Slovenský Anglický Nemecký Mapa stránok   |   Webmaster   |   Vytlačiť stránku
Vyhľadávanie
Eshop  |   Kontakt
ELIS
od 11.12.2016 do 09.12.2017
Obstarávanie - Všeobecné obchodné podmienky
 Odkiaľ :
 Kam :
 Cez :
Len priame spojenia
 Dátum :
 Čas :
 Odchod  Príchod

 

                                             Všeobecné obchodné podmienky dodania tovaru

                                                                                ( ďalej len „VOPDT“ )

I. Predmet zmluvy 

 1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar špecifikovaný v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Kupujúci sa zaväzuje za riadne dodaný tovar zaplatiť     dohodnutú cenu. Tovar sa považuje za riadne dodaný až po overení množstva, kvality a úplnosti sprievodných dokladov potrebných na prevzatie a užívanie tovaru (v slovenskom jazyku) k nemu vystavených. V prípade ich nesúladu s podmienkami stanovenými touto zmluvou má kupujúci právo tovar odmietnuť. Predávajúci prehlasuje, že ním dodávaný tovar nie je zaťažený právami tretích osôb.

2. V prípade, že sa zmluvné strany dohodli, že táto kúpna zmluva má povahu rámcovej kúpnej zmluvy, t.j. že dodávky tovaru v zmysle tejto kúpnej zmluvy sa budú vykonávať výhradne na základe písomných objednávok vystavených kupujúcim, zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je oprávnený vystavovať objednávky podľa tejto zmluvy najdlhšie do termínu uvedeného na prvej strane tejto kúpnej zmluvy (v jej formulárovej časti).

3. Predávajúci podpisom tejto kúpnej zmluvy berie na vedomie, že kupujúci vystavuje písomné objednávky v zmysle tejto kúpnej zmluvy len na základe svojich potrieb a v nadväznosti na výšku svojich finančných zdrojov.

II. Cena  

1. Cena tovaru  je dohodnutá v súlade so zákonom č.18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena uvedená v tejto zmluve je bez DPH a je stanovená pre každú položku samostatne. Ku kúpnej cene bude účtovaná DPH v zmysle platných právnych predpisov.

2. V prípade, že kupujúci zistí, že došlo k poklesu cien porovnateľných tovarov na relevantnom trhu, t.j. ceny za daný tovar (položku) na trhu sú nižšie, než ceny určené touto zmluvou, predávajúci sa zaväzuje, odo dňa doručenia oznámenia o zistenom poklese ceny tovaru od kupujúceho, dodávať tovar za cenu najviac v sume priemeru medzi tromi najnižšími cenami daného tovaru zistenými na trhu. Takto určená nová, znížená cena tovaru bude uvedená v oznámení o zistenom poklese ceny tovaru. Kupujúci bude porovnávať ceny daného tovaru prvý krát najskôr po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa účinnosti tejto zmluvy, následne každý kalendárny polrok. Porovnávaným obdobím bude obdobie šiestich mesiacov bezprostredne predchádzajúcich vykonávanému porovnávaniu cien a následnému určovaniu cien podľa tohto bodu, pričom kupujúci vezme do úvahy aspoň tri cenové ponuky na identické alebo zastupiteľné tovary rovnakých kvalitatívnych parametrov, ak v čase ich zisťovania existujú. Kupujúci vždy oznámi predávajúcemu zistenie o poklese ceny tovaru, ak k takémuto zisteniu dospeje, ešte pred vystavením objednávky na tento tovar. Spolu s týmto oznámením zašle kupujúci predávajúcemu i rozbor porovnania cien daného tovaru, ktorým pokles ceny a určenie novej, zníženej ceny deklaruje. Po oznámení o poklese ceny tovaru a doručení objednávky bude predávajúci fakturovať tovar už v nových cenách.

III.Lehota dodania tovaru

Predávajúci je povinný dodať tovar v termíne uvedenom v tejto zmluve. V prípade že má táto kúpna zmluva povahu rámcovej kúpnej zmluvy, t.j. dodávky tovaru v zmysle tejto kúpnej zmluvy sa budú vykonávať výhradne na základe písomných objednávok vystavených kupujúcim, predávajúci je povinný dodať tovar v termíne ............... Kupujúci preberá tovar len v pracovných dňoch, a to v čase od 6.30 do 14.30 hodiny, v inom čase len po predošlej písomnej dohode s kupujúcim.

IV. Dodacie podmienky

Dodacie podmienky a prepravné dispozície sú uvedené v tejto zmluve. V prípade ak dodacia podmienka nie je v tejto zmluve uvedená, platí štandardná dodacia podmienka DDP sklad ŽSR v závislosti na adrese vnútornej organizačnej zložky objednávajúcej tovar podľa INCOTERMS 2010. Vlastnícke právo k tovaru a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím v súlade s dojednanou dodacou podmienkou.

V. Balenie a obal tovaru Kupujúci a predávajúci sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a platnými technickými normami.

VI. Platobné podmienky, zmluvné pokuty a náhrada škody

1. Štandardná lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu. Kupujúci neposkytuje zálohy ani preddavky na cenu tovaru.

2. Predávajúci je oprávnený fakturovať najskôr v deň dodania tovaru, ale najneskôr do 15 pracovných dní po jeho riadnom dodaní.

3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov ako aj jednotný kód výrobkov podľa klasifikácie produkcie. Okrem toho musí faktúra obsahovať aj číslo tejto zmluvy. Súčasťou faktúry, ako jej prílohy, budú aj fotokópia objednávky kupujúceho a doklad, ktorý potvrdzuje dodanie a prevzatie tovaru.

4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti a/alebo požadované prílohy, kupujúci je oprávnený faktúru vrátiť predávajúcemu na prepracovanie a/alebo doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej a/alebo doplnenej faktúry kupujúcemu.

