-u“ sú Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", sídlo: Klemensova 8, Bratislava 813 61, právna forma: iná právnická osoba, IČO: 31364501, IČ DPH: SK2020480121, zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka 312/B, mail: eshop@zsr.sk; t.č. 02/2029 7582.

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou  spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami ŽSR zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami ŽSR zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

2. Vymedzenie pojmov

 • Spotrebiteľská zmluva – je  každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ.
 • Predávajúci (dodávateľ) – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok.
 • Dotknutá osoba  – každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.
 • Spotrebiteľ (kupujúci) – fyzická osoba, ktorá nakupuje výrobky a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
 • Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
 • Uzatvorenie kúpnej zmluvy – objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho e- mailovou správou na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke v priebehu nasledujúcich 24 hodín. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
 • Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

3. Odstúpenie od zmluvy

V súlade s ustanovením § 7 odst. 1 písm. a) 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

 • tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 •  dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 •  tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak je jej predmetom dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy prostredníctvom formuláru, ktorý tvorí prílohu k týmto Obchodným podmienkam „Formulár pre odstúpenie od zmluvy“ alebo iným spôsobom, z ktorého jednoznačne vyplynie vôľa spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy. Spotrebiteľ môže odstúpenie od zmluvy zaslať v listinnej forme na adresu predávajúceho uvedenú v čl. I týchto Obchodných podmienok alebo prostredníctvom emailu na emailovú adresu predávajúceho: eshop@zsr.sk. Spotrebiteľ je povinný v odstúpení od zmluvy uviesť číslo objednávky, svoje kontaktné údaje a  v prípade, ak ide o odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe, spotrebiteľ je povinný odstúpenie od zmluvy podpísať.

V prípade, ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, je povinný znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa ustanovenia § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, vrátane nákladov vynaložených na vrátenie tovaru, ktorý nie je možné, vzhľadom na jeho povahu,  vrátiť predávajúcemu prostredníctvom pošty. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu uvedenú v čl. I týchto obchodných podmienok  alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru na adrese: Generálne riaditeľstvo ŽSR, Klemensova 8, Bratislava, Podateľňa.  Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odovzdaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar.

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa  predchádzajúcej vety pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. 

4. Zodpovednosť za vady, záruka, reklamácia

Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov. Záruka začína plynúť od prevzatia  tovaru kupujúcim. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.

Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho.

V prípade ak:

 • sa jedná o  vadu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať  výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je vždy oprávnený namiesto odstránenia  vady vymeniť  vadný  tovar za  bezvadný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti
 • sa jedná o  vadu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť
 • sa jedná o  inú neodstrániteľnú vadu, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru
 • sa jedná o  vadu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutú  vadu po oprave alebo pre väčší počet  vád vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za  vady tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s  konaním alebo opomenutím kupujúceho alebo tretej osoby, ktoré predávajúci nemohol ovplyvniť.

Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci zákonnej záruky, preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim, a to uvedením čísla objednávky (faktúry). Kupujúci uplatní reklamáciu tovaru prostredníctvom formuláru pre reklamáciu tovaru, ktorý  tvorí prílohu k týmto Obchodným podmienkam: „Reklamačný formulár“ alebo iným spôsobom, z ktorého je možné jednoznačne určiť identifikačné údaje kupujúceho (meno, priezvisko a adresa resp. názov a sídlo firmy), kontakt na kupujúceho (e-mail resp. tel. číslo), označenie reklamovaného tovaru, dôvod reklamácie, navrhovaný spôsob vybavenia reklamácie (v prípade odstúpenia od zmluvy je potrebné uviesť číslo účtu a kód banky, kde bude vrátená platba) a číslo objednávky resp. faktúry súvisiacej s reklamovaným tovarom.

Kupujúci je povinný zaslať riadne vyplnený reklamačný formulár na adresu predávajúceho, uvedenú v čl. I týchto Obchodných podmienok, spolu s reklamovaným tovarom. 

Predávajúci sa zaväzuje  podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Predávajúci vydá o vybavení reklamácie písomný doklad, ktorý zašle kupujúcemu v lehote určenej v predchádzajúcej vete. V prípade, ak predávajúci nevybaví reklamáciu do 30 dní odo dňa jej uplatnenia, má kupujúci, ktorý je spotrebiteľ, právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.  

V prípade, ak predávajúci vyhodnotí reklamáciu ako oprávnenú, predávajúci vybaví reklamáciu spôsobom, ktorý navrhol kupujúci. 

V prípade, ak predávajúci vybaví reklamáciu zamietnutím,  predávajúci zašle reklamovaný tovar na náklady kupujúceho na adresu, ktorú uviedol  kupujúci v reklamačnom formulári.

V prípade, ak ide o reklamáciu uplatnenú kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ, do 12 mesiacov od kúpy tovaru, predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

Ak predávajúci zamietne reklamáciu uplatnenú kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ, po 12 mesiacoch od kúpy tovaru, predávajúci je povinný informovať spotrebiteľa o tom, komu možno zaslať tovar na odborné posúdenie.

