O nás - Organizačné útvary - Výskumný a vývojový ústav železníc - Produkty a služby - Ústredné defektoskopické stredisko železníc

 

O NÁS
PRODUKTY A SLUŽBY
• Akreditované skúšobné laboratórium
• COO NSD
• Ústredné železničné metrologické stredisko
• Ústredné defektoskopické stredisko železníc
• Meranie, monitoring, diagnostika
• UTZ (revízie, kontroly, skúšky)
• Technické kontroly
• Expertná odborná a konzultačná činnosť
• Múzejno – dokumentačná činnosť
KONTAKTY

ÚSTREDNÉ DEFEKTOSKOPICKÉ STREDISKO ŽELEZNÍC

 
Ústredné defektoskopické stredisko železníc (ÚDSŽ) plní funkciu vrcholového odborného defektoskopického orgánu pre ŽSR. Priamo spolupracuje s Certifikačným orgánom osôb nedeštruktívneho skúšania železníc (COO NSŽ), ktorý preveruje odbornú spôsobilosť zamestnancov vykonávajúcich defektoskopickú činnosť na ŽSR a pre ŽSR. Ďalej ÚDSŽ v rámci svojej činnosti:
 
 • posudzuje návrhy na vytváranie defektoskopicých stredísk a defektoskopických pracovísk, ich náplň činnosti, prístrojové vybavenie a predpísanú kvalifikáciu zamestnancov,
 • spolupracuje pri vypracovávaní podmienok na zabezpečenie defektoskopických skúšok a kontrol vykonávaných na ŽSR a pre ŽSR,
 • vykonáva kalibráciu používaných defektoskopických prístrojov v zmysle predpisu „Metrologický poriadok ŽSR“ a pravidelne kontroluje používané prístroje a zariadenia,
 • vypracováva odborné posudky pri zabezpečovaní novej prístrojovej techniky,
 • na základe požiadavky spracováva nové technologické postupy defektoskopických skúšok,
 • overuje a schvaľuje technologické postupy spracované mimo ÚDSŽ a spolupracuje s príslušnými VOJ pri ich zavádzaní,
 • spolupracuje pri štatistickom vyhodnocovaní výsledkov vykonaných defektoskopických skúšok a kontrol,
 • vedie centrálnu evidenciu technologických postupov využívaných v rámci ŽSR,
 • vypracováva odborné posudky a posudzuje zlepšovacie návrhy v oblasti defektoskopie,
 • v sporných prípadoch hodnotenia výsledkov defektoskopických skúšok zabezpečuje poradenskú službu a na základe požiadavky aj overovacie skúšky,
 • na základe požiadavky vykonáva zložité a špeciálne defektoskopické skúšky a kontroly, spracováva metodiku a určuje kritériá pre vyhodnotenie týchto defektoskopických skúšok,
 • spolupracuje pri tvorbe predpisov v oblasti defektoskopie,
 • oboznamuje zamestnancov s novododávanou prístrojovou technikou a na základe požiadavky zabezpečuje zaškolenie na jej obsluhu.

KONTAKT

  
 

Bc. Tibor LANČA

 

prednosta sekcie

Mobil:

+421 911 994127

Tel.:

+421 2 2029 2270

E-mail:

Lanca.Tibor@zsr.sk

  
 

Ing. Rudolf CHYLA

 

vedúci oddelenia

Mobil:

+421 911 988081

Tel.:

+421 2 2029 5789

E-mail:

Chyla.Rudolf@zsr.sk

  

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA

VÝSKUMNÝ A VÝVOJOVÝ ÚSTAV ŽELEZNÍC

Ústredné defektoskopické stredisko železníc

Nobelova 50

831 02 Bratislava

© 2008-2013 Železnice Slovenskej republiky