5. Ak bude predávajúci zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov, kupujúci neuhradí predávajúcemu sumu DPH uvedenú na faktúre. Sumu DPH uhradí kupujúci predávajúcemu na základe preukázania úhrady DPH daňovému úradu za príslušné obdobie čestným vyhlásením, že DPH uvedená na faktúre pre kupujúceho bola v lehote splatnosti uhradená daňovému úradu, fotokópiou daňového priznania a fotokópiou výpisu o zaplatení DPH.

6. Za nedodržanie lehoty splatnosti faktúry je predávajúci oprávnený požadovať úrok z omeškania v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

7. Za nedodržanie lehoty dodania tovaru je predávajúci povinný uhradiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z kúpnej ceny nedodaného tovaru vrátane DPH za každý aj začatý deň omeškania. Právo kupujúceho na náhradu škody tým nie je dotknuté.

8. Predávajúci sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči kupujúcemu nepostúpi (ani s nimi nebude inak obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu predávajúceho. V prípade porušenia tohto dojednania je predávajúci povinný uhradiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Právo kupujúceho na náhradu škody tým nie je dotknuté.

9. Predávajúci ku dňu podpisu tejto zmluvy predložil kupujúci prehlásenie o tom či je závislou osobou voči ŽSR v zmysle § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znp. (ďalej len „ZDP“). Každú zmenu súvisiacu s personálnym, ekonomickým alebo iným prepojením voči ŽSR v súvislosti s ustanovením § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je poskytovateľ povinný kupujúcemu písomne oznámiť a to do 5 dní odo dňa vzniku zmeny. V prípade porušenia tejto povinnosti je predávajúci povinný uhradiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % zo zmluvnej ceny, za každé takéto porušenie.

VII. Zodpovednosť za vady - záručná doba

1. Predávajúci poskytuje na dodaný tovar záruku v dĺžke najmenej 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim. U tovarov, pri ktorých predávajúci či výrobca deklaruje dlhšiu dobu záruky, platí takto deklarovaná záručná doba.

2. Ak sa počas záručnej doby vyskytnú vady na dodanom tovare, na ktoré sa vzťahuje záruka, kupujúci je povinný ich písomne reklamovať v lehote do 14 dní odo dňa ich zistenia. Písomne vyhotovená reklamácia musí obsahovať tieto základné údaje – číslo zmluvy, dátum dodania, číslo dokladu o prevzatí, číslo faktúry, druh dodaného tovaru a reklamované množstvo a voľbu nároku podľa bodu 4. tohto článku.

3. Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené: - nesprávnou manipuláciou alebo skladovaním zo strany kupujúceho - vonkajšími udalosťami, ak ich nespôsobil predávajúci alebo osoby, s ktorých pomocou predávajúci plnil svoj záväzok.

4. Kupujúci je (podľa vlastného uváženia) oprávnený si uplatniť, v prípade vadného plnenia, niektorý z nasledujúcich nárokov, resp. ich kombináciu:

4.1. výmena vadného tovaru za tovar bez vád,

4.2. odstránenie vád opravou tovaru (ak sú opraviteľné) predávajúcim, resp. na jeho náklady,

4.3. dodanie chýbajúceho tovaru,

4.4.zníženie kúpnej ceny o zľavu z kúpnej ceny, ktorá zodpovedá zníženiu hodnoty tovaru v dôsledku kvalitatívnych vád, minimálne však o 10% z kúpnej ceny. Záručná doba na tovar sa predlžuje o dobu, počas ktorej nebol tovar spôsobilý k užívaniu.

5. Prevzatie tovaru môže byť objednávateľom odmietnuté pre vady a to až do ich odstránenia.

VIII. Odstúpenie od zmluvy a trvanie zmluvného vzťahu

1. Od tejto zmluvy je možné odstúpiť, okrem prípadov, ktoré stanovuje § 344 a nasl. Obchodného zákonníka ,aj v prípade ak :

1.1. sa predávajúci alebo kupujúci dostane do omeškania s plnením svojich záväzkov o viac ako 30 dní,

1.2. dodaný tovar nebude spĺňať dohodnuté kvalitatívne parametre, pričom nárok kupujúceho na zmluvnú pokutu a náhradu škody tým nie sú dotknuté,

1.3 bude predávajúci zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.

2. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej strane oznámené písomne.

3. Účinky odstúpenia nastávajú momentom doručenia písomného oznámenia druhej zmluvnej strane.

4. Pokiaľ má táto zmluva povahu rámcovej zmluvy, je každá zo zmluvných strán oprávnená ju vypovedať aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota 3 mesiace začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

IX.     Záverečné ustanovenia

1.   Zmeny a doplnky zmluvy je možné robiť len formou číslovaných písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

2.   Ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOPDT.

3.  Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené zmluvou alebo týmito VOPDT ako aj vzťahy z nich vyplývajúce sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

4.   Tieto VOPDT sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

  

                                         Všeobecné obchodné podmienky poskytnutia služby

I. Predmet zmluvy

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi službu špecifikovanú v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne poskytnutú službu zaplatiť dohodnutú cenu. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť službu vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Predmet zmluvy sa považuje za splnený po overení rozsahu, kvality služby/výsledku služby a úplnosti príslušných sprievodných dokladov a potvrdení súpisu vykonaných prác zo strany objednávateľa.

II. Cena

Cena za poskytnutie služby je dohodnutá v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena uvedená v zmluve je bez DPH. K cene bude účtované DPH v zmysle platných právnych predpisov. Poskytovateľ sa zaväzuje, že ceny uvedené v tejto zmluve sú pevné a nemenné počas celého obdobia, na ktoré je táto zmluva uzavretá.

III. Čas a miesto poskytovania služby

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby v lehote a mieste uvedenom v tejto zmluve.

IV. Platobné podmienky, zmluvné pokuty a náhrada škody

1. Štandardná lehota splatnosti faktúr je 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi.

2. Poskytovateľ je oprávnený fakturovať v deň poskytnutia služby/výsledku služby, ale najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa poskytnutia.

3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov. Okrem toho musí faktúra obsahovať aj číslo tejto zmluvy. Prílohou každej faktúry bude odsúhlasený a potvrdený súpis vykonaných služieb zo strany objednávateľa.