V prípade nesprávne uplatnenej reklamácie predávajúci vyzve kupujúceho na opravu chýb v reklamácii, pričom lehota na vybavenie reklamácie začne predávajúcemu plynúť odo dňa opravenia chýb v reklamácii zo strany kupujúceho.

5. Platobné podmienky

Za objednaný tovar v internetovom obchode „ŽSR e-shop“ môže kupujúci vybrať z nasledujúcich spôsobov úhrady:

 • platba v hotovosti na  dobierku pri preberaní od doručovateľa. Poskytovateľom tejto služby je Slovenská pošta,a.s.
 • platba v hotovosti pri osobnom odbere na adrese: Generálne riaditeľstvo ŽSR, Klemensova 8, Bratislava, Podateľňa.   

6. Dodacie podmienky

Dodacia lehota je do 21 kalendárnych dní a začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. V prípade, ak sa objednaný tovar nenachádza na sklade, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne o tom upovedomiť kupujúceho a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe.

7. Ceny

Všetky ceny tovarov  uvedených  na stránkach sú  uvedené vrátane DPH.

V cene tovaru uvedenej na webstránke predávajúceho nie sú zahrnuté náklady na doručenie tovaru kupujúcemu (poštovné). Ku konečnej cene  objednaného tovaru bude fakturované poštovné v zmysle platného cenníka Slovenskej pošty,a.s.

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu  cenu tovaru uvedenú na webstránke predávajúceho  navýšenú o poštovné v zmysle tohto článku.  

8. Alternatívne riešenie sporov     

V súlade s ustanovením § 11 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 391/2015 Z.z.“) je kupujúci, ktorý je spotrebiteľ (ďalej v tomto článku len „spotrebiteľ“) oprávnený obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len "návrh") subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z.z., ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu. Stranami sporu sú spotrebiteľ, ktorý podal návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, a predávajúci, proti ktorému návrh smeruje.

Subjektom alternatívneho riešenia sporov je orgán alternatívneho riešenia sporov uvedený v nasledovnom odseku a oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname podľa § 5 ods. 2 zákona č. 391/2015 Z.z..

Orgánmi alternatívneho riešenia sporov sú:

 • Úrad pre reguláciu sieťových odvetví pre spory vyplývajúce zo zmlúv o pripojení do distribučnej sústavy, zmlúv o pripojení do distribučnej siete, zmlúv o združenej dodávke  elektriny, zmlúv o združenej dodávke plynu, zmlúv o dodávke a odbere tepla, zmlúv o dodávke pitnej vody a zmlúv o odvádzaní odpadovej vody uzatvorených so subjektom vykonávajúcim regulovanú činnosť podľa osobitného predpisu
 • Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb pre spory vyplývajúce zo zmlúv o poskytovaní verejných služieb, ktoré sa týkajú kvality a ceny služieb a zo zmlúv o poskytovaní poštových služieb, ktoré sa týkajú poštových služieb a poštového platobného styku a
 • Slovenská obchodná inšpekcia pre spory neuvedené v písmenách a) a b) okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.

Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Na ustanovenia zmluvy, ktoré zaväzujú spotrebiteľa podať návrh na vopred určený subjekt alternatívneho riešenia sporov, sa neprihliada.

Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

Návrh musí obsahovať

 • meno a priezvisko kupujúceho, ktorý je spotrebiteľ, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
 • presné označenie predávajúceho,
 • úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
 • označenie, čoho sa kupujúci, ktorý je spotrebiteľ domáha,
 • dátum, kedy sa kupujúci, ktorý je spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s predávajúcim bol bezvýsledný,
 • vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) zákona č. 391/2015 Z.z.

K návrhu spotrebiteľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže spotrebiteľ využiť formulár, ktorý tvorí prílohu týchto obchodných podmienok „Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu“  a ktorý je dostupný aj na webovom sídle ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.“

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

9. Spracúvanie osobných údajov


Pri spracúvaní osobných údajov sa ŽSR riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky, a to predovšetkým zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o ochrane osobných údajov“), nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len ako „nariadenieGDPR).

 1. Prevádzkovateľ:

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"

Klemensova 8 , Bratislava 813 61

IČO: 31364501

Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka 312/B (ďalej len „ŽSR“).

 1.  Zodpovedná osoba (Data Protection Officer) ŽSR:

Zodpovednú osobu môžete kontaktovať prostredníctvom nasledovných kontaktných údajov:

e-mailová adresa: dpo@zsr.sk

písomne na adrese:

 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" , Klemensova 8 , Bratislava 813 61, s označením „Osoba zodpovedná na OOÚ“

 1. Poučenie o právach dotknutej osoby:
  1. Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na potvrdenie, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. V prípade ak tomu tak je, máte právo na získanie informácií o spracúvaní Vašich osobných údajov v rozsahu uvedenom v čl. 15 GDPR. Súčasne máte právo získať kópiu tých osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame.

 1. Právo na opravu osobných údajov

V prípade ak zistíte, že spracúvame o Vás nesprávne alebo neúplné osobné údaje, máte právo na ich opravu alebo doplnenie.

