O NÁS
PRODUKTY A SLUŽBY
• Akreditované skúšobné laboratórium
• COO NSD
• Ústredné železničné metrologické stredisko
• Ústredné defektoskopické stredisko železníc
• Meranie, monitoring, diagnostika
• UTZ (revízie, kontroly, skúšky)
• Technické kontroly
• Expertná odborná a konzultačná činnosť
• Múzejno – dokumentačná činnosť
KONTAKTY

CDV ECM - POSUDZOVANIE DRÁHOVÝCH MOBILNÝCH PROSTRIEDKOV

 
V zmysle Nariadenie generálneho riaditeľa č. 17/2010 o zabezpečení výkonu skúšok dráhových vozidiel na základe rozhodnutí MDPT SR vykonáva Technické kontroly dráhových vozidiel (TK) v zmysle Vyhlášky 351/2010 Z.z..
Zákon NR SR č. 513/2009 Z.z.
 
 
  • Vykonávame Bezpečnostné prehliadky (BP) dráhových vozidiel po nehodách, po násilných poškodeniach a po uplynutí doby platnosti TK v zmysle §32 Zákona NR SR č. 513/2009 Z.z. a vykonanej skúšky OS 54 – ŽSR.
  • Zabezpečujeme výkon Technicko-bezpečnostných skúšok TBS dráhových vozidiel.
Vyhláška 351/2010 Z.z.
 
  • Meranie rozkolesia dráhového vozidla pri technickej kontrole
Technická kontrola dráhových vozidiel
 
  • Meranie jazdného profilu dráhového vozidla
Technická kontrola dráhových vozidiel
 
  • Príprava ťažného zariadenia dráhového vozidla k defektoskopickej kontrole v rámci TK
Technická kontrola dráhových vozidiel
 
  • Bezpečnostná prehliadka dráhového vozidla"
Technická kontrola dráhových vozidiel
 

KONTAKT

  
 

Ing. Tibor POLYÁK

 

zástupca vedúceho CDV ECM

Mobil:

+421 911 994129

Tel.:

+421 2 20294294

E-mail:

Polyak.Tibor@zsr.sk

  

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA

VÝSKUMNÝ A VÝVOJOVÝ ÚSTAV ŽELEZNÍC

CDV ECM

Nobelova 50

831 02 Bratislava

  
 

Ing. Marián Zajasenský

 

vedúci oddelenia

Mobil:

+421 911 425506

Tel.:

+421 2 2029 5988

E-mail:

Zajasensky.Marian

  

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA

VÝSKUMNÝ A VÝVOJOVÝ ÚSTAV ŽELEZNÍC

Sekcia posudzovania zhody

Železničná 10

038 61 Vrútky

© 2008-2013 Železnice Slovenskej republiky