4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti, objednávateľ je oprávnený ju vrátiť poskytovateľovi na prepracovanie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry.

5. Za nedodržanie lehoty splatnosti faktúry je poskytovateľ oprávnený požadovať úrok z omeškania v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka.

6. Za nedodržanie termínu plnenia uvedeného v zmluve je poskytovateľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny predmetu zmluvy vrátane DPH za každý deň omeškania. Právo objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté.

7. V prípade vadného plnenia je poskytovateľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny služieb za každú reklamáciu uplatnenú v písomnej forme, ktorá sa preukáže ako oprávnená. Túto pokutu, však z poskytovateľ nie je povinný zaplatiť, ak poskytovateľ reklamovanú vadu uzná a bezplatne ju odstráni do 30 dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom.

8. Poskytovateľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude inak obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu objednávateľa. V prípade porušenia tohto dojednania je poskytovateľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Právo objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté.

9. Ak bude poskytovateľ zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov, objednávateľ uhradí poskytovateľovi sumu zníženú o čiastku rovnajúcu sa výške DPH uvedenú na faktúre. Túto nezaplatenú s

umu uhradí objednávateľ poskytovateľovi na základe preukázania úhrady DPH daňovému úradu za príslušný mesiac/štvrťrok čestným vyhlásením, že DPH uvedená na faktúre pre objednávateľa bola v lehote splatnosti uhradená daňovému úradu, fotokópiou daňového priznania a fotokópiou výpisu o zaplatení DPH.

10. Poskytovateľ ku dňu podpisu tejto zmluvy predložil objednávateľovi prehlásenie o tom či je závislou osobou voči ŽSR v zmysle § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znp. (ďalej len „ZDP“). Každú zmenu súvisiacu s personálnym, ekonomickým alebo iným prepojením voči ŽSR v súvislosti s ustanovením § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je poskytovateľ povinný objednávateľovi písomne oznámiť a to do 5 dní odo dňa vzniku zmeny. V prípade porušenia tejto povinnosti je poskytovateľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % zo zmluvnej ceny, za každé takéto porušenie.

V. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Povinnosti poskytovateľa:

a) zodpovedá za rozsah a kvalitu služby vo vzťahu k požadovaným výkonom a zodpovedá za nedostatky a vady v súlade s podmienkami stanovenými všeobecne záväznými právnymi, technickými a hygienickými predpismi,

b) vykonáva činnosti spojené s predmetom zmluvy len prostredníctvom odborné spôsobilých osôb,

c) vykonáva činnosti spojené s vykonaním služieb na vlastnú zodpovednosť, v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve a v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a internými predpismi objednávateľa, vzťahujúcimi sa na vykonávané služby, najmä predpismi upravujúcimi zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ako napr. zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, interného predpisu objednávateľa ŽSR Bz 1, vyhláška č. 374/1990 Zb., o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach) a oblasť ochrany životného prostredia. Poskytovateľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sú mu známe interné predpisy objednávateľa súvisiace s vykonávanou službou a že mu tieto interné predpisy boli dané k dispozícii.

d) zodpovedá za bezpečnosť svojich zamestnancov a iných osôb konajúcich za poskytovateľa a dodržiavanie ustanovení bezpečnostných predpisov. Poskytovateľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov ako aj iné osoby poskytujúce služby o pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Poskytovateľ sa zaväzuje a je povinný dodržať pokyny a ustanovenia interného predpisu objednávateľa Bz1 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“.

e) Je povinný uzatvoriť s objednávateľom Písomnú dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v priestoroch ŽSR v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych úprav a interného predpisu ŽSR Bz 1 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“ čl. 431 najneskôr do začatia vykonávania služieb v zmysle tejto zmluvy. Bez uzatvorenia tejto dohody poskytovateľ nie je oprávnený začať vykonávať služby v zmysle tejto zmluvy. Poskytovateľ vyhlasuje, že s Podkladom pre vypracovanie Písomnej dohody o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR (vypracovaným objednávateľom) bol riadne oboznámený a podmienky v ňom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Pokiaľ poskytovateľ neuzavrie túto dohodu, je objednávateľ oprávnený postupovať podľa čl.VI. bod 4. týchto VOPPS.

f) poskytovateľ je povinný bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje poskytnutie služieb,

g) poskytovateľ je povinný zúčastniť sa pred začiatkom prác poučenia o miestnych pomeroch z hľadiska podmienok prevádzky a BOZP, ktoré vykoná určený zástupca objednávateľa. Poskytovateľ je povinný následne poučiť všetkých svojich zamestnancov ako aj iné osoby poskytujúce služby za poskytovateľa o miestnych pomeroch z hľadiska podmienok prevádzky a BOZP.

2. Povinnosti objednávateľa:

a) poskytnúť poskytovateľovi súčinnosť pri poskytovaní služieb,

b) ihneď a bezodkladne upozorňovať na nedostatky a vady pri poskytovaní služieb a umožniť v primeranom čase ich o

dstránenie

3. Prevzatie služby môže byť objednávateľom odmietnuté pre vady a to až do ich odstránenia.

4 Záručná doba, pokiaľ je zmluvnými stranami zjednaná, začína plynúť odo dňa potvrdenia súpisu vykonaných prác zo strany objednávateľa. 5. Vady poskytnutej služby, musí objednávateľ bez zbytočného odkladu reklamovať písomne s uvedením popisu, ako sa prejavujú. Poskytovateľ je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácii do 10 pracovných dní po jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, bude to znamenať jeho súhlas s opodstatnenosťou reklamácie. Vady je poskytovateľ povinný odstrániť bezodkladne a bezodplatne, najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie zo strany objednávateľa. V prípade, že poskytovateľ vady v tejto lehote neodstráni, má objednávateľ oprávnenie odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretích osôb na náklady poskytovateľa. Tým nie je dotknuté právo vo objednávateľa na zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody.