 1. Právo na odvolanie súhlasu

V prípade, ak ste nám poskytli súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, máte právo na jeho odvolanie bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

 1. Právo na vymazanie osobných údajov

Máte právo dosiahnuť vymazanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame. Uplatneniu tohto práva však predchádza individuálne posúdenie Vašej žiadosti, pričom nebude uplatnené v prípade, ak je ďalšie spracúvanie osobných údajov potrebné na niektorý z prípadov uvedených v čl. 17 GDPR, najmä na splnenie zákonnej povinnosti, oprávneného záujmu prevádzkovateľa, na účely archivácie vo verejnom záujme alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 1. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, a to v iba z dôvodov uvedených v čl. 18 GDPR. Uvedené právo si môžete uplatniť najmä, ak naša organizácia už nemá potrebu spracúvať Vaše osobné údaje ale tieto údaje sú potrebné pre Vás na preukázanie uplatňovania alebo obhajovania Vašich právnych nárokov.

 1. Právo na prenosnosť osobných údajov

V prípadoch, kedy spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré ste našej organizácii poskytli na základe súhlasu alebo na základe podpísania zmluvy a tieto osobné údaje spracúvame automatizovanými prostriedkami, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom, bežne použiteľnom a strojovo čitateľnom formáte. V prípade Vašej požiadavky, prenesieme tieto údaje Vami určenému inému prevádzkovateľovi, pokiaľ tomu nebudú brániť zákonné alebo iné prekážky.

 1. Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie

Máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré vykonávame na základe oprávneného záujmu alebo na základe verejného záujmu, ako aj namietať voči profilovaniu založenému na uvedených právnych základoch.

Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami a požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu.

 1. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

S Vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete obrátiť na dozorný orgán:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12 

820 07 Bratislava

IČO: 36 064 220 

tel. č.: +421/2/3231 3220 

web: https://dataprotection.gov.sk/uoou/

 1. Kontaktné údaje pre uplatnenie práv dotknutej osoby:

Jednotlivé práva uvedené v bode 3. si môžete uplatniť poslaním e-mail žiadosti na adresu alebo písomnou žiadosťou zaslanou na adresu sídla prevádzkovateľa.

Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré si u nás uplatníte, poskytujeme bezplatne a budú Vám poskytnuté najneskôr do 1 mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie 2 mesiace v závislosti od komplexnosti žiadosti a počtu žiadostí. Ak je žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje, sme oprávnení účtovať si primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. Pri opakovanej žiadosti o poskytnutie kópií spracovávaných osobných údajov si vyhradzujeme právo účtovať z tohto dôvodu primeraný poplatok za administratívne náklady.

Časť II Informácie o spracovateľskej činnosti

 1. Účel spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje sú spracúvané za účelom internetového predaja kníh a propagačných predmetov

 1.  Právny základ spracúvania osobných údajov:

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy (kúpna zmluva) a na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy a na splnenie nasledovných zákonných povinností:

 • zákon č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník
 • zákon č. 250/2007 Z.z. zákon o ochrane spotrebiteľa
 • zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho
 • zákon č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji
 • zákon č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník

Poskytnutie osobných údajov je požiadavkou, na plnenie zmluvy (kúpna zmluva) a na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy a na splnenie zákonných povinností. V prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné uzavrieť zmluvný vzťah, vybaviť a spracovať objednávku

 1. Spracúvané kategórie osobných údajov

Osobné údaje sú získavané priamo od dotknutých osôb:

 • meno a priezvisko
 • názov spoločnosti
 • ulica, PSČ, mesto (adresa doručenia)
 • tel.číslo, e-mail
 • reklamácie + odstúpenie od zmluvy navyše:
 • číslo objednávky/faktúry
 • číslo účtu pre vrátenie úhrady
 1. Získavanie osobných údajov z iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:

Osobné údaje nezískavame z iných zdrojov ako od dotknutých osôb

 1. Doba uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje sa spracúvajú na dobu, ktorá je nevyhnutná vzhľadom na účel spracúvania osobných údajov. Po ukončení účelu spracúvania osobných údajov je zabezpečená likvidácia osobných údajov.

 1. Kategórie príjemcov osobných údajov:

Osobné údaje môžu byť v súlade s platnou legislatívou poskytované nasledovným príjemcom:

 • kuriérska služba (Slovenská pošta)
 1. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

 1. Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:

S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie

10.. Záverečné ustanovenia

Neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok sú nasledovné prílohy:

 • Formulár pre odstúpenie od zmluvy
 • Reklamačný formulár
 • Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu

Objednávka kupujúceho je po svojom potvrdení ako uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie. Archivovaná zmluva nie je prístupná pre kupujúceho.

Jednotlivé technické kroky smerujúce k uzatvoreniu zmluvy sú spotrebiteľovi známe z vlastného procesu uskutočnenia objednávky.

Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.

Kupujúci má možnosť opravovať chyby, ktoré vznikli pri zadávaní údajov pred podaním objednávky.

Tieto obchodné podmienky umožňujú  kupujúcemu ich archiváciu a reprodukciu.

Obchodné podmienky platia od 25.05.2018.

Prílohy: 


Právne dokumenty