Železnice Slovenskej republiky


Stavba dráhy Handlová - Horná Štubňa


Stavba železnice Handlová – Horná Štubňa a Tunela prezidenta T.G.Masaryka

Stavbu železnice Handlová - Horná Štubňa a Tunela prezidenta T.G.Masaryka vykonali podnikatelia Inž. Kruliš, Jáchymek, Schwarz a spol. v rokoch 1928 – 1930.

Digitalizácia fotografií sa pripravuje.

1. Hlavná železnica Handlová – Horná Štubňa – mapka

Obec Handlová

2. Kaplnka na ceste v Handlovej 
3. Námestie v Handlovej s kostolnou vežou
4. Pohľad na Handlovú. V pozadí Veľký Grič a Vtáčnik

I. Úsek

5. Km 0.67: Priepust 10 m svetlosti
6. Viadukt v km 3.3
7. Drvič a horná stanica lanovej dráhy z lomu „Fuchsberg“
8. Odskružená klenba: V páse č. 11 Pstruhárskeho tunela
9. Tunel Pstruhársky: V páse č. 21 začína sa murovať klenba
10. Tunel Pstruhársky: Pohľad na výdrevu tlakového typu
11. Tunel Pstruhársky: Razenie spodnej štôlne
12. Tunel Pstruhársky: Čelo porubu spodnej štôlne pred prerazením
13. Začatie prác v záreze km 5 ½
14. Nános vpravo od železnice, zárez km 5 ½
15. Zárez v km 5 2/3: nános vpravo od dráhy
16. Km 54: Etážové sypanie násypu pomocou zvážnic. Pohľad smerom k Handlovej
17. Násyp v km 5.4: Pohľad smerom ku Sklenému
18. Násyp v km 5.4: Parný rozvoz na horných etážach
19. Betónovanie v objekte v km 5.4
20. Portál Hájnického tunela počas prác
21. Tunel Hájnický
22. Parný výťah v km 5.9
23. Piliere viaduktu v km 62/3
24. Dosypanie kužeľa viaduktu v km 62/3

II. Úsek

25. Výdreva plného výlomu v Pekelskom tuneli
26. Andezitový lom na Pfaffenbergu. V pozadí Handlová
27. Etáž č. 1 v lome na Pfaffenbergu
28. Etáž č. 4 a 6 v lome na Pfaffenbergu
29. Prekladisko železničky pri Ráztočne
30. Provizórium na dopravnej železničke v km 2.4
31. Pohľad na časť barakových budov na „Remate“
32. Dopravná železnička – úvratisko „U Hajníků“
33. Kolónia pod Bralom
34. „Bralo“ V pozadí vľavo tunelové nádvorie
35. Slovenská škola v kolónii pod Bralom
36. Pohľad na piliere viaduktu v km 72/3
37. Piliere viaduktu v km 72/3
38. Pohľad cez tunelové nádvorie na Handlovú
39. Návšteva pána ministra Najmana 11.VII.1929
40. Pán minister Najman pred vjazdom do tunela

 

II. Úsek

40. Pán minister Najman pred vjazdom do tunela
41. Slávnostné pomenovanie tunela menom pána prezidenta T.G.Masaryka dňa 7.III.1930
42. Tunelové nádvorie na strane handlovskej
43. Pohľad na dielne a strojovne
44. Parná píla na strane handlovskej
45. Voda vytekajúca z tunela – 220 l/s
46. Paženie výkopu pre portálové opory na strane handlovskej
47. Vlak pre dopravu robotníkov v tuneli
48. Murivo opôr v netlačivom dolomite
49. Výlom pre spodnú klenbu v páse č. 58
50. Výlom pre základy pása č. 64
51. Vymurovaná spodná štôlňa a odvodňovacia štôlňa na konci pása č. 67
52. Zaťahovanie kleštin v kalote pása č. 68. (Zabíjanie klincov do dreveného obkladu v úseku)
53. Rozdrvená spodná štôlňa v páse č. 69
54. Vypaženie čela v páse č. 69
55. Zavalená spodná štôlňa v páse č. 70
56. Križovanie spodnej a odvodňovacej štôlne v páse č. 72
57. Ústenie do odvodňovacej štôlne v andezite v páse 72
58. Zatopená spodná štôlňa v páse č. 75
59. Základ pása č. 104 zatopený bočnými prameňmi
60. Výlom spodnej štôlne v páse č. 105
61. Vytekajúca voda pod tlakom, z vrtov v čele pása č. 120
62. Prítok vody do výrubu spodnej štôlne v páse č. 121
63. Prednosta stavebnej správy Ing. Sedlák s komisiou v tuneli
64. Mohutné pramene zo stropu v páse č. 169
65. Murovanie klenby pod ochranou vlnitých plechov v páse č. 180
66. Bočné a stropné pramene výdatnosti 30 l/s v páse č. 206
67. Vŕtanie čela pása č. 207
68. Výlom kaloty v páse č. 222
69. Silné pramene pod tlakom zatopili spodnú štôlňu v páse č. 239
70. Prítok vody do výrubu pása č. 243
71. Prameň výdatnosti 60 l/s v čele spodnej štôlne v páse č. 245
72. Stropný „šlic“ v páse č. 276
73. Benzínová lokomotíva v spodnej štôlni
74. Voda v spodnej štôlni pred prerazením v páse č. 291
75. Šéf sekcie Dr. Ing. Koněrza pri prerazení spodnej štôlne
76. Slávnostné prerazenie Brala tunelom T. G. Masaryka dňa 13.VII.1930
77. Batéria čerpadiel v spodnej štôlni na strane od Skleného
78. Tunelové nádvorie v zime na strane od Skleného r. 1929/30
79. Podjazd v km 12.2
80. Slovenská škola vybudovaná podnikateľmi v obci Sklené

 Právne dokumenty