VI. Odstúpenie od zmluvy a trvanie zmluvného vzťahu

1. Od tejto zmluvy je možné písomne odstúpiť z dôvodov uvedených v tejto zmluve alebo v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.

2. Objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade porušenia povinností preukázateľne spôsobenej poskytovateľom, ktoré pre poskytovateľa vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy, alebo z ustanovení právnych predpisov - a to už po druhom takomto porušení hociktorej povinnosti preukázateľne spôsobenej zo strany poskytovateľa, pričom objednávateľ po prvom porušení povinnosti písomne upozorní poskytovateľa na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení hociktorej povinnosti odstúpi od tejto zmluvy, pričom v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje. Po druhom porušení hociktorej povinnosti objednávateľ už len zašle oznámenie v listinnej forme o odstúpení od zmluvy. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú okamihom doručenia tohto písomného oznámenia poskytovateľovi.

3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že poskytovateľ bude zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle Zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.

4. Nedodržanie záväzku poskytovateľa poskytnúť služby v kvalite stanovenej objednávateľom, resp. porušenie právnych predpisov alebo pravidiel uvedených v tejto zmluve týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany a zdravia pri práci zo strany poskytovateľa, považujú zmluvné strany za podstatné porušenie tejto zmluvy zakladajúce oprávnenie objednávateľa na odstúpenie od tejto zmluvy už pri prvom porušení hociktorej takejto povinnosti. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy aj v prípade, že poskytovateľ nepodpíše dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v priestoroch ŽSR v stanovenej lehote podľa článku V. bod 1 písm. e) týchto VOPPS.

5. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.

6. Účinky odstúpenia nastávajú momentom doručenia písomného oznámenia druhej strane.

VII. Záverečné ustanovenia

1. V prípade, že je služba poskytovaná opakovane, t.j. nejde o jednorazové poskytnutie služby, poskytovateľ bude poskytovať službu do .......... .

2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len formou číslovaných písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

3. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené zmluvou alebo týmito VOPPS, ako aj vzťahy z nich vyplývajúce sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, s ktorými počas plnenia predmetu tejto zmluvy prídu do styku, sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú poskytnuté tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. Tento záväzok zostáva v platnosti aj po ukončení plnenia podľa tejto zmluvy a to bez časového obmedzenia.

5. Rozhodné právo je právo SR, príslušným súdom na rozhodovanie prípadných sporov z tejto zmluvy je súd SR.

6. Tieto VOPPS sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

                                         Všeobecné obchodné podmienky vykonania diela

I. Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo špecifikované v Prílohe č. 1 tejto zmluvy (ďalej v texte aj „predmet plnenia“ alebo „dielo“). Objednávateľ sa zaväzuje za riadne vykonané dielo zaplatiť dohodnutú cenu. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

II. Cena

1. Cena predmetu plnenia je dohodnutá v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena uvedená v zmluve je bez DPH. K cene bude účtované DPH v zmysle platných právnych predpisov.

2. Ocenenie jednotlivých častí predmetu plnenia tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy. Cena jednotlivých častí podľa Prílohy č. 2 je pevná a nemenná, pričom celková cena predmetu plnenia je určená ako súčet jednotlivých častí predmetu plnenia uvedených v Prílohe č. 2. tejto zmluvy. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že Príloha č. 2 tejto zmluvy obsahuje všetky položky, ktoré sú potrebné na zhotovenie diela tak, ako je dielo definované v ostatných ustanoveniach tejto zmluvy.

3. V cene diela sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa, ktoré zhotoviteľovi vzniknú pri vykonávaní diela podľa tejto zmluvy, a ktoré zhotoviteľovi vzniknú po vykonaní diela podľa tejto zmluvy v súvislosti s uvedeným dielom.

4. K zmene ceny predmetu plnenia môže dôjsť výhradne len pri zmene rozsahu predmetu plnenia (pri zmene v špecifikácii položiek a/alebo rozsahu položiek uvedených v Prílohe č. 2) na to na základe písomnej požiadavky objednávateľa, pričom potreba takejto zmeny predmetu plnenia nebola zmluvným stranám pri uzatváraní tejto zmluvy známa, a ani ju zmluvné strany nemohli vopred objektívne predvídať a zároveň takáto zmena predmetu plnenia musí byť v súlade s ustanovením § 10a ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5. Takáto zmena predmetu plnenia a zmena ceny musí byť urobená písomným dodatkom k tejto zmluve podpísaným oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

III. Čas a miesto vykonania diela

Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v termíne a na mieste uvedenom v tejto zmluve.

IV. Platobné podmienky, zmluvné pokuty a náhrada škody

1. Štandardná lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Objednávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na cenu diela.

2. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať najskôr v deň vykonania diela, ale najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa vykonania diela.

3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov. Okrem toho musí faktúra obsahovať aj názov diela a číslo tejto zmluvy. Prílohou každej faktúry bude objednávateľom odsúhlasený a potvrdený súpis vykonaných prác a/alebo protokol o odovzdaní a prevzatí vykonaného diela alebo časti diela objednávateľom.

4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti a/alebo nebude mať požadované prílohy, objednávateľ je oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi na prepracovanie a/alebo doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej a/alebo doplnenej faktúry.

5. Za nedodržanie lehoty splatnosti faktúry je zhotoviteľ oprávnený požadovať úrok z omeškania v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka.

6. Za nedodržanie termínu vykonania diela uvedeného v zmluve je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania, i začatý. Právo objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté.

7. V prípade vadného plnenia je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny diela za každú reklamáciu uplatnenú v písomnej forme, ktorá sa preukáže ako oprávnená. Túto pokutu, však zhotoviteľ nie je povinný zaplatiť, ak zhotoviteľ reklamovanú vadu uzná a bezplatne ju odstráni do 30 dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom.

8. V prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom v zmysle bodov 2., 3. a 4. článku VI. týchto VOPVD má objednávateľ popri nároku na úhradu preukázanej škody spôsobenej neukončením dohodnutých výkonov i nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 15 % z celkovej ceny diela.

