O NÁS
PRODUKTY A SLUŽBY
• Akreditované skúšobné laboratórium
• COO NSD
• Ústredné železničné metrologické stredisko
• Ústredné defektoskopické stredisko železníc
• Meranie, monitoring, diagnostika
• UTZ (revízie, kontroly, skúšky)
• Technické kontroly
• Expertná odborná a konzultačná činnosť
• Múzejno – dokumentačná činnosť
  •• Kalendár podujatí
  •• Zbierkový fond
KONTAKTY

MÚZEJNO - DOKUMENTAČNÁ ČINNOSŤ

 

Slovenské podnikové železničné múzeum, súčasné Múzejno-dokumentačné centrum vzniklo roku 1983 ako organizačná zložka niekdajšej Správy Východnej dráhy ČSD v Bratislave (oddelenie vtedajšieho Strediska technického rozvoja).

MDC_2

Od roku 1994 je oddelením Výskumného a vývojového ústavu železníc (VVÚŽ). Po rozdelení železníc MDC zostalo spolu s VVÚŽ organizačnou zložkou ŽSR. Zmluva o spolupráci medzi ZSSK, a. s. a ŽSR, ktorá riešila otázku pokračovania zbierkotvornej činnosti MDC, ako i údržbu a prevádzku slovenskej kolekcie prevádzkyschopných historických železničných vozidiel v podmienkach rozdelenej železnice, bola k 1.9.2004 stranou ZSSK, a. s. vypovedaná. V dôsledku toho je v súčas- nosti ochrana slovenských železničných technických pamiatok záležitosťou iba ŽSR.

MDC je zaregistrované v registri múzeí a galérií na MK SR (registračné číslo RM 67/2000), čo ho zaväzuje  riadiť  sa  pri  svojej  činnosti  zákonom  č. 206/2009 Z. z.  z  28.4.2009  o  múzeách    a   o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty.

MDC_4

MDC vykonáva komplexnú dokumentačnú činnosť v oblasti vývoja železníc na území Slovenska, t. j. zhromažďuje, zhodnocuje, odborne spravuje a prezentuje vhodne vybrané trojrozmerné i plošné artefakty z tejto oblasti. Okrem vytvorenia prierezového a systematického zbierkového fondu, reprezentujúceho všetky oblasti práce železníc je výsledkom doterajšej aktivity MDC najmä:

  • stála expozícia dejín železníc v Múzeu dopravy STM,
  • celoročná prevádzka regionálnej expozície "Výhrevňa Vrútky" (túto činnosť zabezpečuje dobrovoľnícke občianske združenie Spolok výhrevne Vrútky; bližšie pozri http://www.vyhrevna-vrutky.sk/)
  • Železničné múzeum Bratislava východ,
  • každoročný celoslovenský zraz prevádzkyschopných slovenských i zahraničných historických železničných vozidiel v RD Bratislava východ,
  • publikačná činnosť, najmä kniha „Dejiny železníc na území Slovenska“,
  • archívny a knižničný servis pre individuálnych bádateľov.
MDC_6

Medzi najvýznamnejšie uskutočňované alebo pripravované projekty MDC patrí:

  • kompletizácia expozície dejín železníc v Múzeu dopravy STM (predovšetkým železničnými vozidlami) a jej postupná animácia,
  • postupná výstavba národného železničného parku v RD Bratislava východ I (staré depo)      s dôrazom na vozebné a dielenské zabezpečenie prevádzky parnej trakcie a rozmernejšie predmety, ktoré nebolo možné umiestniť v Múzeu dopravy,
  • zavedenie turistickej parnej prevádzky na ozubnicovej železnici Pohronská Polhora - Tisovec.

Prevádzkyschopné historické železničné vozidlá MDC udržiavajú dobrovoľnícke občianske združenia v lokalitách Bratislava, Púchov, Vrútky, Zvolen, Prievidza, Tisovec, Poprad a Haniska pri Košiciach.

MDC_8

KONTAKT

  
 

Ing. Michal TUNEGA

 

vedúci skupiny

Mobil:

+421 911 425451

Tel.:

+421 2 2029 7296

E-mail:

Tunega.Michal@zsr.sk

  

Adresa strediska:

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA

VÝSKUMNÝ A VÝVOJOVÝ ÚSTAV ŽELEZNÍC

MÚZEJNO - DOKUMENTAČNÉ CENTRUM

Dopravná 2

831 06 Bratislava

  

Poštová adresa:

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA

VÝSKUMNÝ A VÝVOJOVÝ ÚSTAV ŽELEZNÍC

MÚZEJNO - DOKUMENTAČNÉ CENTRUM

Nobelova 50

831 02 Bratislava

© 2008-2013 Železnice Slovenskej republiky