O nás - Organizačné útvary - Výskumný a vývojový ústav železníc - Produkty a služby - Ústredné železničné metrologické stredisko

 

O NÁS
PRODUKTY A SLUŽBY
• Akreditované skúšobné laboratórium
• COO NSD
• Ústredné železničné metrologické stredisko
  •• Dokumenty
  •• Spolupracujúce subjekty
  •• Členstvo v organizáciách
• Ústredné defektoskopické stredisko železníc
• Meranie, monitoring, diagnostika
• UTZ (revízie, kontroly, skúšky)
• Technické kontroly
• Expertná odborná a konzultačná činnosť
• Múzejno – dokumentačná činnosť
KONTAKTY

ÚSTREDNÉ METROLOGICKÉ STREDISKO ŽELEZNÍC

 
 
Zabezpečované činnosti:
  - Kalibrácie a opravy meradiel:
 
  • dĺžky,
  • tlaku,
  • teploty,
  • elektrických veličín.
  - Interné audity v oblasti metrológie na ŽSR vykonávané v zmysle predpisu Ž 12.
  - Výkon činností KL administratívneho charakteru:
 
  • Záznam o odovzdaní kalibrovaného meradla z kalibračného laboratória,
  • Záznam o prevzatí kalibrovaného meradla z kalibračného laboratória,
  • Potvrdenie o stave meradla,
  • Potvrdenie o vyradení meradla z metrologickej evidencie,
  • Pokyny pre spoluprácu s metrologickými laboratóriami,
  • vydávanie Certifikátov o kalibrácií.
  - Posudzovanie odbornej spôsobilosti KMM na ŽSR i mimo železničných organizácií.
  - Návrh na vyradenie meradiel DHM metrologickej a fyzickej evidencie.

KONTAKT

  
 

Bc. Tibor LANČA

 

prednosta sekcie

Mobil:

+421 911 994127

Tel.:

+421 2 2029 2270

E-mail:

Lanca.Tibor@zsr.sk

  
 

Ing. Alena MARUŠINSKÁ

 

vedúca oddelenia

Mobil:

+421 911 994110

Tel.:

+421 43 229 3120

E-mail:

Marusinska.Alena@zsr.sk

  

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA

VÝSKUMNÝ A VÝVOJOVÝ ÚSTAV ŽELEZNÍC

Ústredné železničné metrologické stredisko

Železničná 10

038 61 Vrútky

© 2008-2013 Železnice Slovenskej republiky