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude inak obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu objednávateľa. V prípade porušenia tohto dojednania je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Právo objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté.

10. Ak bude zhotoviteľ zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov, objednávateľ uhradí zhotoviteľovi sumu zníženú o čiastku rovnajúcu sa výške DPH uvedenú na faktúre. Túto nezaplatenú sumu uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe preukázania úhrady DPH daňovému úradu za príslušný mesiac/štvrťrok čestným vyhlásením, že DPH uvedená na faktúre pre objednávateľa bola v lehote splatnosti uhradená daňovému úradu, fotokópiou daňového priznania a fotokópiou výpisu o zaplatení DPH.

11. Zhotoviteľ ku dňu podpisu tejto zmluvy predložil objednávateľovi prehlásenie o tom či je závislou osobou voči ŽSR v zmysle § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znp. (ďalej len „ZDP“). Každú zmenu súvisiacu s personálnym, ekonomickým alebo iným prepojením voči ŽSR v súvislosti s ustanovením § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je zhotoviteľ povinný objednávateľovi písomne oznámiť a to do 5 dní odo dňa vzniku zmeny. V prípade porušenia tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % zo zmluvnej ceny, za každé takéto porušenie.

V. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Povinnosti zhotoviteľa:

a) zodpovedá za rozsah a kvalitu vykonaného diela vo vzťahu k požadovaným výkonom a zodpovedá za nedostatky a vady diela v súlade s podmienkami stanovenými všeobecne záväznými právnymi, technickými a hygienickými predpismi,

b) vykonáva činnosti spojené s vykonaním diela len prostredníctvom odborne spôsobilých osôb,

c) vykonáva činnosti spojené s vykonaním diela na vlastnú zodpovednosť, v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve a v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, a internými predpismi objednávateľa vzťahujúcimi sa na vykonávané dielo, najmä predpismi upravujúcimi zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ako napr. zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, interného predpisu objednávateľa ŽSR Bz 1, vyhláška č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach) a oblasť ochrany životného prostredia. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sú mu známe interné predpisy objednávateľa súvisiace s vykonávaným dielom a že mu tieto interné predpisy boli dané k dispozícii.

d) zodpovedá za bezpečnosť svojich zamestnancov a iných osôb konajúcich za zhotoviteľa a dodržiavanie ustanovení bezpečnostných predpisov. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov ako aj iné osoby pracujúce na diele o pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zhotoviteľ sa zaväzuje a je povinný dodržať pokyny a ustanovenia interného predpisu objednávateľa Bz1 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“.

e) Je povinný uzatvoriť s objednávateľom Písomnú dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v priestoroch ŽSR v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych úprav a interného predpisu ŽSR Bz 1 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“ čl. 431 najneskôr do začatia vykonávania diela v zmysle tejto zmluvy ( v prípade, že pri plnení tejto zmluvy dôjde aj k fyzickému odovzdaniu staveniska, najneskôr do odovzdania staveniska v zmysle tejto zmluvy). Bez uzatvorenia tejto dohody zhotoviteľ nie je oprávnený začať práce na diele. Zhotoviteľ vyhlasuje, že s Podkladom pre vypracovanie Písomnej dohody o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR (vypracovaným objednávateľom) bol riadne oboznámený a podmienky v ňom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Pokiaľ zhotoviteľ neuzavrie túto dohodu, je objednávateľ oprávnený postupovať podľa čl. VI. bod 4. týchto VOPVD.

f) zhotoviteľ je povinný bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie diela,

g) zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa pred začiatkom prác poučenia o miestnych pomeroch z hľadiska podmienok prevádzky a BOZP, ktoré vykoná určený zástupca objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný následne poučiť všetkých zamestnancov ako aj iné osoby pracujúce na diele o miestnych pomeroch z hľadiska podmienok prevádzky a BOZP.

2. Povinnosti objednávateľa:

   - poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť pri vykonávaní diela,

   - ihneď a bezodkladne upozorňovať na nedostatky a chyby pri vykonávaní diela a umožniť v primeranom čase ich odstránenie.

3. Prevzatie diela alebo jeho časti môže byť objednávateľom odmietnuté pre vady a to až do ich odstránenia.

4. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

5. Vady diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe musí objednávateľ bez zbytočného odkladu reklamovať písomne s uvedením popisu, ako sa prejavujú. Zhotoviteľ je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácii do 10 pracovných dní po jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, bude to znamenať jeho súhlas s opodstatnenosťou reklamácie. Vady je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne a bezodplatne, najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie zo strany objednávateľa. V prípade, že zhotoviteľ vady v tejto lehote neodstráni, má objednávateľ oprávnenie odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretích osôb na náklady zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo vo objednávateľa na zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí tejto zmluvy zmenia východiskové podklady alebo vzniknú nové požiadavky na strane objednávateľa. Zhotoviteľ môže zmenu záväzku realizovať až po podpísaní dodatku k tejto zmluve.

VI. Odstúpenie od zmluvy a trvanie zmluvného vzťahu

1. Od tejto zmluvy je možné písomne odstúpiť z dôvodov uvedených v tejto zmluve alebo v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. 2. Zhotoviteľ alebo objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak druhá zmluvná strana poruší povinnosti, ktoré jej vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov a to už po druhom takomto porušení hociktorej povinnosti, pričom oprávnená strana po prvom porušení povinnosti písomne upozorní druhú stranu na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení hociktorej povinnosti odstúpi od tejto zmluvy; to neplatí pri podstatnom porušení zmluvnej povinnosti (v zmysle § 345 ods.

2 Obchodného zákonníka) alebo podstatnom porušení povinnosti vyplývajúcej z ustanovení platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na predmet plnenia tejto zmluvy jednou zo zmluvných strán, kedy je druhá zmluvná strana oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť už po prvom takomto porušení povinnosti druhou zmluvnou stranou. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú okamihom doručenia tohto písomného oznámenia druhej zmluvnej strane.

3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že zhotoviteľ bude zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle Zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.

4. Nedodržanie záväzku zhotoviteľa vykonať dielo v kvalite stanovenej objednávateľom, resp. porušenie právnych predpisov alebo pravidiel uvedených v tejto zmluve týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany a zdravia pri práci zo strany zhotoviteľa, považujú zmluvné strany za podstatné porušenie tejto zmluvy zakladajúce oprávnenie objednávateľa na odstúpenie od tejto zmluvy už pri prvom porušení hociktorej takejto povinnosti. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy aj v prípade, že zhotoviteľ nepodpíše dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v priestoroch ŽSR v stanovenej lehote podľa článku V. bod 6 písm. e) týchto VOPZD.

5. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.

6. Účinky odstúpenia nastávajú momentom doručenia písomného oznámenia druhej strane.

VII. Záverečné ustanovenia

1. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len formou číslovaných písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

2. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené zmluvou alebo týmito VOPZD, ako aj vzťahy z nich vyplývajúce sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, s ktorými počas plnenia predmetu tejto zmluvy prídu do styku, sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú poskytnuté tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. Tento záväzok zostáva v platnosti aj po ukončení plnenia podľa tejto zmluvy a to bez časového obmedzenia.

4. Rozhodné právo je právo SR, príslušným súdom na rozhodovanie prípadných sporov z tejto zmluvy je súd SR.

5. Tieto VOPZD sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

                                                      Obchodné podmienky vykonania diela

I. Predmet zmluvy

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo špecifikované v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne vykonané dielo zaplatiť dohodnutú cenu. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

II. Cena

1. Cena diela je dohodnutá v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena uvedená v zmluve je bez DPH. K cene bude účtované DPH v zmysle platných právnych predpisov. Ocenenie jednotlivých častí predmetu plnenia tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy. Cena jednotlivých častí podľa Prílohy č. 2 je pevná a nemenná.

2. Správne poplatky, ktoré súvisia s výkonom diela uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe skutočného preukázania ich zaplatenia zhotoviteľom.

III. Čas a miesto vykonania diela

Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v termíne uvedenom v tejto zmluve. Miestom plnenia je sídlo konečného príjemcu objednávateľa uvedené v tejto zmluve.

IV. Platobné podmienky, zmluvné pokuty a náhrada škody

1. Štandardná lehota splatnosti faktúr je 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi. Objednávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na cenu diela.

2. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spôsobe fakturácie:

2.1. Vo výške 100 % z ceny za PD v zmysle Prílohy č. 2 tejto zmluvy je oprávnený zhotoviteľ fakturovať najskôr v deň odovzdania a prevzatia skontrolovanej PD zástupcom objednávateľa;

2.2. Vo výške 100 % z ceny za výkon inžinierskej činnosti v zmysle Prílohy č. 2 tejto zmluvy je oprávnený zhotoviteľ fakturovať po zabezpečení právoplatného stavebného povolenia;

2.3 Vo výške 100% z ceny za autorský dohľad v zmysle Prílohy č. 2 tejto zmluvy je zhotoviteľ oprávnený fakturovať po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že správne a iné poplatky podľa čl. II bod. 2. týchto OPVD bude zhotoviteľ fakturovať objednávateľovi naraz, v ich skutočnej výške, v rámci fakturácie výkonu inžinierskej činnosti podľa tejto zmluvy. Povinnou súčasťou takejto faktúry bude/ú dokument/-y,

reukazujúce dôvodnosť a skutočné použitie vynaložených finančných prostriedkov na správne a iné poplatky, ktoré bol zhotoviteľ povinný v zmysle platných predpisov uhradiť v súvislosti s riadnym vykonaním diela.

4. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov. Okrem toho musí faktúra obsahovať aj názov diela a číslo tejto zmluvy. Prílohou každej faktúry bude odsúhlasený a potvrdený súpis vykonaných prác zo strany objednávateľa. Ustanovenie bodu 3. tohto článku týmto nie je dotknuté.

5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti, objednávateľ je oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi na prepracovanie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry.

6. Za nedodržanie lehoty splatnosti faktúry je zhotoviteľ oprávnený požadovať úrok z omeškania v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka.

7. Za nedodržanie termínu plnenia uvedeného v zmluve je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania. Právo objednávateľa na náhradu škody týmto nie je dotknuté.

8. V prípade vadného plnenia je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny diela za každú reklamáciu uplatnenú v písomnej forme, ktorá sa preukáže ako oprávnená. Túto pokutu, však zhotoviteľ nie je povinný zaplatiť, ak zhotoviteľ reklamovanú vadu uzná a bezplatne ju odstráni do 30 dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom.

9. V prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom v zmysle bodov 2., 3. a 4. článku VII. tejto zmluvy má objednávateľ popri nároku na úhradu preukázanej škody spôsobenej neukončením dohodnutých výkonov i nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 15 % z celkovej ceny diela.

10. Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny PD podľa tejto zmluvy v prípade, ak zvýšenie obstarávacích nákladov realizačných prác presiahne v dôsledku nedostatkov projektu 5 %.

11. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi nahradiť v plnej výške škodu spôsobenú nutnosťou opakovane realizovať stavebné práce z dôvodu vady projektu.

12. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude inak obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu objednávateľa. V prípade porušenia tohto dojednania je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Právo objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté.

13. Ak bude zhotoviteľ zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov, objednávateľ uhradí zhotoviteľovi sumu zníženú o čiastku rovnajúcu sa výške DPH uvedenú na faktúre. Túto nezaplatenú sumu uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe preukázania úhrady DPH daňovému úradu za príslušný mesiac/štvrťrok čestným vyhlásením, že DPH uvedená na faktúre pre objednávateľa bola v lehote splatnosti uhradená daňovému úradu, fotokópiou daňového priznania a fotokópiou výpisu o zaplatení DPH.

14. Zhotoviteľ ku dňu podpisu tejto zmluvy predložil objednávateľovi prehlásenie o tom či je závislou osobou voči ŽSR v zmysle § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znp. (ďalej len „ZDP“). Každú zmenu súvisiacu s personálnym, ekonomickým alebo iným prepojením voči ŽSR v súvislosti s ustanovením § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je zhotoviteľ povinný objednávateľovi písomne oznámiť a to do 5 dní odo dňa vzniku zmeny. V prípade porušenia tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % zo zmluvnej ceny, za každé takéto porušenie.

V. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s touto zmluvou, na vlastné nebezpečenstvo a svoje náklady v čase a kvalite podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone diela dodržať všetky stanovené platné technické, bezpečnostné a právne normy týkajúce sa vykonania diela, ktoré sú stanovené v jednotlivých právnych predpisoch, interných predpisoch objednávateľa a v tejto zmluve. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sú mu známe interné predpisy objednávateľa súvisiace s vykonávaným dielom.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje:

2.1. že po uzavretí tejto zmluvy zvolá bez zbytočného odkladu vstupnú poradu v mieste realizácie stavby, na ktorej bude dohodnutý harmonogram vykonávania čiastkových prác a výber staveniska,

2.2. v priebehu projekčných prác vykonávať výrobné porady podľa potreby,

2.3. prizvať objednávateľa na všetky jednania s dotknutými orgánmi a organizáciami.

3. Objednávateľ si podmieňuje účasť na prerokovaní PD v štádiu rozpracovanosti, pri záverečnom a konferenčnom prerokovaní a pri rozhodujúcich správnych konaniach.

4. Odovzdanie a prevzatie predmetu plnenia tejto zmluvy a s tým súvisiace povinnosti zmluvných strán:

4.1. Predmet plnenia tejto zmluvy je splnený riadnym dodaním jeho jednotlivých častí podľa tejto zmluvy , o čom vždy spíšu zmluvné strany protokol, v ktorom objednávateľ písomne potvrdí riadne dodanie časti predmetu plnenia a uskutočnenie všetkých dohodnutých zmluvných prác,

4.2. Za čiastočné plnenie predmetu zmluvy sa pokladá:

4.2.1. dodanie PD (prerokovanej v súlade s touto zmluvou s objednávateľom a dotknutými orgánmi štátnej správy, vrátane zapracovania pripomienok z týchto prerokovaní a odsúhlasenej objednávateľom )

4.2.2. dodanie právoplatného stavebného povolenia,

4.2.3. vykonanie autorského dohľadu na stavbe.

4.3. Vykonanie autorského dohľadu

4.3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu tejto zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vykoná pre objednávateľa odborný autorský dohľad nad uskutočňovaním stavby podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v územnom a/alebo stavebnom konaní.

4.3.2. Autorský dohľad sa zaväzuje zhotoviteľ vykonávať od okamihu ukončenia projektových prác až do ukončenia všetkých prác a nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia k stavbe realizovanej podľa PD v zmysle tejto zmluvy (v prípade, ak bude kolaudačných rozhodnutí viac, tak do nadobudnutia posledného kolaudačného rozhodnutia k touto zmluvou dotknutej stavbe).

4.3.3. Zmluvné strany sa dohodli, že základnými povinnosťami zhotoviteľa pri výkone autorského dohľadu, pri výkone ktorého sa zaväzuje postupovať s potrebnou odbornou starostlivosťou, sú okrem iného najmä:

4.3.3.1 vykonávať kvalitatívnu kontrolu vyhotovenia jednotlivých častí stavby, v súvislosti s čím sa okrem iného zhotoviteľ zaväzuje zúčastňovať sa pri preberaní/odovzdaní vyhotovených jednotlivých častí stavby, 4.3.3.2 kontrolovať kvalitatívnu úroveň aj z hľadiska požiadaviek a predpokladov stanovených overenou projektovou dokumentáciou s výnimkou činností vykonávaných stavebným dozorom stavby,

4.3.3.3 zúčastňovať sa na kontrolných dňoch v periodicite minimálne .............. (doplní objednávateľ podľa konkrétnych požiadaviek každého projektu - napr. 1 x týždenne) a za týmto účelom zaznamenávať zistený nesúlad, prípadne námietky k realizácii stavby v porovnaní s overenou projektovou dokumentáciou a ďalšie prípadné odborné námietky a postrehy k realizácii stavby,

4.3.3.4 sprostredkovávať priamu väzbu pre prenos nezobraziteľnej a inak nestvárniteľnej časti myšlienok tvorcu projektovej dokumentácie účastníkom realizácie stavby, s cieľom aby bola stavba realizovaná optimálne podľa projektovej dokumentácie, t.j. poskytovať objednávateľovi a realizátorovi stavby všetky vysvetlenia ohľadom projektovej dokumentácie potrebné pre plynulosť a optimálnosť výstavby,

4.3.3.5 akúkoľvek odchýlku skutočnej realizácie od projektovej dokumentácie oznámiť objednávateľovi a to formou záznamu zhotoviteľa do stavebného denníka, prípadne v zápise z kontrolných dní.

4.3.4. Pri vykonávaní autorského dohľadu na stavbe bude kontrola výkonu autorského dohľadu uskutočňovaná podpismi v prezenčnej listine na kontrolných dňoch stavby alebo podpisom (potvrdením) dohodnutého písomného dokumentu stavebným dozorom stavby. . Predmetné dokumenty zhotoviteľ pripojí k faktúre.

4.3 Zhotoviteľ je povinný informovať objednávateľa bezodkladne o každej požiadavke dotknutých orgánov, ktorá si vyžaduje doplňujúce riešenie PD.

5. Prevzatie predmetu zmluvy alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre vady a to až do ich odstránenia.

6. Zhotoviteľ poskytuje na dielo (PD) záruku v dĺžke 60 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa odovzdania PD objednávateľovi.

7. Vady diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe musí objednávateľ bez zbytočného odkladu reklamovať písomne s uvedením popisu, ako sa prejavujú. Zhotoviteľ je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácii do 10 pracovných dní po jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, bude to znamenať jeho súhlas s opodstatnenosťou reklamácie. Vady je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne a bezodplatne, najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie zo strany objednávateľa. V prípade, že zhotoviteľ vady v tejto lehote neodstráni, má objednávateľ oprávnenie odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretích osôb na náklady zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo vo objednávateľa na zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody.

8. Objednávateľ sa zaväzuje: 8.1. spolupôsobiť pri vykonávaní diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy 8.2. ihneď a bezodkladne upozorňovať na nedostatky a chyby pri vykonávaní diela a umožniť v primeranom čase ich odstránenie

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí tejto zmluvy zmenia východiskové podklady alebo vzniknú nové požiadavky na strane objednávateľa. Zhotoviteľ môže zmenu záväzku realizovať až po podpísaní dodatku k tejto zmluve.

VI. Dodacie podmienky

1. Zhotoviteľ zaväzuje:

1.1 vypracovať a dodať PD: 6 x v textovej forme, a 1 x elektronickej forme (formát *pdf., *dgn./ *dwg. v neuzamknutom tvare), výkaz výmer vo formáte *xls v neuzamknutom tvare. PD pre inžiniersku činnosť si zhotoviteľ zabezpečí sám,

1.2 vypracovať a dodať geodetické zameranie: 2x v tlačenej forme a 1x v elektronickej forme (formát *pdf., *dgn./ *dwg. v neuzamknutom tvare), 1.3 zabezpečiť inžiniersku činnosť a dodať objednávateľovi (dokladová časť) originály všetkých dokladov súvisiacich s dielom, vrátane právoplatného stavebného povolenia, 1.4 vykonávať autorský dohľad – priebežne počas realizácie stavby.

VII. Odstúpenie od zmluvy a trvanie zmluvného vzťahu

1. Od tejto zmluvy je možné písomne odstúpiť z dôvodov uvedených v tejto zmluve alebo v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.

2. Zhotoviteľ alebo objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak druhá zmluvná strana poruší povinnosti, ktoré jej vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov a to už po druhom takomto porušení hociktorej povinnosti, pričom oprávnená strana po prvom porušení povinnosti písomne upozorní druhú stranu na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení hociktorej povinnosti odstúpi od tejto zmluvy; to neplatí pri podstatnom porušení zmluvnej povinnosti (v zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka) alebo podstatnom porušení povinnosti vyplývajúcej z ustanovení platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na predmet plnenia tejto zmluvy jednou zo zmluvných strán, kedy je druhá zmluvná strana oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť už po prvom takomto porušení povinnosti druhou zmluvnou stranou. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú okamihom doručenia tohto písomného oznámenia druhej zmluvnej strane.

3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že zhotoviteľ bude zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle Zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.

4. Nedodržanie záväzku splniť predmet tejto zmluvy v kvalite stanovenej Objednávateľom, považujú zmluvné strany za podstatné porušenie tejto zmluvy.

5. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.

6. Účinky odstúpenia nastávajú momentom doručenia písomného oznámenia druhej strane.

VIII. Autorské práva zhotoviteľa, vlastnícke právo k zhotovenej veci (dielu)

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že vytvorené dielo alebo niektorá jeho časť (pričom pod dielom sa na účely tohto článku rozumie PD), môže spĺňať aj pojmové znaky autorského diela podľa príslušných ustanovení zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „autorský zákon“).

2. V prípade, že dielo, alebo niektorá jeho časť (PD alebo niektorá jej časť) spĺňa pojmové znaky autorského diela, zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený, na základe súhlasu zhotoviteľa vyjadreného podpisom tejto zmluvy, používať dielo a jeho časť v zmysle tejto zmluvy podľa ustanovenia § 18 ods. 2 a § 40 a nasl. autorského zákona (ďalej len „licencia“) v neobmedzenom rozsahu, najmä, nie však výlučne na:

2.1. vyhotovenie rozmnoženín diela, jeho častí (v akomkoľvek počte),

2.2. verejné rozširovanie originálu diela, jeho častí alebo jeho rozmnoženiny,

2.3. použitie originálu diela, jeho častí alebo rozmnoženiny na propagačné alebo marketingové účely,

2.4. sprístupňovanie diela, jeho častí verejnosti,

2.5. verejné vykonanie diela, jeho časti vrátane realizácie stavebných prác (stavby) podľa diela alebo jeho časti (t.j. podľa PD a/alebo jej časti), 2.6. na odstránenie vád diela, jeho časti (vykonanie zmeny, úpravy PD alebo jej časti) v súlade s poslednou vetou bodu 7. článku V. tejto zmluvy, 2.7. použitie celé diela alebo ktorejkoľvek jednotlivej časti diela, podliehajúcej ochrane v zmysle autorského zákona, ako podklad na spracovanie (vyhotovenie) iného diela, 2.8. na akékoľvek iné činností (akékoľvek iné použitie diela alebo jeho časti, najmä súvisiace s dosiahnutím účelu tejto zmluvy), ktoré je v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

3. Odmena za udelenie súhlasu (licencie) v zmysle tohto článku tejto zmluvy je v plnom rozsahu obsiahnutá v cene za vypracovanie a dodanie PD v zmysle tejto zmluvy. 4. Dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou sa stáva vlastníctvom objednávateľa momentom jeho protokolárneho prevzatia od zhotoviteľa. IX. Záverečné ustanovenia 1. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len formou číslovaných písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 2. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené zmluvou alebo týmito podmienkami, ako aj vzťahy z nich vyplývajúce sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR. 3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, s ktorými počas plnenia predmetu tejto zmluvy prídu do styku, sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú poskytnuté tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. Tento záväzok zostáva v platnosti aj po ukončení plnenia podľa tejto zmluvy a to bez časového obmedzenia.

4. Rozhodné právo je právo SR, príslušným súdom na rozhodovanie prípadných sporov z tejto zmluvy je súd SR.

5. Tieto podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

VLAKY.NET                                                                        MDC
© 2008 - 2017 Železnice Slovenskej republiky